μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ἀγαπημένος τῆς CIA καί τοῦ ἀνθέλληνος πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χένρυ Κίσσινγκερ.


 

Διά πρώτην φοράν ἀπό τό σχίσμα Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρευρέθη εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου αἱρεσιάρχου Πάπα Φραγκίσκου, ἄνευ ἀποφάσεως τῆς διευρυμένης Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἤ ἄλλης ἀποφάσεως Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἤ μεγάλης ἤ μικρᾶς Συνόδου ἁπλῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκλονιστικαί ἀποκαλύψεις διά τόν νέον Πάπαν: Ἀγαπημένος τῆς CIA καί τοῦ ἀνθέλληνος πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χένρυ Κίσσινγκερ. 
   Τό Βατικανόν προβαίνει εἰς προπαγανδιστικόν «σόου» μέ τό νέον Πάπαν, διά νά ἀλλάξη τό ἀρνητικόν κλῖμα εἰς βάρος τοῦ Παπισμοῦ. Τά ΜΜΕ παίζουν τό προπαγανδιστικόν «παιγνίδι» τοῦ Βατικανοῦ καθηλώνοντα ἀκόμη καί Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τά δογματικά ζητήματα, ἀλλά καί τήν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐντυπωσιάσθησαν οἱ Ἕλληνες, ἐπειδή κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ αἱρεσιάρχου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον εἰς τά Ἑλληνικά, ἀλλά δέν τούς εἶπον τά ΜΜΕ ὅτι αὐτό ἔγινε, διά νά ὑπηρετηθοῦν οἱ σκοποί τῆς ἐν Ἑλλάδι δαιμονικῆς Οὐνίας, τήν ὁποίαν «ἀνεβάθμισεν» ὁ παραιτηθείς Πάπας.
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος