μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Οποία και ποία η πεποίθησις ημών;

Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον·
αινέσω Κύριον εν τη ζωή μου·
ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.
Μή πεποίθατε επ΄ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων,
 οίς ούκ έστι σωτηρία.
*****************
Για να δούμε τώρα που θα έλθουν τα δύσκολα...
πως θα αντιδράσουμε..

Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας