μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Πασχάλιοι επισκέψεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων  αποκαλεί τους επισκέπτες Εκκλησίες
Βίντεο  από την επίσκεψη http://youtu.be/CW770BKamEY
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πατριαρχείου 
ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Τρίτην τῆς Διακαινισίμου, 9ην /22αν Ἀπριλίου 2014 ἔλαβον χώραν αἱ ἀπό ἐτῶν καθιερωμέναι μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἑόρτιοι Πασχάλιοι ἐπισκέψεις.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦ θεσμοῦ τούτου ἐπεσκέφθησαν τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον οἱ Φραγκισκανοί μοναχοί ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῶν κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Πιέρ Μπατίστα Πιζαμπάλλα.
Οὗτοι ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὑπό τόν Πατέρα αὐτῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.
Ὑπό τοῦ Φραγκισκανοῦ κουστωδοῦ, προσφωνήσαντος καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἱεροσολύμων ἀντιπροσφωνήσαντος, ὑπεγραμμίσθη τό γεγονός τοῦ ἐφετινοῦ κοινοῦ χρονικῶς ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα καί ἡ ὑπάρξασα προσκυνηματική συνεργασία μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἐδόθη ἡ εὐχή νά συνεχίσῃ ἡ συνεργασία αὕτη πρός ὄφελος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.
Μικρόν μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἠκολούθησεν ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Λατινικοῦ Πατριαρχείου, Λουθηρανῶν, Κοπτῶν, Συρίων, Ἀγγλικανῶν καί προσώπων συνδεομένων μετ’ αὐτῶν.
Ἐξ ὀνόματος ὅλων αὐτῶν προσεφώνησεν ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀντεφώνησε δέ ἐξ ὀνόματος τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/22/5969
Εἰς τό σημεῖον τοῦτο ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀουκάφ (βακουφίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος) κ. Ἀζάμ Χατίμπ, ὁ ὑπεύθυνος δηλαδή ἐξ ὀνόματος τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας διά τήν περιοχήν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος –Τεμένους του Ὀμάρ καί τά συνδεόμενα μετ’ αὐτοῦ προσκυνήματα.
Εἰς τοῦτον ἐδόθη ὁ λόγος καί προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καί ὅλους τούς ἐπισκέπτας ἐν τῇ αἰθούσῃ, ὑπογραμμίζων τόν σεβασμόν τῶν δικαιωμάτων ἑκάστης Κοινότητος εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν σημασίαν τῆς εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς συνυπάρξεως.
Περί τήν μεσημβρίαν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον οἱ Ἀρμένιοι ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεβασμιώτατον Ἄρην Σαβρενιάν καί κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν ἀντήλλαξαν θέσεις καί εὐχάς ἁρμονικῆς χριστιανικῆς συνυπάρξεως ἄνευ διαμαχῶν καί φιλονικιῶν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.
Εἰς τούς λόγους τούτους ἀνταπάντησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/22/5972
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.