μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Σήμερον η των Μακεδόνων γη στερείται του ονόματος.


Αποτέλεσμα εικόνας για μακεδονία


Σήμερον πωλείται το της εθνικής ημών ταυτότητος όνομα.

Σήμερον παραδίδεται εις χείρας ανόμων η της φιλτάτης ημών πατρίδος υπόστασις.

Σήμερον η των Μακεδόνων γη στερείται του ονόματος.

Σήμερον άνομον συνέδριον εκπληροί την της πατρίδος προδοσίαν.

Σήμερον οστά και λείψανα ηρώων και Αγίων κηρύττουν την αδικίαν.

Σήμερον προδόται και γραικύλοι πωλούν την Μακεδονίαν.

Σήμερον η ιστορία βιάζεται, υπό των βιαστών των εθνών.

Σήμερον ορώντες το μέγα της Εθνικής ημών ταυτότητος πλήγμα εν δάκρυσι και κοπετοίς βοώμεν.

Ει και ανάξιοι όντες, Κύριε μην εγκαταλείψεις ημάς.

Κύριε σώσον το έθνος ημών.


12-1-2019

π. Φώτιος Βεζύνιας