μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ...

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΟΥΡΑΖΟΥΝ..

Ο ΛΟΓΟΣ ΓΑΡ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΙΣ ΜΩΡΙΑ ΕΣΤΙ, ΤΟΙΣ ΔΕ ΣΩΖΟΜΕΝΟΙΣ ΗΜΙΝ ΔΥΜΑΜΙΣ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙ.

Δύο – τρία λόγια ….. για το Απολυτίκιο του Σταυρού.
Απολυτίκιον Ήχος α'
Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.
Παρατήρηση 1η: Βλέπετε οι νίκες των Βασιλέων (Κυβερνώντων το κράτος) κατά των βαρβάρων είναι η προσευχή της Εκκλησίας, ανεξάρτητα αν οι «Βασιλείς» είναι φιλόθεοι ή αντίθεοι, και ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι «βάρβαροι»
Παρατηρηση 2η: Άραγε ποίο είναι το «σόν πολίτευμα» για το οποίο ζητάμε να είναι ο Κύριος φυλάττων «δια του Σταυρού Του»
..και άλλα δύο … τρία λόγια πάνω στους χαιρετισμούς του Σταυρού.
Κοντάκιον
τρισμακάριστε Σταυρέ καί πανσεβάσμιε, σέ προσκυνομεν ο πιστοί καί μεγαλύνομεν, γαλλόμενοι τ θεί σου νυψώσει. λλ’ ς τρόπαιον καί πλον προσμάχητον, περιφρούρει τε καί σκέπε τ σ χάριτι, τούς σοί κράζοντας· χαρε, Ξύλον μακάριον.

Παρατήρηση 3η: Τρόπαιον και όπλον απροσμάχητο ο Σταυρός, για ποιους; Για τους προσκυνούντας και μεγαλύνοντας το Τίμιον Ξύλον. ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΙΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑ-ΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ.

..αποσπάσματα από τους οίκους των χαιρετισμών του Σταυρού.

Χαρε Σταυρέ, βραίων λεγχος·
χα
ρε, πιστν νθρώπων παινος.
Χαρε, δι’ ο Χριστοφόροι σκιρτσι·
χα
ρε, δι’ ο ουδαοι θρηνοσι.

Πέπτωκε τν δαιμόνων παμβέβηλος φάλαγξ, καί γένος τν βραίων σχύνθη, προσκυνούμενον τόν Σταυρόν παρά πάντων, μετά πόθου βλέποντες, εί δέ ναβλύζοντα άματα τος κβοσιν·
λληλούϊα.

Παρατήρηση 4η: Βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες οι καλώς τα πάντα εν τη Εκκλησία του Χριστού, διαταξάμενοι, δεν φοβούνται να λένε τα σύκα, σύκα και τη σκάφη, σκάφη. Δεν φοβούνται μήπως τους στραβοκοιτάξουν οι Εβραίοι…. Και όχι από εμπάθεια, αλλά από αγάπη, μιλούν για την μεγάλη πτώση του Εβραϊκού γένους. Προσευχή όλων μας είναι να καταλάβουν το λάθος τους και να έλθουν στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Τότε μόνο θα επέλθει η «Επί γης ειρήνη…»
 
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας