μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης


«Τί ζητεῖτε τὸν Ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν»

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου μπροστά στό κενόν μνημεῖον εἶναι ἡ μεγάλη άλήθεια, πού πηγάζει μέσα ἀπό τό φῶς τῆς σημερινῆς πανευφροσύνου ἑορτῆς. Ἑορτή Ἑορτῶν καί Πανήγυρις Πανηγύρεων εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μετά τόν φρικτόν Γολγοθᾶν, μετά τόν Σταυρόν, μετά τήν Ταφήν ἐξέρχεται ἀπό τοῦ Τάφου θριαμβευτής καί κυρίαρχος χαρίζοντας σ’ αὐτούς πού εὑρίσκονται στά μνήματα ἀλλά καί εἰς ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος, ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. Οἱ μυροφόρες γυναῖκες καθώς προσέρχονται στό μνημεῖον, ὄρθρου βαθέως, καί καθώς διαλογίζονται ποιός θά ἀνοίξῃ τήν θύραν τοῦ μνημείου, ποιός θά ἀνασηκώσῃ τόν βαρύτατον λίθον μέ τόν ὁποῖον ἐσφράγισαν τόν τάφον τοῦ Χριστοῦ συναντοῦν τό λαμπρόν μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου: «Τί ζητεῖτε τὸν Ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν».
      Πράγματι, ἀδελφοί μου, αὐτές τίς ἡμέρες ὅλοι ζήσαμε τόν Σταυρόν καί τήν Ταφήν τοῦ Κυρίου μας. Ὅλοι ζήσαμε τήν κορύφωσιν τοῦ Θείου Δράματος. Δέν μένουμε, ὅμως, σ’ αὐτό τό βίωμα τῆς τραγικότητος μόνον. Ἔρχεται τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου νά μᾶς δώσῃ τό μήνυμα τῆς Καινούργιας Ζωῆς, πού ἀρχίζει μέσα ἀπό τόν τάφον τοῦ Χριστοῦ, ὅπου νεκρώνεται ὁ θάνατος διά τοῦ θανάτου.
      Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό γεγονός πού ὑμνεῖται αὐτές τίς ἡμέρες ἀπό ὅλον τόν κόσμον. Ὁ νικητήριος παιάνας Χριστός Ἀνέστη ἐπισφραγίζεται μέ τό ἐπιβεβαιωτικόν Ἀληθῶς Ἀνέστη. Πράγματι, δύο χιλιάδες χρόνια ἡ ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἐπιβεβαιώνει τό Ἀληθῶς Ἀνέστη. Ἡ ζωή τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ μαρτυρία ἡ ἀψευδής ὅτι Ἀνέστη ὁ Κύριος. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἀλλά μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του καλούμεθα νά γίνωμεν καί ἐμεῖς. Καλούμεθα καί ἐμεῖς νά συναντήσωμεν τόν Ἀναστημένον Χριστόν, νά βαδίσωμεν ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται ὁ Τάφος, γιά νά δοῦμε ὅτι ὁ τάφος εἶναι κενός, ὅτι ὁ Χριστός δέν εὑρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου Τόν ἀναζητοῦμεν. Ἀναζητοῦμεν καί ἐμεῖς πολλές φορές τόν Χριστόν ἀλλά δέν Τόν ἀναζητοῦμεν στήν ζωήν. Τόν αναζητοῦμεν ἐκεῖ ὅπου εὑρισκόμεθα ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, στήν φθοράν καί τόν θάνατον, στά πεπερασμένα ὅρια τῶν δικῶν μας σκοπιμοτήτων. Ὁ Χριστός, ὅμως, εἶναι Ἀναστημένος, εἶναι ἐπέκεινα τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, εἶναι ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ὅλων μας.
