μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Ανδρέας Κάλβος

ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ

    Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
                η ελευθερία.

    Αυτή (και ο μύθος κρύπτει
νουν αληθείας) επτέρωσε
τον Ίκαρον· και αν έπεσεν
ο πτερωθείς κ' επνίγη
                θαλασσωμένος·

    Αφ' υψηλά όμως έπεσε,
και απέθανεν ελεύθερος.-
Αν γένης σφάγιον άτιμον
ενός τυράννου, νόμιζε
                φρικτόν τον τάφον.

    Εάν φιλοτιμούμεθα
'να την ξαναποκτήσωμεν
μ' ίδρωτα και με αίμα,
καλόν είναι το καύχημα
                της αρχαίας δόξης.

... "θέλει αρετήν και τόλμην
                η ελευθερία."
 .... και η Αρετή και η Τόλμη λείπει από όσους αποφασίσαμε να δεχθούμε την σκλαβιά της πλούσιας,  φασιστικής και φασιστοκρατούμενης  Δύσης, από την Λευτεριά της "πτωχείας", της καθ' ημάς Ανατολής. Τώρα; Σπείραμε ανέμους, θα θερίσουμε θύελλες. Έρχονται. Έλληνες κρατηθήτε γερά. Αυτά που έρχονται θα είναι πιο σκληρά, απ' ότι μας τα λένε. Ο Θεός μαζί μας. Η μόνη ελπίδα μας ήταν και είναι η μετάνοια. Ας μετανοήσουμε...
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας