μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ! ! !

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Το φίλημα της προδοσίας έχει πάρει, δια μέσω των αιώνων πολλές μορφές.
Σήμερα λέγεται οικουμενισμός ! ! !  
Παραχαράσσοντας κάποιος...  την Αλήθεια της Εκκλησίας, συνειδητά ή ασυνείδητα, συγκαταλέγεται αυτομάτως με τους σταυρωτές του Κυρίου.
Αν μεν συνειδητά, συγκαταλέγεται μετά των Γραμματέων και Φαρισαίων.
Αν δε ασυνείδητα, μετά του όχλου.
"Ο νοών νοείτω και ουαί τω ανοήτω".
π. Φώτιος Βεζύνιας
 
Σχετική εικόνα
 
Συντρέχει λοιπόν,
τὸ συνέδριον τῶν Ἰουδαίων,
 ἵνα τὸν Δημιουργόν, καὶ Κτίστην τῶν ἁπάντων, Πιλάτῳ παραδώσῃ,
 ὢ τῶν ἀνόμων! ὢ τῶν ἀπίστων!
ὅτι τὸν ἐρχόμενον, κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,
εἰς κρίσιν εὐτρεπίζουσι,
τὸν ἰώμενον τὰ πάθη,
πρὸς πάθος ἑτοιμάζουσι.
Κύριε μακρόθυμε, μέγα σου τὸ ἔλεος, δόξα σοι.
 

 
 
Γέννημα ἐχιδνῶν, ἀληθῶς ὁ Ἰούδας,
φαγόντων τὸ Μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ γογγυζόντων κατὰ τοῦ τροφέως· ἔτι γὰρ τῆς βρώσεως οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, κατελάλουν τοῦ Θεοῦ οἱ ἀχάριστοι, καὶ οὗτος ὁ δυσσεβής, τὸν οὐράνιον Ἄρτον, ἐν τῷ στόματι βαστάζων, κατὰ τοῦ Σωτῆρος τὴν προδοσίαν εἰργάσατο. Ὢ γνώμης ἀκορέστου, καὶ τόλμης ἀπανθρώπου! τὸν τρέφοντα ἐπώλει, καὶ ὃν ἐφίλει Δεσπότην, παρεδίδου εἰς θάνατον,
ὄντως ἐκείνων υἱὸς ὁ παράνομος,
καὶ σὺν αὐτοῖς τὴν ἀπώλειαν ἐκληρώσατο.
Ἀλλὰ ρύσαι Κύριε, τοιαύτης ἀπανθρωπίας τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ὁ μόνος ἐν μακροθυμίᾳ ἀνείκαστος.