μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι Αποστολική γιατί είναι Πατερική. Πατερική καί όχι μεταπατερική!

«Aθεολόγητος καί βλάσφημος ο λόγος, μεγαλοσχήμου κληρικού, ο οποῖος ονόμασε τον Πάπα «αγιώτατο»!...»
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 Τά τέσσερα χαρακτηριστικά Της
Μιλᾶμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ναί! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, γιατί εἴπαμε ὅτι ἔχει ἱστορική συνέχεια μέ τήν Ἐκκλησία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων μέ τήν λεγομένη «Ἀποστολική Διαδοχή». Προχωρώντας στό σημερινό μας κήρυγμα θά ποῦμε γιά τά χαρακτηριστικά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι αὐτά πού λέγουμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας, στό «Πιστεύω» μας. Ὅταν ἀπαγγέλλουμε τό «Πιστεύω», λέγουμε στό ἔνατο ἄρθρο του: «Εἰς ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Ἐκκλησίαν». Γι᾽ αὐτά τά τέσσερα χαρακτηριστικά τῆς Ἐκκλησίας θά σᾶς μιλήσω στό σημερινό μου κήρυγμα. Εἶναι σημαντικά τά χαρακτηριστικά αὐτά, ἀδελφοί μου, γιατί ἄν δέν τά ἔχει αὐτά ἡ Ἐκκλησία, τότε δέν εἶναι Ἐκκλησία. Ἀρχίζουμε:


1. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ, γιατί εἶναι ἕνα πνευματικό Σῶμα, ἔχει μία Κεφαλή, τόν Χριστό (καί ἡ μία κεφαλή δέν μπορεῖ νά ἔχει πολλά σώματα), καί ζωογονεῖται ἀπό τό ἕνα Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἕν σῶμα καί ἕν πνεῦμα..., εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Θεός καί πατήρ πάντων» (Ἐφ. 4,4-6). Ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζεται μέ τήν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Στήν ἀρχιερατική Του προσευχή ὁ Ἰησοῦς Χριστός παρεκάλεσε ὅλοι οἱ Ἰδικοί Του νά εἶναι ἕνα, «ἵνα ὦσιν ἕν», εἶπε, ὅπως Αὐτός καί ὁ Πατέρας Του εἶναι ἕνα (Ἰωάν. 17,22)! Ἡ ἑνότητα δέ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἐκφράζεται μέ τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι ἔχουμε ἑνότητα μέ τούς ἁπανταχοῦ εὑρισκομένους Πατριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας. Πραγματικά, ὅπως τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ πολλοί ἕνα, γιατί ὅλοι μετέχουμε στόν ἕναν ἁγιασμένο Ἄρτο. Λέγει ἐπί λέξει ὁ Ἀπόστολος: «Ὅτι εἷς Ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός Ἄρτου μετέχομεν» (Α/ Κορ. 10,17). Ἡ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, δέν διασπᾶται ἀπό τίς πολλές τοπικές Ἐκκλησίες. Γιατί κάθε τοπική Ἐκκλησία καί Ἐνορία ἐκφράζει σέ μικρογραφία ὅλη τήν Μία Ἐκκλησία· ὅπως ἀκριβῶς καί ἕνα μικρό τεμάχιοτοῦ ἁγιασμένου Ἄρτου ἐκφράζει ὅλον τόν Χριστό. Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες τοπικές Ἐκκλησίες συνδέονται καί ἑνώνονται μεταξύ τους μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί εἶναι ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία.
