μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Οὕτως ἔστω σοι πᾶς βαπτιστής.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Τα παρακάτω  ας τα διαβάσουν ιδιαίτερα όσοι λέγουν ότι έχουν βάπτισμα και μυστήρια οι αιρετικοί παπικοί και οι άλλοι...
π. Φώτιος Βεζύνιας
Αποτέλεσμα εικόνας για βαπτισμα παπικων

(Ἔτσι νά βλέπης τόν κάθε βαπτιστή)

’Μή εἴπῃς, ἐπίσκοπος βαπτισάτω με καί οὗτος μητροπολίτης ἤ Ἱεροσολυμίτης –οὐ γάρ τόπων ἡ χάρις, ἀλλά τοῦ Πνεύματος-, καί οὗτος τῶν εὖ γεγονότων...
Σοί δέ πᾶς ἀξιόπιστος εἰς τήν κάθαρσιν. Μόνον ἔστω τις τῶν ἐγκρίτων καί μή τῶν προδήλως κατεγνωσμένων μηδέ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριος...’’

                                                        

Δηλαδή:

‘’Μήν πῆς, "νά μέ βαπτίση ἐπίσκοπος, καί νά εἶναι μητροπολίτης ἤ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί ἀποδεδειγμένα ἄξιος". Γιατί ἡ Χάρις δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τόπο, ἀλλ’ ἀπό τό Πνεῦμα...
Γιά σένα , ὅμως, ὁ καθένας ἀπό αὐτούς (τούς βαπτιστές) εἶναι ἀξιόπιστος γιά τόν καθαρισμό σου. Μόνον νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀναγνωρισμένους καί ὄχι ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία, οὔτε ξένος πρός τήν Ἐκκλησία...
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,

(Λόγος Μ’, Εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα.

ΕΠΕ 4,332-334.  ΒΕΠΕΣ 60,98.  PG 36,396Β- D)
ΠΗΓΗ:

ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Τοῦ ἱερομονάχου Βενεδίκτου, Ἁγιορείτου.