μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Ορθόδοξία = Ορθό Δόγμα + Ορθό Ήθος. Όπως λέμε 1+1=2

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς μιλάει γιά τήν σημασία τῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας καί τήν σχέση τους μέ τήν Χριστιανική ζωή.
   Ὁ λόγος του προσφέρεται ὡς ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους, πού ὑποτιμᾶνε τά δόγματα, δέν κατηχοῦν τόν λαό μας μέ τήν ὀρθόδοξο δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, διώκουν τούς ὁμολογητές τῆς Πίστεως καί δημιουργοῦν ἔτσι ἀμφιβολίες σέ σοβαρά θέματα Πίστεως, ὁδηγῶντας ψυχές στήν ἀπώλεια (Β’ Πέτρ. 2,1).
 
Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς, προλογίζοντας τό βιβλίο τοῦ ἱερομονάχου Κοσμᾶ Ἁγιορείτου ‘’ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ’’, μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει:
οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας εἶναι τά ἱερά δόγματα, οἱ θεόθεν ἀποκαλυφθεῖσες ἀλήθειες.
Δύο πράγματα (στοιχεῖα) εἶναι ἐκεῖνα πού ὁρίζουν στήν Ὀρθοδοξία μας τήν εὐσέβεια. Τό ἔνα εἶναι τό ὀρθό δόγμα, ἡ ὀρθή πίστη, καί τό ἄλλο τό ὀρθό ἦθος. Δόγμα καί ἦθος οἱ δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, πού συνθέτουν τήν Ὀρθόδοξο εὐσέβεια.
Προηγεῖται τό δόγμα καί ἕπεται τό ἦθος. Διότι ἄν δέν πιστεύουμε σωστά, πῶς θά ζήσουμε τήν χριστιανική ζωή σωστά;
Τό δόγμα εἶναι τό θεμέλειο τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί ζωῆς. Ὅπως πάλι καί χωρίς τό ὀρθό ἦθος δέν μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε γιά Ὀρθοδοξία.
Διότι ἡ πίστις μας δέν εἶναι κάποιες θεωρητικές ἀλήθειες, χωρίς προέκταση στήν καθημερινή μας ζωή.
Τά ἱερά δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας μας σήμερα ὑποτιμῶνται ἀπό πολλούς. Θεωροῦν ὅτι εἶναι ζητήματα, πού ἀφοροῦν τούς ἐπιστήμονας θεολόγους καί πρέπει νά συζητῶνται μόνο στούς θεολογικούς διαλόγους μέ ἑτεροδόξους. Γι’ αὐτό δέν κατηχοῦν τόν λαό μας μέ τήν ὀρθόδοξο δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καί ὁ λαός μας, ἐν πολλοῖς ἀκατήχητος, ἀμφιβάλλει σέ σοβαρά θέματα πίστεως καί ἐνίοτε παρασύρεται ἀπό αἱρετικές διδασκαλίες, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. (Β’ Πέτρ. 2,1).
Ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου ‘’ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ’’, τοῦ ἱερομονάχου Κοσμᾶ Ἁγιορείτου, ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης, 2009.
Τόν πρόλογο ἔγραψε ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς.