μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου

 

 
Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην
από σου μη εγκαταλίπης με,
μηδέ αχρείον δείξης της βασιλείας σου·
ο εχθρός ο παμπόνηρος εγύμνωσέ με,
και ήρε μου τον πλούτον·
της ψυχής τα χαρίσματα ασώτως διεσκόρπισα,
αναστάς ουν, επιστρέψας προς σε εκβοώ·
Ποίησόν με ως ένα των μισθίων σου,
ο δι' εμέ εν Σταυρώ τας αχράντους σου χείρας απλώσας,
ίνα του δεινού θηρός αφαρπάσης με,
και την πρώτην καταστολήν επενδύσης με,
ως μόνος πολυέλεος.