μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

Θεός Ἀεὶ Παρών!
Τὸ πρὸ τῆς ἀρχῆς Ἄλφα, τὸ μετὰ τὸ τέλος Ὠμέγα.
Ἰησοῦς Χριστός ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ Ἄρχων τοῦ Σύμπαντος Κόσμου.
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. (Ματθ. 5:7)
Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.
Λόγος Ἐν Ὧ Χριστός, Γνῶσις Δωρεάν καὶ Ἄτη Κυρίου, Λόγος Θεοῦ διὰ πνεύματος Παναγίου Ἰωάννου, τοῦ  Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Προφήτου καὶ Θεολόγου, τοῦ μαθητοῦ ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς καὶ ὅν Αὐτὸς ἤθελε μένειν ἕως ἔρχεται.
Ἐγώ ὁ ὤν ἐν τῷ Ἄλφᾳ καὶ ἄλφων ἐν τῷ Ὠμέγᾳ, ὁ γραμματεύς τοῦ Πατρός καὶ παράκλητος τοῦ Υἱοῦ, ὁ μάρτυς Παναγίου Ἰωάννου ὁ Ἀμήν.
Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.(Ματθ. 10:8)
Καὶ εἴρηκεν ὁ Κύριος ἐξ ἀρχῆς καὶ ἕως σήμερον:
Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός. Πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά, ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί. Οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν, ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς. (Παρ. Σολομῶντος 14:21–22)
Ότι οι κακοί δεν γνωρίζουν τί σημαίνει έλεος και πίστη, μόνοι δε οι καλοί γνωρίζουν τί σημαίνει εμπιστοσύνη και ελεημοσύνες. Οι πλανημένοι παράγουν ψεύδος και πράξεις κακίας, ενώ η αλήθεια και το έλεος παράγονται μόνον από τους καλούς. Ότι αυτός που δεν τιμά όσους εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν είναι ανόσιος, ενώ αυτός που ελεεί τους πτωχούς είναι ευλογημένος.
Πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ ἅπαντα καθαρὰ ὑμῖν ἔσται. (Λουκ. 11:41)
Ότι να δίδετε προς ελεημοσύνη όλα όσα κατέχετε και είναι περισσότερα από αυτά που χρειάζεστε, και ιδού, τα πάντα θα είναι καθαρά για σας.
Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. (Λουκ. 12:33)
Να δίνετε ελεημοσύνη προς όσους έχουν ανάγκη, ακόμη και πωλώντας από τα πράγματά σας.
Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.  Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. (Ματθ. 6:1–4)
Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.
Μη δίνετε ελεημοσύνη για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή με τον σκοπό να δείξετε στους άλλους «τί καλοί άνθρωποι που είστε», για να σας θαυμάσουν. Διότι άν λειτουργείτε έτσι, αυτό δεν μετράει καθόλου και δεν θα έχει καμμία ευνοϊκή επίπτωση για την ψυχή σας. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη φωνάζεις τις κάμερες και τα μικρόφωνα για να σε διαφημίσουν, όπως δηλαδή κάνουν ανέκαθεν οι δήθεν και οι ψεύτες στις συναθροίσεις και στα πολυσύχναστα μέρη, για να τους δοξάζουν οι άνθρωποι. Αμήν σας λέγω, αυτοί δεν κερδίζουν τίποτε κάνοντας τέτοιες πράξεις. Αλλά εσύ, όταν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τί κάνει το δεξί σου, να δίνεις την ελεημοσύνη σου κρυφά. Και ο Μεγάλος Πατέρας, που βλέπει τα πάντα, θα σου ανταποδώσει το καλό που κάνεις στα φανερά.
Και κάποιες εορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, λέγεται ότι «μυστηριώδεις γυναίκες» εμφανίζονται στην κεντρική αγορά των Αθηνών και αγοράζουν τρόφιμα για λογαριασμό των πτωχών, αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ. Λέγεται ότι αι γυναίκες αυταί είναι υπάλληλοι μεγάλου επιχειρηματία, ο οποίος επιθυμεί ανωνύμως να διενεργεί φιλανθρωπίαν.
·         Και ειπώθηκε ότι τούτο εστί διαφημιστικό κόλπο του επιχειρηματία τούτου.
·         Και ειπώθηκε ότι τούτο εστί διαφημιστικό κόλπο τινων των εμπόρων των προϊόντων κρέατος.
·         Και ειπώθηκε ότι εδόθη από τυχάρπαστον υφυπουργόν εντολή προς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος να ελεγχθούν οι πόροι και τα διαθέσιμα των κυριών τούτων.

Και λέγω υμίν:
·         Εάν ο επιχειρηματίας εν κρυπτώ ελεεί τους πτωχούς, ας είναι ευλογημένος. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται η πράξη του ως διαφημιστικό κόλπο, διότι ακριβώς τηρεί την ανωνυμίαν του.
·         Εάν η όλη ιστορία αποτελεί μυθοπλασία και διαφημιστικό κόλπο των κρεατεμπόρων της αγοράς, υπό την κρίσιν των αγγέλων τίθενται, και αναλόγως της κακίας εν τη πονηρία αυτών αμειφθήσονται.
·         Εάν όντως η τυχάρπαστος κυβέρνηση «των Ελλήνων» επιθυμεί να καταδιώξει τους ελεήμονας των πτωχών, κατηραμένη αυτή και άπαντα τα μέλη της, σε πολιτικό και σε φυσικό–προσωπικό επίπεδο.
Γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. (Παῦλος πρὸς Ἐφεσίους 4:32)
Όπως ακριβώς ο Μεγαλοδύναμος Δημιουργός σάς χαρίσθηκε μέσα από τον Χριστό Υιό του, έτσι οφείλετε και σεις να γίνεσθε χρήσιμοι προς αλλήλους, σπλαχνικοί και να χαρίζεσθε ο ένας στον άλλο.
Και ο δήμαρχος της Βερόνα στην Ιταλία κατά τις ημέρες του Πάσχα έδωσε εντολή να μη δίδεται τροφή και βοήθεια προς τους αστέγους της πόλης. Ώρισε και πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ μετατρεπόμενο σε φυλάκιση, σε όποιον «τολμήσει» να προσφέρει φαγητό ή ενδύματα κλπ προς τους αστέγους.
Νόμου θείου τὸ φαῦλον ἀνήκοον, διὸ καὶ παρανομεῖ. (Πυθαγόρας, Στοβαῖος περὶ Κακίας)
Αμήν. Ότι οι φαύλοι δεν ακούν –δεν είναι σε θέση, δεν είναι ευλογημένοι να ακούσουν– τον Θεϊκό Νόμο, δια τούτο και μονίμως παρανομούν.
Κατά την τελευταία τριετία, σε κάποιες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν τις δωρεές φαγητού σε αστέγους ενώ σε άλλες πολιτείες δεν έχουν μεν προχωρήσει ακόμη σε νόμους, αλλά θέτουν κάποιες προϋποθέσεις για τους ελεήμονες, όπως χορήγηση «άδειας ελεημοσύνης»(!) με μεγάλο κόστος. Σε μια εκκλησία στη Λουιζιάνα απαγορεύτηκε να μοιράζει νερό σε αστέγους, ενώ στο Χιούστον και το Ορλάντο της Φλόριντα απαγορεύτηκε σε ομάδες ακτιβιστών, μέλη των οποίων συνελήφθησαν, να μοιράζουν φαγητό. Τα δε ΜΜΕ, πιστοί υπηρέτες του αντιχρίστου συστήματος,  δεν αναφέρουν τίποτε για τα γεγονότα αυτά, σιωπηρά υποστηρίζοντας όλες αυτές τις απάνθρωπες πρωτοβουλίες.
Θἀρθῆ καιρός ποὺ θὰ βγῆ ὁ καταραμένος δαίμονας ἀπὸ τὸ καυκί του. (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
Αμήν. Και έχει βγεί, και έχει αρχίσει και δείχνει το καταραμένο πρόσωπό του. Και έχει ήδη στολίσει με διαδήματα τα κέρατά του. Και έχει ήδη θέσει τα θεμέλια της επερχομένης δικτατορίας του.
Βεβαίως, για να προβεί στις ανίερες πράξεις του ο αντίχριστος πάντοτε «επιχειρηματολογεί σοβαρώς», στην πραγματικότητα παρουσιάζει αληθοφανή προσχήματα για να πείσει την «κοινή γνώμη», δηλαδή την μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων οι οποίοι δεν πολυενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται σε βάθος με τα πράγματα, και αρκούνται στο να υιοθετούν και να παπαγαλίζουν ως απόψεις τους την κεντρικώς διευθυνόμενη προπαγάνδα που παρουσιάζεται μέσω της τηλεόρασης και των ΜΜΕ. Τα προσχήματα που παρουσιάζει στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται κυρίως σε θέματα υγείας, υγιεινής, αλλά και σε θέματα αισθητικής και... τουρισμού.
