μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ


Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης


«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾃδου τήν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν»
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνέτειλε καί πάλιν διά νά μεταφέρῃ πρός ὅλον τόν κόσμον τό μεγάλο μήνυμα πού συνδέεται μέ τήν ζωήν τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος. Καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό μήνυμα τῆς νεκρώσεως τοῦ θανάτου. Νεκρώνεται ὁ θάνατος, καταργεῖται ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται νά δώσῃ εἰς τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς τήν δυνατότητα νά ζήσωμεν τῆς ἄλλης βιωτῆς, τῆς αἰωνίου, τήν ἀπαρχήν, δηλαδή νά ζήσωμεν τῆς καινούργιας ζωῆς τό μήνυμα, καί ἡ καινούργια ζωή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ζωήν τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας. Καθώς, λοιπόν, ζοῦμεν εἰς μίαν ἐποχήν πού τά προβλήματα εἶναι πολλά, καθώς ζοῦμεν εἰς μίαν ἐποχήν κρίσεως καί κρίσεων, καθώς καθημερινῶς τά ἀνθρώπινα προβλήματα διογκώνονται καί μεγεθύνονται, ἔρχεται τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά μᾶς δείξῃ τόν ἄλλον δρόμον, τήν ἄλλην ζωήν, τήν ὀρθήν ἐπιλογήν.


Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζῇ μακριά ἀπό τόν Θεόν καί παραδίδῃ τήν ζωήν του εἰς μίαν ἀναζήτησιν ὅλων ἐκείνων πού τοῦ ὑπόσχονται τήν εὐδαιμονίαν καί τήν πρόσκαιρη χαράν καί ἀναζητᾷ μέσα ἀπό τήν καθημερινότητα τήν διέξοδον ἀπό τά ἀδιέξοδα εἰς τά ὁποῖα ἔχει περιέλθει καί εἰς τά ὁποῖα τόν ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἄστοχες καί λανθασμένες ἐπιλογές του, ἔρχεται τό μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά τοῦ δώσῃ καί τήν ἐλπίδα καί τήν βεβαιότητα ὅτι ὑπάρχει ὁ τρόπος πού μπορεῖ νά δικαιώσῃ τήν προσδοκίαν του καί νά τοῦ ἐκπληρώσῃ αὐτό πού ἀποτελεῖ ἐπιθυμίαν καί ὁραματισμόν του.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἑορτή ἐκείνη πού δίδει ἀπό τήν μίαν πλευράν τήν δυνατότητα νά ἀναλογισθῶμεν ποῦ μας ἔχει ὁδηγήσει ὁ λανθασμένος τρόπος ζωῆς καί ἀπό τήν ἄλλην πλευράν τήν εὐκαιρίαν νά περάσωμεν ἀπό τόν θάνατον, τήν θλῖψιν καί τήν ὀδύνην εἰς τήν ζωήν, τήν ἀφθαρσίαν, τήν χαράν καί τήν ἐλευθερίαν.

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν!

Ὁ θάνατος, πράγματι, ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερον κακόν εἰς τήν πορείαν τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό πολλούς ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀνίκητος. Ἡ παρουσία του εἰς τήν ζωήν μας σκορπᾶ τόν φόβον καί τήν ἀπόγνωσιν. Εἶναι τό μόνον βέβαιον γεγονός εἰς τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου. Γεννᾶται μαζί μέ τήν ζωή μας καί μᾶς ἀκολουθεῖ, ἐνῶ κάθε στιγμή πού περνᾶ μᾶς φέρνει πιό κοντά εἰς τήν ὥραν αὐτήν τοῦ θανάτου. Αὐτόν τόν θάνατον, λοιπόν, ἔρχεται καί τόν καταργεῖ καί τόν νεκρώνει ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἐκείνου πού ἀπό ἀγάπη πρός ἐμᾶς σήκωσε τό βαρύτατον φορτίον τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐπάνω εἰς τόν Σταυρόν, διά νά νεκρώσῃ μέ τόν θάνατόν Του τόν θάνατον καί νά χαρίσῃ εἰς ὅλους ἐμᾶς ζωήν τήν αἰώνιον. Εἰς μίαν ἐποχήν δύσκολην, ὅπως αὐτή πού ζοῦμεν, τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι μήνυμα ἐλπίδος, χαρᾶς, αἰσιοδοξίας. Εἶναι τρόπος ζωῆς.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίδει τήν εὐκαιρίαν νά σκεφθῶμεν πώς ἔχομεν τήν δυνατότητα νά ὑπερβῶμεν τήν ζωήν τοῦ ἄγχους, τῆς ἀβεβαιότητος, τοῦ πόνου καί τῶν ἀδιεξόδων καί νά ζήσωμεν τήν ζωήν τῆς ἀναφαιρέτου χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης πού χαρίζει ὁ Ἀναστάς Κύριος. Εἶναι γεγονός
ὅτι ζοῦμεν εἰς μίαν ἐποχήν πού οἱ ἄνθρωποι, μέσῳ τοῦ ἀθέμιτου ἀνταγωνισμοῦ, πιστεύουν ὅτι μέ τήν ἐκμετάλλευσιν καί τήν καταπάτησιν τοῦ δικαίου τοῦ ἄλλου μποροῦν νά οἰκοδομήσουν τήν προσωπικήν τους εὐημερίαν. Δέν ὑπάρχει, ὅμως, μεγαλύτερη πλάνη, διότι, ὅ,τι καί νά κάνῃ κανείς εἰς αὐτήν τήν ζωήν, δέν μπορεῖ νά ξεφύγῃ ἀπό αὐτό πού ἀποτελεῖ τό ἀνίκητον δεδομένον τῆς φθορᾶς. Καί αὐτό εἶναι ὁ θάνατος.

Καί μπορεῖ, σήμερον, ἡ πατρίδα μας νά διέρχεται τήν κρίσιν της, μπορεῖ ὅλοι ἐμεῖς νά ἀντιμετωπίζωμεν τίς συνέπειες μιᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως, ὅμως, ἀδελφοί μου, πρίν ἀπό τίς συνέπειες αὐτές ὑπῆρξαν οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας εἰς τήν ζωήν μας. Συνέπειες ἑνός λανθασμένου τρόπου ζωῆς, πού μᾶς ὡδήγησε εἰς τήν ἀναζήτησιν τῶν εὐκόλων λύσεων, ἀλλά καί εἰς τήν ὑπαρξιακήν μας ταύτισιν μέ κάθε τί τό ὁποῖον ἐκφράζεται μέσῳ τῆς πολυτελοῦς ζωῆς καί τῆς παραβατικῆς συμπεριφορᾶς. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται νά μᾶς χαρίσῃ τό ἀληθινόν δῶρον τῆς ζωῆς πού ἐκφράζεται μέσῳ τῆς ἄλλης βιωτῆς, τῆς αἰωνίου, τήν ἀπαρχήν, τῆς ὁποίας σήμερον χαρμοσύνως ἑορτάζομεν. Μᾶς καλεῖ, λοιπόν, σήμερον ὁ Κύριος νά ζήσωμεν τήν ἑορτήν τῆς νεκρώσεως τοῦ θανάτου καί νά βιώσωμεν τήν ἀρχήν μιᾶς καινούργιας ζωῆς, τήν ζωήν τῆς Ἄναστάσεως καί τῆς εὐλογίας.

Εὔχομαι, εἰδικῶς το Πάσχα αὐτοῦ τοῦ ἔτους, νά εἶναι γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς Πάσχα Χριστοῦ, νά εἶναι γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἡ νέκρωσις τοῦ θανάτου, νά εἶναι γιά ὅλους ἐμᾶς ἡ μεγάλη ἐμπειρία τῆς καινούργιας, τῆς αἰωνίου ζωῆς πού ἔχει την ἀπαρχήν της εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ!

Διάπυρος πρός τόν δι΄ ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
ὁ Μητροπολίτης


Χριστός Ανέστη
π. Φώτιος Βεζύνιας