2. Ἡ Ἐκκλησία ἔπειτα εἶναι ΑΓΙΑ. Εἶναι Ἁγία γιατί εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ κεφαλή τόν Ἴδιο τόν Χριστό καί μέ ψυχή τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός θυσιάστηκε γιά νά καθαρίσει μέ τό Αἷμα Του τήν Ἐκκλησία καί νά τήν ἁγιάσει, νά τήν παρουσιάσει ἔνδοξη, χωρίς καμμία ἀσχήμια. Λέγει ἐπί λέξει ὁ Ἀπόστολος: «Ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν Ἐκκλησίαν καί Ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα αὐτήν ἁγιάσει..., ἵνα παραστήσῃ αὐτήν Ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν Ἐκκλησίαν, μή ἔχουσαν σπίλον..., ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καί ἄμωμος» (Ἐφ. 5,25-27). Εἶναι δέ Ἁγία ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, καί γιά τόν λόγο ὅτι ὁ σκοπός της εἶναι νά κάνει ἅγια τά μέλη της, ὅπως καί αὐτό τό βλέπουμε στήν πραγματικότητα στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά, προσοχή! Μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει Ἁγίους, γιατί μόνο Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ᾽Εκκλησία. Οἱ λεγόμενοι «ἅγιοι» στίς «ἐκκλησίες» τῶν Παπικῶν καί Προτεσταντῶν, δέν εἶναι πραγματικά Ἅγιοι,
ἀλλά εἶναι ἁπλᾶ καλοί ἄνθρωποι, ὄχι θεούμενοι. Καλοί ὅμως ἄνθρωποι ἦταν καί ὁ Πλάτωνας καί ὁ Ἀριστοτέλης. Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀθεολόγητος καί βλάσφημος ὁ λόγος, πού ἄκουσα μέ τά αὐτιά μου ἀπό ἐπίσημο στόμα μεγαλοσχήμου κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος ὀνόμασε τόν Πάπα «ἁγιώτατο»!...
3. Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καλοῦμε στό «Πιστεύω» μας ΚΑΘΟΛΙΚΗ. «Καθολικός» σημαίνει «ὅλος». Λέγεται λοιπόν ἡ Ἐκκλησία μας Καθολική, γιατί διατήρησε ὅλη τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων διά μέσου τῶν αἰώνων, χωρίς νά προσθέσει οὔτε νά ἀφαιρέσει τίποτε ἀπ᾽ αὐτήν. Γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο τήν Ἐκκλησία μας τήν λέμε «Ὀρθόδοξη», γιά τήν ὀρθότητά Της, γιά τήν πιστότητά Της στήν ὅλη ἀποστολική παράδοση, ἀντίθετα μέ τά συστήματα τῶν πονηρευομένων αἱρετικῶν, πού τήν ἐνόθευσαν. Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει Κεφαλή τόν Ἴδιο τόν Χριστό καί ἡ ὁποία εἶναι Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν μπορεῖ ποτέ, μά ποτέ, δέν μπορεῖ νά πλανηθεῖ. Αὐτή κρατεῖ τήν «ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστιν» (Ἰούδ. 1,3).
Ἀλλά λέγεται ἡ Ἐκκλησία μας «Καθολική» καί γιά τόν ἄλλον ἀκόμη λόγο, γιατί ἀγκαλιάζει ὅλους τούς λαούς καί προορισμό ἔχει νά ἐξαπλωθεῖ σ᾽ ὅλο τόν κόσμο, σ᾽ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων λέγει: «Καθολική μέν οὖν καλεῖται ἡ Ἐκκλησία, διότι καθ᾽ ὅλου τοῦ κόσμου διακεχυμένη ὑπάρχει..., διά τό κατά πάσης εἶναι τῆς οἰκουμένης ἀπό περάτων γῆς ἕως περάτων...».1 Ἡ Ἐκκλησία εἰκονίζεται μέ πλοῖο, τό δέ πλοῖο δέν εἶναι γιά νά στέκεται σέ ἕνα λιμάνι μόνο, ἀλλά ὁ προορισμός του εἶναι νά πλέει παντοῦ, σέ θάλασσες καί ὠκεανούς. Καί ἡ Ἐκκλησία μας αὐτόν τόν προορισμό ἔχει. Λέγεται «Καθολική», ἐπειδή εἶναι ἱεραποστολική. Πρῶτος ὡς «Καθολική» ὀνόμασε τήν Ἐκκλησία μας ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος (βλ. Σμυρν. 8,2).
