μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος

Δόξα… Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. β’
 
Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόμον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο, Ἠλίας νηστεύσας, οὐρανοὺς ἀπέκλεισε· τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, τύραννον παρανομοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. Δι’ αὐτῆς καὶ ἡμᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Tq6u9IVQDeM