      Ἄς προσπαθήσουμεν, λοιπόν, και σήμερα νά κάνωμεν τούς βηματισμούς ἐκείνους, πού ὁδηγοῦν στό κενόν μνημεῖον καί στό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου, μήνυμα πού μᾶς λέγει ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέν μποροῦμε νά ζητοῦμεν Αὐτόν πού εἶναι ζωντανός ἀνάμεσα στούς νεκρούς. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἀναζητήσεις τῆς ὑπάρξεώς μας μποροῦν νά ἐκπληρωθοῦν, μποροῦν νά εὕρουν πραγματικά τήν διάβασιν, τήν ὑπέρβασιν, τό πασχάλιον περιεχόμενον, μόνον ὅταν βγοῦμε ἔξω ἀπό τήν προσωπικήν φθοράν τῶν παθῶν, ἔξω ἀπό τήν δουλείαν τῆς ἀμαρτίας, ἔξω ἀπό κάθε τι πού μᾶς ἀλλοτριώνει καί πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν φθοράν καί τόν θάνατον. 
      Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας γι’ αὐτό σήμερα ἑορτάζει ὁ Οὐρανός καί ἡ Γῆ, γι’ αὐτό συνευφραίνονται οἱ δίκαιοι καί οἱ ὅσιοι, γι’αὐτό ἀγάλλονται οἱ μάρτυρες, γι’ αὐτό χαῖρει ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ οποία ἀκούει πάλιν τόν Ἀρχάγγελον νά τῆς λέει: «Ἀγνή Παρθένε, χαῖρε καὶ πάλιν ἐρῶ• Χαῖρε• ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου». Ναί, ἐμφανίζεται ὁ Ἀρχάγγελος στήν Παναγίαν μας καί τῆς λέγει πάλιν τό χαῖρε, πού τῆς εἶπε κατά τόν Εὐαγγελισμόν. Αὐτήν τήν φοράν τό χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου εἶναι ἡ παναρμόνιος καί ἡ πανευφρόσυνος χαρά τοῦ Οὐρανοῦ. Εἶναι ἡ ἀναφαίρετος χαρά πού ἐπισφραγίζει τήν μαρτυρίαν καί τήν ὁμολογίαν τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν, τῆς Πανηγύρεως τῶν Πανηγύρεων, εἶναι τό Πάσχα, εἶναι ἡ Ἀνάστασις.
      Ζωή, λοιπόν, καί Ἀνάσταση χαρίζει σέ ἐμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν θέλει τήν ζωήν, ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν θέλει τό ξεπέρασμα τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν θέλει νά ζήσῃ Πάσχα Χριστοῦ τό σωτήριον. Ἀς κάνωμεν, λοιπόν, ὅλοι μας μίαν προσπάθειαν καί καθώς σήμερα διερχόμεθα τόσες πολλές καί ποικίλες δοκιμασίες, ἄς κάνωμεν μίαν δυναμικήν προσπάθειαν νά ὑπερβῶμεν τά κατεστημένα, νά διαβῶμεν καί νά περάσωμεν τήν Θάλασσαν τήν Ἐρυθράν, πού μᾶς χωρίζει ἀπό τήν Γῆν τῆς Ἐπαγγελίας. Ἄς ἐγκαταλείψωμεν τήν γῆν τῆς ἀπελπισίας, τήν δοκιμασίαν καί τήν ἀπόγνωσιν τῆς καθημερινότητος καί ἄς περάσωμεν ἀπέναντι στήν ἄλλην, τήν καινούργιαν ζωήν, στήν ζωήν πού ἐπαγγέλεται ὁ Ἀναστάς Κύριος.
      Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, Πάσχα Χριστοῦ τό σωτήριον. Πάσχα μέ ἀντίκρυσμα τήν διάβασιν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν. Πάσχα στό ὁποῖον Ἐκεῖνος πού θά εἶναι παρών στήν ζωήν μας θά εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Διάπυρος πρός τόν δι΄ ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης
ὁ Μητροπολίτης† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης