μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ στην ΙΕΡΑΡΧΙΑ για το ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος
 
Πρὸς
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀθήνα
                                                                                                      Ἀθήνα  5.10.2019
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,

Εὐλογεῖτε!
Εὐσεβάστως ὑποβάλλουμε εἰς Ὑμᾶς Ἐπιστολὴ ὑπογεγραμμένη ἀπό 2.414 Ὀρθοδόξους κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς πού ἀφορᾶ στὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο.
Ἡ συγκέντρωση τόσων ἠλεκτρονικῶνκυρίως, ὑπογραφῶν  ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς, ἂν ἐκτιμήσουμε ὅτι α) δὲν ὑπῆρξε συστηματικὴ κινητοποίηση ἀπὸ κάποιο φορέα (μητρόπολη, ἐνορία, ἐκκλ. ὀργανώσεις), β) οἱ πιστοὶ δὲν εἶναι ξοικειωμένοι μὲ τὴ διαδικασία κατάθεσης ὑπογραφῆς μέσω   e-mail, γ) τὸ ἐξαιρετικὰ περιορισμένο τοῦ χρόνου (πισημαίνουμε  ὅτι τό τελευταο διήμερο προστέθηκαν  ἐπιπλέον 200 υπογραφές), δ) τὸ ζήτημα δὲν φαίνεται νὰ μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα ὡς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους   καθιστᾶ σαφές τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ συγκεκριμένο ζήτημα.
Ἡ ἐπιστολὴ ἐκφράζει τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγωνία μας, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς διακατέχει καὶ ὅλους τούς Ἱεράρχες μας, γιὰ τὴν ἀθέτηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τάξεως καὶ συνακόλουθα γιὰ τὸ διαφαινόμενο κλονισμὸ καὶ διατάραξη τῆς ἑνότητας τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Αὐτὸ τονίζαμε καὶ στὴν ἀρχικὴ δημοσίευση (19.9.19): «Ὅλοι παρακολουθοῦμε μὲ θλίψη καὶ ἀγωνία τὶς σοβαρὲς συνέπειες  καὶ τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν πανορθόδοξη ἑνότητα ἀπὸ τὴν παραχώρηση τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου. Ἐπειδὴ αἰσθανόμαστε ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια  νὰ στεκόμαστε ἀδιάφοροι στὰ μείζονα προβλήματα ποὺ ἔχουν ἤδη τεθεῖ  ἀλλὰ παράλληλα γνωρίζουμε ὅτι τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν σοβαρῶν αὐτῶν ζητημάτων ποὺ ἀναφύονται στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἒχουν οἱ ἐπίσκοποι συνδιασκεπτόμενοι ἐν Συνόδῳ,  κρίναμε ἀναγκαῖο νὰ συντάξουμε τὴ συνημμένη ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ποὺ θὰ σταλεῖ στὴ Σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στὴν Ἱεραρχία τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος».
Καταθέτοντας ἐνώπιον τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς μας, υἱικῶς ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε στὴν προσεχῆ Σύνοδό Της νὰ ἐπισκιάσει ἡ Χάρις τοῦ Παρακλήτου, ὦστε  οἱ ἀποφάσεις Της νὰ ληφθοῦν ὄχι βάσει γεωπολιτικῶν, ἐθνοφυλετικῶν  ἢ ἄλλων συσχετισμῶν, ἀλλὰ μὲ κύριο κριτήριο καὶ γνώμονα τὴν ἐκκλησιαστική μας Παραδοση  καὶ τότε, πράγματι, ἡ Ἱεραρχία θὰ ἀποφανθεῖ: «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν».
Ἐκζητώντας τὶς Ἀρχιερατικές Σας εὐχές, διατελοῦμε,

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ τιμῆς

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ,  ΜΟΝΑΧΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