μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΩΝ Ο ΣΩΤΗΡ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Δ΄


Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν, οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν, ὁ ὀκταήμερος κατὰ τὴν Μητέρα, ὁ ἄναρχος κατὰ τὸν Πατέρα. Αὐτῷ πιστοὶ βοήσωμεν. Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Πηγή: YouTube
 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