5. Τέλος, στό «Πιστεύω» μας χαρακτηρίζουμε τήν Ἐκκλησία μας ὡς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ. Καλοῦμε ἔτσι τήν Ἐκκλησία, γιατί συνδέεται μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά. Λέγοντας ὅτι συνδέεται ἡ Ἐκκλησία μας «ἐξωτερικά» μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους ἐννοοῦμε τήν «ἀδιάκοπη ἀποστολική διαδοχή», γιά τήν ὁποία μιλήσαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας. Πραγματικά, τό ἱερατικό χάρισμα καί ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα πού εἶχαν οἱ ῞Αγιοι Ἀπόστολοι, αὐτό τό ἴδιο κατέχουν καί οἱ σημερινοί Ἐπίσκοποι. Οἱ Ἀπόστολοι χειροτόνησαν τούς διαδόχους τους καί ἐκεῖνοι τούς δικούς τους διαδόχους καί ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅλων τῶν τόπων βρίσκεται σέ ἀδιάκοπη διαδοχή τῶν ποιμένων Της μέ τούς Ἀποστόλους. Αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἔχει μεγάλη σημασία, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό παλαιά κρατοῦσε καταλόγους Ἐπισκόπων, πού ἔφταναν μέχρι τῶν Ἀποστόλων. Τήν εἴπαμε δέ «ἐξωτερική» τήν μαρτυρία αὐτή γιά τήν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας ὄχι γιατί εἶναι δευτερεύουσα, ἀλλά γιατί εἶναι ἕνα ἐξωτερικό, ἕνα «χειροπιαστό» σημεῖο γιά τόν σύνδεσμο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τούς Ἀποστόλους.
Ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία μας λέγεται Ἀποστολική, γιατί συνδέεται καί «ἐσωτερικά» μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους. Λέγοντας αὐτό ἐννοοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία φυλάττει καί ζεῖ καί κηρύττει τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Καί αὐτό τό «ἐσωτερικό» γνώρισμα τῆς Ἀποστολικότητας τῆς Ἐκκλησίας μας προέρχεται ἀπό τό πρῶτο, ἀπό τό «ἐξωτερικό» γνώρισμά Της. Πραγματικά, ἡ Ἀποστολική διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐγγυᾶται καί τήν ἀποστολικότητα τῆς διδασκαλίας Της.
Τέλος, ἀπό τά παραπάνω θέλουμε νά ποῦμε καί νά τονίσουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική, διότι εἶναι ΠΑΤΕΡΙΚΗ. Ἔχει, δηλαδή, σέ κάθε ἐποχή ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι, μέ τήν ἀδιάκοπη Ἀποστολική Διαδοχή, ἔχουν, ὄχι μόνον τήν Χάρη τῆς ἱερωσύνης, ἀλλά καί κρατοῦν καί ζοῦν καί κηρύττουν τήν ἀποστολική διδασκαλία.2
Αὐτό τό τελευταῖο, ἀδελφοί χριστιανοί, πρέπει νά τό λέμε καί νά τό τονίζουμε ἰδιαίτερα σήμερα.Ναί! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική γιατί εἶναι Πατερική.
Πατερική καί ὄχι μεταπατερική!
1. Κατήχ. 18,23. MPG 33,1044.
2. Βλ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Ἐκκλησία καί ἐκκλησιολογικό φρόνημα, σελ. 69-70.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
 
ΣΧΟΛΙΟ: Δόξα τω Θεώ. Η αρθρογραφία του θυμίζει βολή κατά ριπάς.
Καλό βόλι Σεβασμιώτατε, και εμείς μαζί σας.
Χαίρετε εν Κυρίω αδελφοί
π. Φώτιος Βεζύνιας