μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για μη προσευξωμεθα
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Εἰς τὸ Κύριε Ἐκέκραξα, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα·
Ἦχος α’.
Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος γ’.
Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχή μου· τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνυκτον εὐχήν, καὶ βόησον· ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.
 
 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Sdbw4SbIB2k&t=53s