Λέγουν λοιπόν οι «υπεύθυνες αρχές» ότι θέλουν να αποφύγουν την τροφική δηλητηρίαση των αστέγων, διότι κάποια τρόφιμα που δίδονται προς αυτούς ίσως είναι χαλασμένα ή έστω ανθυγιεινά (υπονοώντας συνεπώς ότι τα αποφάγια από τα σκουπίδια είναι υγιεινότερα). Λένε επίσης ότι θέλουν να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστέγων στα κέντρα των πόλεων, επειδή ο αριθμός τους έχει μεγαλώσει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια (σε αυτό δεν φταίνε οι «αρχές», αλλά οι ίδιοι οι άστεγοι!) και ο συνωστισμός τους σε μέρη όπου δίνεται τροφή, όπως τα κέντρα των μεγαλουπόλεων, είναι τεράστιος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών και λοιμώξεων, και... μείωσης του τουρισμού.
Όλα αυτά οι «επίσημες αρχές» τα λέγουν σαν να μην έχουν αυτές καμμίαν ευθύνη για την δημιουργία του φαινομένου αυτού των αστέγων και απόρων, σαν να «μην ξέρουν τίποτε για τον φόνο», σαν να μην ήσαν αυτές που δημιούργησαν την λαθρομετανάστευση, την πτώχευση του λαού, την τεράστια ανεργία, την καταστροφή της εθνικής οικονομίας και του παραγωγικού ιστού της χώρας. Και όλα αυτά οι «αρχές» αυτές τα λέγουν σαν να μην έχουν να κάνουν με πτωχούς πολίτες της ιδικής τους πολιτείας, αλλά με εχθρούς ή έστω παράσιτα, που καλύτερα να εξοντωθούν μια ώρα νωρίτερα, για να γλυτώσουν οι υπόλοιποι πολίτες της κοινωνίας από την ενοχλητική και... επικίνδυνη παρουσία αυτών.

Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὔκ ἐστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. (Ἰω. 8:44)

Αμήν. Ότι το χαρακτηριστικώτερον ιδίωμα του διαβόλου εξ αρχής εστίν η τάσις και η αρέσκεια, και η ευχαρίστησις την οποίαν ούτος αισθάνεται, προς τας ανθρωποκτονίας. Δια τούτο και παρά τω θρόνω του σατανά, ούτε η ελευθέρα οπλοκατοχή και οπλοχρησία καταργείται, ούτε η θανατική ποινή. Και κατά την παγίαν συνήθειαν και τακτικήν του, συμφώνως προς την οποίαν ούτος μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί συνενόχους, τολμά ο ελεεινός να ισχυρίζεται ότι ο καημένος ο λαός «το έχει στην κουλτούρα του»!
Και βεβαίως θα εφευρεθούν και άλλες αληθοφανείς ψευτοδικαιολογίες για να πείσει ο Ελεεινός τους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να ελεούν τους πτωχούς. Και βεβαίως θα εφευρεθούν και άλλες οδοί «νόμιμες» δια των οποίων ο Γελοίος θα συμβουλεύει τους ανθρώπους να διοχετεύουν τους πόρους τους προς ελεημοσύνη. Για παράδειγμα όλες αυτές οι «μη κυβερνητικές» οργανώσεις, ή άλλες οργανώσεις (ελεγχόμενης) φιλανθρωπίας, ή και αυτές οι «άδειες ελεημοσύνης» που προαναφέρθηκαν. Όλες αυτές οι προτάσεις του Πανηλιθίου αντικειμενικόν σκοπόν θα έχουν είτε την μείωση και την κατασπατάληση των πόρων των διατεθειμένων προς ελεημοσύνη, είτε τον έλεγχο της κατεύθυνσης των πόρων προς ανθρώπους και οργανώσεις οι οποίες δουλεύουν το έργο του, το οποίο βεβαίως και ουδεμίαν σχέση έχει με την πραγματικήν ελεημοσύνη. Έχει στατιστικώς παρατηρηθεί ότι οι «μη κυβερνητικές» οργανώσεις και οι άλλες οργανώσεις ελεγχόμενης φιλανθρωπίας διοχετεύουν προς τον τελικόν σκοπό της υποτιθέμενης φιλανθρωπικής τους δράσης μόνον το πέντε τοις εκατό (5%) των διαχειριζομένων πόρων, ενώ το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) «χάνεται» σε διάφορα έξοδα, προμήθειες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Επίσης είναι απολύτως κατανοητό ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται μέσα από αυτές τις οργανώσεις σε συγκεκριμμένες περιπτώσεις, όπως πχ σε αντιπάλους του Άσσαντ στην Συρία οι οποίοι –όλως τυχαίως– συμμετέχουν και σε κανιβαλικές μουσουλμανικές οργανώσεις συνδεδεμένες με την Αλ–Κάεδα, όπως και σε Ουκρανούς «αγωνιστές της δημοκρατίας», οι οποίοι –όλως τυχαίως– συμμετέχουν και σε νεοναζιστικές οργανώσεις, που προέρχονται από εθνοπολιτικούς σχηματισμούς που είχαν συμπράξει με τον Χίτλερ κατά της χώρας τους κατά τον Β΄Π.Π., και συνέχισαν να πολεμούν επί δέκα χρόνια μετά την λήξη του πολέμου!
Και διατί τελικώς ο αντίχριστος διώκει με τόση μανία την ελεημοσύνην; Διατί προσπαθεί να την μειώσει, να την ελαχιστοποιήσει, να την εμποδίσει, να την υπεξαιρέσει; Διότι απλούστατα παντοιοτρόπως ταύτην ο Κύριος ευλόγησεν, διότι απλούστατα η άσκησις ταύτης αποτελεί ευχαριστίαν προς τον Δημιουργόν:
Οὐκ ἔδει καὶ σέ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγὼ σὲ ἠλέησα; (Ματθ. 18:33)
(Αλήθεια, νομίζεις ότι) δεν είσαι και σύ υποχρεωμένος να ελεείς τον συνάνθρωπόν σου, όπως ακριβώς και εγώ σε ελέησα;
Διὸ καὶ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγω ὑμῖν πᾶσιν:
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην κατά το μέτρον των δυνάμεών σας, κατά τον μέγιστον δυνατόν βαθμόν.
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην χωρίς τυμπανοκρουσίες και με μηδενικήν δημοσιότητα.
        Προσφέρατε φαγητόν, ύδωρ, ενδύματα, στέγην, ιατροφαρμακευτικήν βοήθειαν, συνθήκες υγιεινής, παιδείαν τέκνων, έκαστος κατά την διαθεσιμότητα, την ιδιότητα και κατά την δύναμιν αυτού.
        Προσφέρατε λόγια αγάπης κουχί κήρυγμα, προσφέρατε είδη ανάγκης κουχί χρήματα.
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην όχι προς ιδικήν σας κατασπατάλησιν, αλλά προς μεγιστοποίησιν της προσφερομένης ωφελείας προς τους αναξιοπαθούντας.
        Ελεήσατε πάντες κατά πρώτον τα τέκνα, κατά δεύτερον τον λοιπόν οίκον και την αυλήν, κατά τρίτον την περιοχήν και την πόλιν. Ελεήσατε πάντα αναξιοπαθούντα, ορφανόν, άστεγον, άπορον, πολύτεκνον, υπερήλικα, σωματικώς ή ψυχικώς ασθενή και αλκοολικόν ή τοξικομανή.
        Ελεήσατε πάντας, ασχέτως γένους, ασχέτως φυλής, ασχέτως χρώματος, ασχέτως θρησκείας.
Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. (Λουκ. 6:35–36)
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην ως Άσκησιν Αγάπης.
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην ουχί ως πρόσθετον ενασχόλησιν, αλλά ως απαράβατον καθήκον.
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην ουχί ως προσθέτουσαν υμίν αξίαν τινα, αλλά ως αναγκαίαν και αποδεικτικήν πράξιν της πνευματικής φύσεως της ανθρωπίνης υμών υποστάσεως.
        Ασκήσατε την Ελεημοσύνην ουχί χάριν της ιδικής σας ευχαριστήσεως, αλλά προς ευχαρίστησιν του Παμμεγίστου Κυρίου Δημιουργού και των ελεουμένων συνανθρώπων.
††† Οι ιερείς και οι ηγούμενοι οφείλουσιν αθορύβως να οργανώνωσι και να συμμετέχωσιν εις κλιμάκια δοτών κεθελοντών, τα οποία να προσφέρωσιν Ελεημοσύνην προς τους αναξιοπαθούντας των περιοχών των.
††† Οι μοναχοί και οι ασκηταί οφείλουσι περιοδικώς να εξέρχωνται των μοναστηρίων και των ασκητηρίων ίνα ασκώσιν Αγάπην και Ελεημοσύνην, καθ’ ομάδας ή κατ’ ιδίαν.
Και μη συγχέητε την Ελεημοσύνην με την ΑΥΣΤΗΡΩΤΑΤΗΝ στάσιν, την οποίαν οφείλομεν άπαντες να τηρώμεν προς τους αντιχρίστους άρχοντας. Μη αφίετε τους ανθρώπους να πεθαίνουν από πείνα ή ψύχος ή ασθένειαν, απελπισίαν, μοναξιάν ή μαλακίαν. Μη αφίετε τους ανθρώπους έρμαια εις τας ορέξεις του ανθρωποκτόνου αντιχρίστου δράκοντος.

Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ἄρχων ὁ ἐμός, Ὅν προσκυνήσουσι Γῆ καὶ Οὐρανός.
Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ. (Ἰω. 8:31)
Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.                         
                                                                   
††† Ἰάειρος ἐκ Θεοῦ