μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ.. και ΜΟΝΟ αυτο φθάνει...

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΛΑΘΗΤΟΥ.


«Ὁ πάπας εἶναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΘΕΟΣ... ἡ δὲ ἐξουσία του ἐκτείνεται στὰ οὐράνια, τὰ γήινα καὶ τὰ καταχθόνια. Ὁ πάπας εἶναι ΑΛΑΘΗΤΟΣ ὅπως ὁ Θεός, καὶ ἔχει τὴν δύναμη νὰ κάνη καθετὶ ποὺ ὁ Θεὸς κάνει... Νὰ πράξει καθετὶ ποὺ τοῦ εἶναι ἀρεστό... Τοποτηρητής τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἔχει ἀντιρρήσεις ἔναντι τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἐντολῶν ποὺ οἱ ἀπόστολοι μετέδωκαν. Ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ἐξουσία νὰ διορθώνει καθετὶ τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ἀναγκαῖο μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη. Δύναται νὰ μεταβάλλει τὰ ἴδια τὰ Μυστήρια ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ καὶ θεσπιστεῖ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ πάπας εἶναι πιὸ ψηλὰ ἀπ’ ὅλους τοὺς νόμους. Ἂν ὁ πάπας ἀποφασίσει ἐνάντια στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ διορθωθεῖ καὶ νὰ μεταβληθεῖ.
Ὁ πάπας εἶναι τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ ἀνταύγειά της. Ὁ πάπας εἶναι τὸ πᾶν ἐπὶ πάντων καὶ τὰ πάντα δύναται»
Εἴπατε τίποτε;Τοῦτο τὸ ἀδιανόητο καὶ σχιζοφρενικὸ δὲν ἐτόλμησε νὰ διανοηθῇ οὔτε αὐτὸς ὁ ἑωσφόρος, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ προφήτης Ἠσαΐας γράφει, ὅτι μόνο διενοήθη νὰ γίνῃ ὅμοιος μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἐξέπεσε τῆς οὐρανίου δόξης του κι ἀπὸ ἄγγελος φωτεινὸς ἔγινε δαίμονας σκοτεινός• «Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωῒ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν... Σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· Εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου..., ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ. Νῦν δὲ εἰς ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς» (Ἠσ. 14,12-15).
Ἂν ὁ ἑωσφόρος, τὸ μεγαλύτερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ὁ πρῶτος τῶν ἀρχαγγέλων καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, ἐτιμωρήθη τόσον αὐστηρὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὅταν διενοήθη νὰ γίνῃ ὅμοιος μὲ τὸν Θεό, πόσον μεγαλυτέρα ἄρα τιμωρία περιμένει τὸν πάπα καὶ τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτόν! Ἀκόμα δὲ μεγαλυτέρα τιμωρία περιμένει τοὺς ὀρθοδόξους ἐκείνους πατριάρχες, ἀρχιεπισκόπους, ἀρχιερεῖς καὶ λοιποὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἄφησαν τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀκολουθοῦν τὸ ζοφερὸ σκοτάδι τοῦ παπισμοῦ, ἐὰν δὲν μετανοήσουν καὶ δὲν ταπεινωθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ποῦ ὅμως τέτοια ταπείνωσι! Εὐκολώτερο φαίνεται νὰ μετανοήσῃ ὁ ἑωσφόρος παρὰ ὁ πάπας καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτόν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: http://nefthalim.blogspot.gr/2013/06/blog-post_7368.html