μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Προσευχή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στο Διαθρησκειακό Συνέδριο του Σαράγεβο

ΠΡΟΣΕΥΧΗ Α. Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14, 12-17.
Εις το όνομα τού Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Κύριε,ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιών αεί μεθ’ ημών, κατά την σήν αγάπην,μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν,
Επάκουσον ημών, των συνελθόντων ενταύθα, επί τω αυτώ, προς μελέτην των Θείων Λογίων Σου και αναζήτησιν πορείας κατάς τας εντολάς Σου, ίνα ευάρεστος ή η ζωή ημών ενώπιόν Σου Κύριε.
Σύ γάρ είπας ότι «όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το σόν όνομα, και αυτός εί εν τω μέσω αυτών» (Ματθ. 18,20).
Διό Σοι, τω αοράτως όντι μεθ’ ημών, εν τη παρούση ώρα, ευχαριστίας αναπέμπομεν, επί πάσιν οις παρέσχου ημίν αγαθοίς και επί τη αδελφική και ευτυχεί ταύτη συνόδω,προς διακήρυξιν τής πίστεως και τής εμμονής ημών εις την επικράτησιν τής αγάπης, τής ειρήνης, και τής δικαιοσύνης, άς εδωρήσω ημίν εν τη απείρω Σου φιλανθρωπία, δια τής προς ημάς επιδημίας Σου.
Έτι,Σού δεόμεθα και παρακαλούμεν και ικετεύομεν την σήν ανείκαστον αγαθότητα, όπως αξιώσης ημάς γενέσθαι ποιητάς τού θείου Σου Νόμου και ου μόνον ακροατάς. Σύ γάρ είπας «ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα τού Πατρός μου τού εν τοις ουρανοίς»(Ματθ.7,21).
Καταξίωσον ημάς ευρείν χάριν ενώπιόν Σου, ίνα ποιούντες το θέλημά Σου, υιοί φωτός και ημέρας γενώμεθα και εν ημίν πληρωθή ο λόγος Σου: «Ούτω λαμψάτω το φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» ( Ματθ. 5,16).
Οίδαμεν, Κύριε, ότι ασθενείς και αμαρτωλοί όντες, ουκ εσμέν άξιοι άραι τα όμματα ημών και ατενίσαι εις το ύψος τού ουρανού.
Διο και ικετεύομεν την σην ανείκαστον αγαθότητα. Έπιδε, ιλέω όμματι, εφ’ ημάς και απόστειλον ημίν τον Πανάγιόν Σου Πνεύμα, ίνα φωτίζη ημάς πορεύεσθαι εις τρίβους ευθείας, και οδηγήση ημάς εις πάν έργον αγαθόν και Σοί ευάρεστον.
Σύ γαρ είπας• «ό,τι αν αιτήσωμεν εν τω ονόματί Σου, τούτο ποιήσης ημίν, ίνα δοξασθή ο Πατήρ εν Σοί. Και «εάν τι αιτήσωμεν εν τω ονόματί Σου, τούτο ποιήσης ημίν» ( πρβλ. Ιωάν.14, 13-14).
Και επειδή Κύριε, καίτοι όντες αμαρτωλοί, σοί μόνω πιστεύομεν και σοί μόνον λατρεύομεν και επιθυμούμεν εκπληρώσαι την εντολήν Σου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα τού Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,19-20), δια τούτο πάση ψυχή και πάση δυνάμει δεόμεθα Σου,όπως ερωτήσης τον Πατέρα και δώση ημίν τον Παράκλητον, ίνα μένη μεθ’ ημών εις τον αιώνα.
Ναι,Κύριε, θέλομεν ίνα αενάως καταπέμπης ημίν το Πνεύμα τής αληθείας, ό ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό, όμως ημείς γινώσκομεν αυτό ( Ιωάν. 14, 17), ίνα φωτίζη ημάς τηρείν τας σάς εντολάς, άστινας έδωκας τοις μαθηταίς σου και δι’ αυτών ημίν.
Εξαιρέτως,Κύριε, αιτούμεθα, όπως εν τη σή αγάπη διαφυλάττης και κρατύνης τον υπό Σού ευλογηθέντα θεσμόν τού γάμου, όστις διέρχεται ανά το παγκόσμιον δεινήν κρίσιν και αποστείλης την Χάριν τού Παναγίου Σου Πνεύματος τοίς συζύγοις, ίνα συνειδώσιν την κατά Θεόν υψηλήν αυτών αποστολήν και αναθρέψωσι τα εαυτών τέκνα, τη ση παιδεία και νουθεσία, ίνα ούτω βιώνηται το θέλημά Σου και δοξάζηται το πανάγιον όνομά Σου.
Έτι δε, παρακαλούμεν Σε Κύριε, όπως καταπέμψης το Πνεύμα Σου το Πανάγιον επί τους ισχυρούς τής Γης, οίτινες, παριδόντες το σόν θέλημα τής Δικαιοσύνης,πορεύονται και διοικούσι τον κόσμον κατά τας εαυτών καρδίας, σκοπούντες μόνον το ίδιον συμφέρον και επιβάλλοντες επί τους αδυνάτους πλείστας αδικίας και κακά.
Ναι,Κύριε, και η ιδιαιτέρα ημών πατρίς Κύπρος θύμα τής τοιαύτης νοοτροπίας εστίν• λαός αλλόφυλος και αλλόθρησκος και υπερόπτης εισέβαλεν εις αυτήν προ τριάκοντα και οκτώ ετών, βία εξετόπισε τον χριστεπώνυμο λαό, κατέσκαψε τα θυσιαστήρια Σου, και τους ναούς Σου εβεβήλωσε.
Δια τούτο, ψυχή οδυνωμένη και συντετριμμένη, εκ βαθέων Σε ικετεύομεν, όπως συτμήσης τον χρόνον τής δοκιμασίας τού λαού μας και απονείμης δικαιοσύνην κατά την σήν δικαίαν κρίσιν• Ημάς δε πάντας αξίωσον τής χαράς τής απελευθερώσεως τής πατρίδος ημών, ίνα διάγωμεν βίον ειρηνικόν και δοξάζωμεν το πανάγιον όνομά Σου, καθ’ άπασαν την νήσον ημών και εν πάσι τοις ναοίς Σου, ους αι ευσεβείς χείρες των πατέρων ημών, πάση χαρά και ελπίδι και πίστει ανήγειρον.
Επάκουσον ημών Κύριε, ο Θεός ημών, πρεσβείαις τής παναχράντου Σου Μητρός και πάντων Σου των Αγίων και βοήθησον ημίν. Αποδίωξον αφ’ ημών πάντα εχθρόν και πολέμιον,ορατόν τε και αόρατον και αξίωσον ημάς πορεύεσθαι εν τη ση ειρήνη και ελευθερία.
Αξίωσον και φώτισον ημάς «ίνα εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6, 4) και ίνα καρποφορώμεν ευαρέστως ενώπιόν Σου.
Είη ευλογημένον και δεδοξασμένο το πανάγιον όνομά Σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πηγή: www.aktines.blogspot.gr

ΣΧΟΛΙΟ: Ευχόμαστε να γράψτε και την λειτουργία για το πρώτο διαθρησκειακό συλλείτουργο.....
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας