μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Ο Αντίχριστος

bilder_dees_400Αλέξανδρος Καλόμοιρος

(από το βιβλίο του "κατά ενωτικών")

Το τραγικό είναι ότι ο Μεσσίας αυτός που περιμένουν οι Εβραίοι, θα έρθη. Το είπε το στόμα του Χριστού, το στόμα των αποστόλων του, είναι γραμμένο στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Μεσσίας των Εβραίων θα έλθη. Αυτός θα τους δώση το ψωμί που αρνήθηκε να τους δώση ο Χριστός, και μαζί μ’ αυτο όλα τα υλικά αγαθά που πόθησαν και δεν τους έδωσε Εκείνος.
Αυτός θα τους καταπλήξη με σημεία και τέρατα που θα τα φοβηθούν και θα τα θαυμάσουν οι άνθρωποι ώς τα πέρατα της γής και θά’ρθουν, σέρνοντας, να πέσουν στα πόδια του. Αυτός θα ενώση σε ένα Κράτος όλα τα έθνη και τις φυλές της γής, όλα τα βασίλεια του κόσμου. Αυτός θα γεμίση χαρά τις καρδιές των Νομικών και των Φαρισαίων. Τις καρδιές των κάθε φυλής «Εβραίων». Ναί, ο Μεσσίας των Εβραίων θα έλθη. Θα είναι αυτό που δεν είναι ο Χριστός, και δεν θα είναι αυτό που είναι ο Χριστός. Θα είναι ο Αντίχριστος. «Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται...» (Ιωάν. Α΄ β΄ 18).
«Ερωτώμεν δε υμάς, αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επισυναγωγής επ’ αυτόν εις το μη ταχέως σαλευθήναι υμάς από του νοός, μήτε θροείσθαι, μήτε διά πνεύματος, μήτε διά λόγου, μήτε δι’ επιστολής, ως δι’ ημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον^ ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Ου μνημονεύετε ότι ών πρός υμάς ταύτα έλεγον υμίν; Και νύν το κατέχον οίδατε, εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τω εαυτού καιρώ. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Μόνον ο κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού. Ού εστιν η παρουσία κατ’ ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοις απολλυμένοις, ανθ’ ών την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς και διά τούτο πέμψει αυτοίς ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει, ίνα κριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλ’ ευδοκήσαντες εν τη αδικία». (Β΄ Θεσσ., β΄ 1-12).
Ο αντίχριστος δεν θα φανερωθή μέσα στην ιστορία με τρόπο φοβερό και συγκλονιστικό, ώστε όλοι να καταλάβουν ποιος είναι, ούτε θα έχη άσχημη όψι, ούτε θα κάνη ανήθικα έργα. Θα έλθη έτσι, που πολύ λίγοι θα καταλάβουν ποιος είναι. Θα έλθη ύστερα από μια μακριά προετοιμασία αιώνων, που άρχισε από τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας και που συνεχίζεται με αυξάνουσα πρόοδο μέχρι σήμερα. Η ανθρωπότης θα δή στό πρόσωπό του τον μεγαλύτερο ευεργέτη της.
Τόσοι αιώνες αποστασίας έχουν καλλιεργήσει πιά την ανθρωπότητα και την έχουν ωριμάσει για να τον δεχθή. Η ανθρωπότης τον περιμένει σαν τον ιδανικό αρχηγό της. Όλες οι εξελίξεις της ιστορίας στον αντίχριστο φέρνουν.