μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Η πηγή της ζωαρχίας - βυζ. χορός " Εν ψαλτηρίω "  
Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη τησ σαμαρειτιδοσ

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος πλ.β’  
πηγὴ τῆς ζωαρχίας, Ἰησοῦς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπιστὰς τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ, πιεῖν ἐζήτει ὕδωρ παρὰ γυναικὸς Σαμαρείτιδος. Τῆς δὲ τὸ ἀκοινώνητον τῶν Ἰουδαίων προσειπούσης, ὁ σοφὸς δημιουργὸς μετοχετεύει αὐτήν, ταῖς γλυκείαις προσρήσεσι, μᾶλλον πρὸς αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου ὕδατος, ὃ καὶ λαβοῦσα, τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν εἰποῦσα, Δεῦτε, ἴδετε τῶν κρυπτῶν γνώστην καὶ Θεόν, παραγενόμενον σαρκί, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.
 
 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=PZh5MhieMNY