μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

Διαμαρτυρία στην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ με αφορμή την ετήσια Έκθεση γιά τις θρησκευτικές ἐλευθερίες

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
­Ἐξ ἀφορμῆς τῆς δημοσιοποιήσεως τῆς ἐτησίας ἐκθέσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ περί τῶν Θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν παγκοσμίως καί ἐπειδή γίνεται ὀνομαστικῶς λόγος γιά τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς ἀπεστάλη ἔγγραφος διαμαρτυρία του στήν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν διά τοῦ ἐνταῦθα Πρέσβεως.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax210 4518476
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός τόν
Ἐξοχώτατον Κύριον
Daniel B. Smith
Πρέσβυν τῆς ΗΠΑ
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ,
Σᾶς ὑποβάλλω τήν ἔγγραφη διαμαρτυρία μου γιά τήν ἀναφορά τοῦ προσώπου μου στήν Ἔκθεση γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας Σας καί θερμῶς παρακαλῶ ὅπως εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά προωθήσετε αὐτήν εἰς τήν Ἐξοχωτάτην κ. Ὑπουργόν.
Ἐκ προοιμίου εὐχαριστῶ τήν Ἐξοχότητα Σας καί διατελῶ μέ θερμές εὐχές, ὁ δωρεοδότης Θεός νά χαρίζη σέ Ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειαν Σας ὑγιεία, εὐτυχία καί κάθε πρόοδο.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax 210 4518476
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Πρός
Τήν Ἐξοχωτάτην
Hilary Clinton
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς;
ΕἰςWASHINGTON
""""""""""""""""""""""""""
Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,
Εἰς τήν Ἔκθεσιν τοῦ Ὑπουργείου Σας πού ἀναφέρεται στό σεβασμό τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ἀνά τόν κόσμον καί εἰδικώτερα εἰς τήν χώρα μου χρησιμοποιεῖται τό ὄνομά μου καί περιγράφονται ἐνέργειές μου καί λόγοι μου χωρίς νά μοῦ δοθεῖ οὐδεμία δυνατότης νά ἐξηγήσω τί παραγματικά συμβαίνει.
Ὡς πολίτης τοῦ κόσμου καί κάτοικος αὐτοῦ τοῦ πλανήτη αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά ἐκφράσω τήν διαμαρτυρία μου διότι προφανῶς μέ τόν τρόπο πού συντάσσονται οἱ συγκεκριμένες ἐκθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Σας παραβιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί κατά βάσιν τό Σύνταγμα τῶν Η.Π.Α., χώρας τήν ὁποία ἐθεμελίωσαν οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους Σας ἐπί τῶν πανανθρωπίνων ἀξιῶν πού γεννήθηκαν στήν χώρα μου, δηλ. τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὡς ἔμπειρος πολιτικός καί πρόσωπο σημαντικῆς προσφορᾶς εἰς τήν μεγάλη Σας Χώρα ὅτι στά κράτη δικαίου εἶναι ἀπαράδεκτο τό γεγονός νά καταδικάζεται κάποιος ἀναπολόγητος καί νά παραβιάζεται ἡ παγκόσμια δικαστική ἀρχή «νά μήν ἐκδόσεις τήν κρίση σου γιά ὁποιοδήποτε θέμα πρίν ἀκούσεις καί τίς δύο πλευρές».Διαμαρτύρομαι λοιπόν ἐντόνως διότι χωρίς νά ἐρωτηθῶ γιά τό τί πράγματι συνέβη ἤ γιά τό τί πράγματι εἶπα, οὐσιαστικά καταγγέλομαι παγκοσμίως ὡς δῆθεν φονταμενταλιστής καί ὡς δῆθεν παραβιάζων τά δικαιώματα τῶν συνανθρώπων μου. Ἐάν εἶχαν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Σας τήν εὐγένεια καί τήν συνείδηση νά μέ ἐρωτήσουν πρίν μέ καταγγείλουν τί πράγματι συμβαίνει μέ τά ἀναφερόμενα θέματα, θά τούς ἐνημέρωνα ὅτι ἀπηυθύνθην ἐγγράφως εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικῶν κ.Νικόλαον Φώσκολον καί τόν παρεκάλεσα ὅ,τι ἀκριβῶς ἰσχύει στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Παύλου Πειραιῶς νά ἰσχύσει καί στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τῆς Ἁγίας Ἰωάννας τῆς Λωραίνης Πειραιῶς δηλ. ὁ ἁγιασμός ἐνάρξεως πού γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μυστηριακή πράξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους νά εὐλογηθῇ γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητάς τοῦ Σχολείου ὑπό Ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καί γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς μαθητάς πού σημειωτέον ἀποτελοῦν μειοψηφία ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, δεδομένου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καί τό Κανονικό δίκαιο ἀπαγορεύουν τήν συμπροσευχή μέ ἑτεροδόξους καί μέ πρόσωπα πού δέν ὑφίσταται μυστηριακή κοινωνία. Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν οὐδεμία ἀπάντηση καταδέχθη νά ἀποστείλει καί ἑπομένως διά νά ὑπερασπίσω τήν αὐτοσυνειδησία τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν τοῦ Σχολείου ὡς ἐπίσκοπος καί ποιμένας αὐτῶν προσέφυγα στήν ὑπό τοῦ Νόμου προβλεπομένη διαδικασία ἐνώπιον τῶν Ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν. Τί ἄλλο ἑπομένως εἶχα τήν δυνατότητα νά πράξω ἐνώπιον τῆς ἀδιαλλαξίας καί τῆς πείσμονος ἐμμονῆς εἰς πρακτικήν ἀπομειώσεως τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας.Ὑπάρχει κατά τήν γνώμη σας κάτι ἀπαράδεκτο σέ αὐτή τήν θέση; Τό εὔλογο συμπέρασμα πού ἐξάγεται εἶναι ὅτι μεροληπτικῶς ἀνεφέρθη ἡ Ἔκθεσις εἰς τό πρόσωπόν μου ἐνῶ δέν ἐγνώριζε τά πραγματικά περιστατικά καί ἀντιπαρῆλθε ἐντελῶς τήν συμπεριφορά τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἀναπόδεικτος σύνδεσις στήν Ἔκθεση ἀπόψεων μου μέ ἐκφράσεις ἀντισημιτισμοῦ ἀποτελεῖ ἄμεση διαστρέβλωση τῶν λόγων μου καί ἀπόλυτη συκοφάντισή μου, διότι οὐδέποτε ἔχω ἐκφρασθεῖ ἐναντίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο σέβομαι ὅπως καί κάθε ἄλλο Ἔθνος στή γῆ, ἁπλῶς ὅμως ἐπαναλαμβάνω τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑβραίων κατά τῆς διαστροφῆς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τῆς ἐκτροπῆς ἀπό θεϊστική προσέγγιση τῆς ζωῆς σέ ἀποκρυφιστικό σύστημα μέ τήν σκοτεινή διδασκαλία τῆς Καμπαλά πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση τοῦ Ἑωσφορισμοῦ καί τῶν πρακτικῶν τῆς μαύρης μαγείας. Οὐδέποτε συνεπῶς ἔχω ἐκδηλώσει ἀντισημητικές ἰδέες καί σκέψεις ἀλλά ὡς χριστιανός ἐπίσκοπος ἑρμήνευσα τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως εἶχα τό δικαίωμα εἰδικώτερα τόν Προφήτη Δανιήλ καί τόν Προφήτη Ἠσαΐα, ἀπέδειξα ὅτι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἦλθε στόν κόσμο στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὅτι αὐτός πού ἀναμένεται ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό νά ἔλθει καί προετοιμάζονται ἡ ἀνέγερση τοῦ τρίτου Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καθώς καί λειτουργικά καί λατρευτικά σύμβολα ὅπως ἐμφαίνεται στό Διαδίκτυο δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀναφερόμενο στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ὡς Ἀντίχριστος.
Τέλος θεωρεῖτε ὡς φονταμενταλισμό καί ἀντισημητισμό τήν πασίδηλη καί παγκόσμια πραγματικότητα ὅτι τό τραπεζιτικό σύστημα ἀποτελεῖ ἀγαπημένη οἰκονομική δραστηριότητα τοῦ ἰσχυροῦ στήν χώρα Σας Ἑβραϊκοῦ λόμπυ;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποῖας ἰδιοκτησίας εἶναι οἱ τρεῖς παγκόσμιες ἑταιρεῖες ἀξιολόγησης τῆς χρηματοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῶν χωρῶν καί τῶν οἰκονομιῶν Moodys, Standart and Poors καί Fitch;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποῖας ἐθνικότητος εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Trilater Commision;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ἀπό ποῖας ἐθνικότητος μέλη ἀποτελεῖται ἡ στοᾶ Ben Berith πού ἑδρεύει στήν Οὐάσιγκτον καί παραρτήματά της ἔχει σέ ὅλο τόν πλανήτη καθώς καί στήν χώρα μου;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποιό εἶναι τό κυβερνόν σῶμα τῆς ἐμφανιζομένης ὡς think tank Λέσχης Bildeberg;
Κλείνοντας τήν ἐπιστολή μου εἰλικρινῶς εὔχομαι τήν ἐπί τῆς γῆς ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀλληλοκατανοήσεως καί ἀλληλοπεριχωρήσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐλευθέρα ὅμως ἔκφρασις τῆς συνειδήσεως ἑκάστου εἶναι ἀξία ἀνυπέρβλητος πού ὀφείλομεν νά τήν ὑπερασπιζόμεθα καί μέ τήν ζωήν μας καί ἀσφαλῶς ἡ δικαιοσύνη ἐπιβάλλει τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀσθενεστέρων καί τῶν μή ἐχόντων κατά κόσμον δύναμιν.
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

πηγή: www.aktines.blogspot.gr
 
ΣΧΟΛΙΟ: Αφού δεν μιλούν οι πολιτικοί,.. ήρθε η ώρα να μιλήσει η "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"
Δόξα τω Θεώ.
 
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας