μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Κανένας διάλογος, καμμία συζήτηση για "ένωση" μ' αυτήν την αθλιότητα.

Μαθήματα χορού σε παπικούς “επισκόπους” για να υποδεχθούν τον Πάπα Φραγκίσκο στη Βραζιλία
 

 
 

...καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· - ....καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. ....καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ;.....καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. (ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ κεφ.13)