μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Αρκούν τα λόγια του Ευαγγελίου. Όλα τα προείπε ο Κύριος.

Σχετική εικόνα

Εἶπεν ὁ Κύριος · Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· 18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
15 Ἐάν λοιπόν θέλετε νά βρεῖτε τό δρόμο αὐτό τῆς αἰ­ώ­­νιας σωτηρίας, προσέχετε νά μήν παρασυρθείτε ἀπό κακούς ὁδηγούς. Προσέχετε ἀπ’ τούς ψευδοπρο­φῆ­τες, πού ἔρχονται σέ σᾶς μέ τήν ἐξωτερική μορφή τῆς ἀθωότητας καί τῆς ἡμερότητας τοῦ προβάτου, ἐνῶ ἀπό μέσα τους εἶναι ἄγριοι καί αἰσχροκερδεῖς, σάν ἁρ­πα­κτικοί λύκοι.
16 Ἀπό τή διαγωγή τους καί τά ἔργα τους, πού σάν καρπό παράγουν, θά τούς μάθετε καλά. Μήπως μαζεύ­ουν ἀπό τά ἀγκάθια σταφύλια ἤ ἀπό τούς ἀγκαθωτούς θάμνους σύκα;
17 Ὅπως λοιπόν δέν μαζεύ­ουν ἀπό τά ἀγκάθια σταφύλια ἤ ἀπό τά τριβόλια σύκα, ἔτσι κάθε δένδρο χρήσιμο, πού ἔχει καλούς χυμούς, παράγει καλούς καρπούς· ἐνῶ τό ἄχρηστο δένδρο παράγει ἄχρηστους καρπούς ἤ καί βλαβερούς.
18 Δέν εἶναι δυνατόν ἕνα χρήσιμο δένδρο νά βγάλει καρπούς βλαβερούς, οὔτε ἕνα δένδρο πού ἔχει χυμούς κακούς νά βγάλει καρπούς καλούς. Ἔτσι καί ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος θά παραγάγει ἐνάρετες πράξεις. Ἐνῶ ὁ πονηρός καί ὑποκριτής θά δείξει τήν πονηριά του στή διαγωγή του καί θά γίνει εὐδιάκριτος ἀπό τούς ἄλλους.  
19 Κάθε δένδρο πού δέν παράγει χρήσιμο καρπό, κόβεται καί ρίχνεται στή φωτιά. Αὐτό θά πάθουν καί οἱ ὑποκριτές.
20 Καί δέν εἶναι δύσκολο νά τούς διακρίνετε. Διότι ἀπό ὅσα εἴπαμε βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι θά τούς γνωρίσετε καλά, μέ ἀσφάλεια καί βεβαιότητα, ἀπό τά ἔργα πού σάν καρπούς θά ἔχουν.
21 Προσέχετε ἀκόμη μήπως παραπλανηθεῖτε κι ἀπ’ τόν ἑαυτό σας. Πρέπει νά ξέρετε ὅτι στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέν θά εἰσέλθει ὅποιος ἐπίμονα ἐπικαλεῖται τή θεότητά μου καί μοῦ λέει, Κύριε, Κύριε, ἀλλά θά εἰσέλ­θει σ’ αὐτήν ἐκεῖνος πού ἐφαρμόζει τό θέλημα τοῦ Πατρός μου πού εἶναι στούς οὐρανούς.