μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ... ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

 
 
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ
 
1.  ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: «Πρέπει οι ακροαταί να είναι εκπαιδευμένοι στις Γραφές και να κρίνουν αν τα λεγόμενα των διδασκάλων είναι σύμφωνα με τις Γραφές. Κι όσα είναι ξένα να τα αποβάλλουν και εκείνους που επιμένουν σ’ αυτά να τους αποστρέφωνται δυνατά».
 
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:  «Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως να ελέγχωνται».
 
3.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: «Αν ο προεστώς σου είναι σφαλερός εις την πολιτείαν και τα έργα του, μη περιεργάζεσαι. Αν όμως είναι σφαλερός κατά την πίστιν, φεύγε και παραίτησέ τον, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά κάν άγγελος είναι από τον ουρανόν» (Περί συνεχούς Μεταλήψεως, σ. 175).

 
4. ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ: «Μη υπακούετε εις μοναχούς, ούτε εις ιερείς, ούτε εις επισκόπους σε όσα κακώς σας συμβουλεύουν να φρονήτε (να πιστεύετε)». 
 
5. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Πώς γίνεται να μη κολασθή αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει και σιωπά, όταν οι θεϊκοί νόμοι και οι κανόνες υβρίζωνται!» (Λόγος εις Βαβύλαν).
 
6. ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: «Πρέπει να δείχνωμε για την Αλήθεια θάρρος, ακόμη κι αν σκανδαλίζωνται μερικοί» .
                                            
7. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: «Μιμηταί του Ιούδα είναι όσοι δια φόβον των ανθρώπων αρνούνται τα δόγματα της Πίστεως, τους Αποστολικούς, Συνοδικούς κανόνας και τας Παραδόσεις της Εκκλησίας» (Ερμηνεία της Θ’ ωδής).
 
8. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ: «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι Σύνοδοι, πάσαι θείαι Γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διίστασθαι».
 
9. Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος: «Ημείς τους προστιθέντας ή αφαιρούντάς τι  εκ της Καθολικής Εκκλησίας ( Ορθοδόξου) αναθεματίζομεν… Εί τις πάσαν παράδοσιν Εκκλησιαστικήν έγγραφόν τε ή άγγραφον αθετεί, ανάθεμα» (Πρακτικά Σπ. Μήλια, σ. 805, 825, 878, 879).
 
Ορθοδοξία και αίρεση.
Εκ του βιβλίου:  Η Ορθόδοξος πίστις είναι θεόσδοτος μοναδική και αδιαπραγμάτευτη
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ».