μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Η αναφορά του π. Θεοδώρου Ζήση στους αίνους της εορτής του Αγίου Δημητρίου.

...ας δώσουμε προσοχή στο 12ο λεπτό και μετά.....
 

 
 
Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς,
σοῦ δεομένους, συμπαθοῦς ἐπισκέψεως·
καὶ ῥῦσαι κεκακωμένους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς,
 καὶ δεινῇ μανίᾳ τῆς αἱρέσεως·
ὑφ' ἧς ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ γυμνοὶ διωκόμεθα,
 τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς διαμείβοντες,
καὶ πλανώμενοι, ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσιν.
Οἴκτειρον οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν ἄνεσιν,
 παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον,
τὴν καθ' ἡμῶν ἀγανάκτησιν,
Θεὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.