μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

'' ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ '' Δοξαστικό Κυριακής των Βαΐων. Θρ. Στανίτσας. 

Άγιος Πορφύριος: «Να διατηρήσετε ορθή την πίστη και αλώβητη, διότι έρχονται δύσκολα χρόνια»

osiosporfiriosprofitis


«ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΡΘΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ».
*Από το νέο βιβλίο: «Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης – Μαρτυρίες» – Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελλί Αγίων Θεοδώρων – Άγιον Όρος»

Θα αναφέρω την τελευταία μου επίσκεψη, στον Γέροντα Πορφύριο, βορειότερα, όταν έμενε σε ένα Κελλί του Μοναστηριού που χτιζότανε τότε.

Πήγα και τον είδα. Είχε τυλιγμένα τα χέρια του με πανιά και στο μάτι είχε κάτι σαν κομπρέσσα. Έχω στη μνήμη μου αυτή την εικόνα. Του λέγω:

-Γέροντα, τι πρέπει να προσέξω;

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο διάλογος του αγ. Γρηγορίου Παλαμά με το Ισλάμ [ΒΙΝΤΕΟ 2018] 

Υπάρχουν και σήμερα Ορθόδοξοι Επίσκοποι, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις καθαιρέσεις απο οικουμενιστές Επισκόπους.


 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΙΡΕΣΕΙΣΓράφει  ὁ Δημήτρης Ρόδης
 
Το 358 ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ένας «καθηρημένος» και «εκτός Εκκλησίας» Επίσκοπος, τον οποίο δεν αναγνώριζε η Πολιτεία και η «επίσημη Εκκλησία» και δεν είχε εκκλησιαστική κοινωνία τουλάχιστον με τρεις πατριαρχικούς θρόνους και δεκάδες επισκοπικούς, στις οποίες υπήρχαν Αρειανόφρονες Επίσκοποι. Είχε όμως εκκλησιαστική κοινωνία με καθηρημένους Επισκόπους, και σε ολίγους Επισκόπους που δεν ήταν Αρειόφρονες.
Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, υπάρχουν όλες η πηγές και αναφορές περί αυτού, απο την Ελληνική Πατρολογία του MIGNE, και άλλες ιστορικές πηγές που θα παρουσιάσω εν καιρώ πλήρως ως ξεχωριστό θέμα. 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 286.247 Fax: 2310 276590
Ἀρ. Πρωτ. 277                                               Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 29ῃ Μαρτίου 2018
Ψήφισμα
Γενικῆς Συνελεύσεως, 28.03.2018
Ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὡς ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σωματεῖο, πρωταγωνιστεῖ τὶς τελευταῖες δεκαετίες στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως βάσει τοῦ Καταστατικοῦ της, τὸ ὁποῖο στὸ ἄρθρο 2 μὲ τίτλο «Σκοποὶ καὶ στόχοι», διαλαμβάνει τὰ ἑξῆς:
«Ἡ Ἑταιρεία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ σπουδὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτι-σμοῦ σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις, τὴν προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν δοκιμασμένων ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τὴν τό-νωση τῆς ἰδιοπροσωπείας των, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν ἀφομοιωτικὲς διαδικασίες. Ἀποβλέπει ἐπίσης στὴν ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ περιο-ρισθεῖ ὁ διαρκῶς ἐπεκτεινόμενος βαρβαρισμὸς τοῦ ὑλισμοῦ-καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιβάλλοντος.
Στοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας περιλαμβάνεται ἐπίσης ἡ ἐνίσχυση τῆς ἐν Χρι-στῷ Ζωῆς τῶν μελῶν της καὶ ἡ βίωσή της κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πατερικὴ παρά-δοση».
Ἡ ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦταν ἀναγκαία μετὰ τὶς συντονισμέ-νες καὶ ὀργανωμένες προσπάθειες ἐκκλησιομάχων καὶ ἀθεϊστικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 νὰ θέσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία στὸ περι-θώριo τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς.
Βασικός τους στόχος ἡ κατάργηση ἢ ἡ ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-σκευτικῶν, τὸ ὁποῖο ἀσκοῦσε σημαντικὴ ἐπίδραση στὴν διαπαιδαγώγηση τῶν νέων ἀνθρώπων, στὴν διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους συνείδη-σης. Παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες προσπάθειες ἀριστερόστροφων ὑπουργῶν ἢ δεξιό-στροφων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ἀντίσταση τῶν ὑγιῶν ἐθνικῶν ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν, ἐκπαιδευτικῶν δυνάμεων δὲν τὸ ἐπέτρεπε, μέχρι ποὺ ἀνέλαβε «κρίμασιν οἷς οἷδε Κύριος», τὸ 2015 νὰ κυβερνήσει τὴν χώρα, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ 1821, ἡ ἄθεη Ἀριστερά.
Ἡ κατάργηση τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀντικατά-στασή του, ἀπὸ τὸ διδασκόμενο ἤδη συγκρητιστικὸ θρησκειολογικὸ μάθημα τῶν ὑπουργῶν Φίλη καὶ Γαβρόγλου, τῇ συνδρομῇ καιροσκόπων «θεολόγων» τοῦ σωματείου «Καιρός» καὶ τῇ ἀνοχῇ ἢ καὶ συμπλεύσει τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ ἀρκετῶν στρατευμένων ἐπισκόπων, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριῶν πολλῶν ἀξίων ἐπισκόπων, τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων», τῶν χριστιανικῶν σω-ματείων καὶ πολλῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτι-κῶν, τοὺς περιλάλητους «Φακέλους», ὡς «ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα», ὅπως τὰ εἶχε χαρακτηρίσει σὲ μία στιγμὴ συνειδησιακῆς κρίσεως ὁ ἀμφιταλαντευόμενος καὶ μᾶλλον, γιὰ ἀγνώστους λόγους, σύμμαχος τῶν «θεολόγων» τοῦ «Καιροῦ» καὶ τῶν ἀθέων κυβερνώντων ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.
Ἡ θεόσταλτη καὶ θεοκίνητη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς χώρας, νὰ ἀκυρώσει τὸ νέο πρόγραμμα τῆς θρησκειολογικῆς σούπας τοῦ ὑπουργοῦ Φίλη, καὶ συνακόλουθα καὶ τὴν ὑπουργικὴ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ ἀντικαταστάτη του ὑπουργοῦ Γαβρόγλου, μὲ τὴν ὁποία ἐπέβαλε τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Φίλη, μὲ ἐλάχιστες, μηδαμινὲς ἀλλαγές, ἀλλάσσει τελείως τὸ σκηνικὸ πρὸς θετική, ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνοπρεπῆ κατεύθυνση. Τὸ Συμβούλιο τῶν ἀνωτάτων δικαστικῶν λειτουργῶν ἀποφάνθηκε ὅτι «Τὸ νέο Πρόγραμμα κλονίζει τὴν θρησκευτική, χριστιανικὴ συνείδηση ἀλ-λοιώνοντας τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα», τοῦ μαθήματος καὶ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
Μὲ βάση τὶς νέες αὐτὲς ἐξελίξεις ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν της ποὺ ἔγινε στὶς 28 Μαρτίου, μετὰ ἀπὸ ἐνημέρωση τοῦ προέδρου της, πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀποφάσισε ὁμοφώνως τὰ ἑξῆς:
1. Ἀναπέμπει εὐχαριστίες πρὸς τὸν πορευόμενο πρὸς τὸ Πάθος ἀρχηγὸ τῆς Πίστεως καὶ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, διότι δὲν ἐ-πέτρεψε στὰ παράνομα συνέδρια τῶν νέων Ἀρχιερέων, Γραμματέων καὶ Φαρι-σαίων νὰ σταυρώσουν ξανὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐπαναφέροντας τὸ σκότος τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπιστίας.
2. Συγχαίρει τὸν Σεβασμιώτατο ἀγωνιστὴ μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ τοὺς σύν αὐτῷ, ποὺ προσέφυγαν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀξίως τῆς κλήσεως, τῆς ἱερατικῆς καὶ χριστιανικῆς, πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, τὸν μόνον δυνα-τὸν καὶ κραταιόν. Εὐχαριστεῖ καὶ συγχαίρει ἰδιαιτέρως τοὺ ἀνωτάτους δικαστι-κούς, διότι ἔδειξαν ὅτι τιμοῦν τὸ ἀνώτατο λειτούργημα τοῦ ἀμερολήπτου καὶ δι-καίου δικαστοῦ καὶ δὲν φοβοῦνται ἀπὸ τὶς κραυγὲς καὶ τὴν τρομοκρατία τῶν ἀρ-χόντων καὶ τοῦ μὴ εἰδότος λαοῦ, ποὺ ἐπαναλαμβάνουν τό «ἆρον, ἆρον, σταύρω-σον Αὐτόν». Δὲν ξανασταύρωσαν τὸν Χριστό, οὔτε «ἔνιψαν τὰς χεῖρας», ὅπως ὁ Πιλᾶτος.
3. Παρακαλεῖ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς νὰ σταματήσουν τὴν συνεργασία μὲ τοὺς σταυρωτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ στηριζόμενοι στὴν θεοκίνητη πρὸ τοῦ εὐλογημένου Πάσχα ἀναστάσιμη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου νὰ ζητήσουν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν ἐφαρμογή της. Τὴν ἰδική τους ἀμφιταλάντευση, ἀμέλεια καὶ δειλία τὴν ἐκάλυψε ὁ Θεὸς μὲ τὴν Πίστη καὶ τὸ θάρρος τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ τῶν ἀξίων δικαστικῶν λειτουργῶν· ἐμμονὴ σὲ ἐπιτροπὲς καὶ συζητήσεις σημαίνει ἀντίδραση στὸ ὁλοφάνερο θέλημα τοῦ Θεοῦ, συμμαχία καὶ συμπόρευση μὲ τοὺς θεομάχους σταυρωτές Του.
4. Παρακαλεῖ καὶ τὴν ἐπαρχιακὴ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου νὰ συνταχθοῦν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἰσοπέδωση τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδος, ὅπως θαρραλέα συνέστησε ὁ ἀρχιεπίσκο-πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.
5. Συμφωνεῖ μὲ τὴν προτροπὴ τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων», ποὺ ἐκφράζει τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Θεολόγων, ἀπέναντι στὴν ἐλάχιστη μειοψηφία τῶν «θεολόγων» τοῦ «Καιροῦ», ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ὀρθόδοξης πορείας τοῦ μαθήματος, νὰ μὴ διδάσκουν πλέον οἱ θεολόγοι τὸ νέο Πρόγραμμα τῶν Γιαγκάζογλου, Φίλη καὶ Γαβρόγλου, ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθουν ἄφοβα ὡς δημόσιοι λειτουργοὶ στὸ παλαιὸ Ὀρθόδοξο Πρόγραμμα, διότι τώρα πλέον ἔχουν ὁλοφάνερη καὶ τελεσίδικη συνταγματικὴ καὶ δικαστικὴ κάλυψη.
6. Εὔχεται καὶ προσεύχεται νὰ εὕρει ἐν τῇ πανσοφίᾳ του τρόπο ὁ Θεὸς νὰ ὀργανωθεῖ καὶ στὸν χῶρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο, μία ἀληθινὴ Πανορθόδοξη Σύνοδος, μία ὄντως Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ θὰ ἀκυρώσει τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζει σὰν ἀπὸ μήτρα τὸ νέο Πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-τικῶν. Τότε θὰ ἐκλείψει ὁ κίνδυνος τοῦ ἐπικυρωθέντος ἐκεῖ Συγκρητιστικοῦ Οἰ-κουμενισμοῦ. Ἡ ἐπίσπευση τῆς σύγκλησης τῆς ψευδοσυνόδου καὶ οἱ διεργασίες γιὰ τὸ νέο θρησκειολογικὸ μάθημα ἐβάδιζαν παραλλήλως· οἱ νέοι «Φάκελοι» τοῦ μαθήματος εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ ἐπαινετικὲς ἀναφορὲς καὶ ἀπὸ κείμενα τῆς ψευδο-συνόδου. Τό «Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας» ἐπεσήμανε τὸν δηλητηριώδη καρπὸ τοῦ Συγκρητισμοῦ στὸ νέο Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ κακὸ δένδρο τῆς ψευδοσυνόδου ποιός θὰ τολμήσει νὰ τὸ κόψει;
7. Τὸ παρὸν Ψήφισμα νὰ ἀποσταλεῖ εἰς:
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
Πρωθυπουργό
Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
Ἀρχιερεῖς Δωδεκανήσου
Μητροπολίτη Πειραιῶς
Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχηγοὺς Κομμάτων
Πρόεδρο Συμβουλίου Ἐπικρατείας
Κοσμήτορες τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν
Προέδρους τῶν τεσσάρων Θεολογικῶν Τμημάτων
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Γιὰ τήν «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν»
        Ὁ Πρόεδρος                                                               Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητή
        Θεόδωρος Ζήσης                                                             
 
                                                                                                       Ἀνδρέας Μπουλάκης

Η πατρίδα σε ένα εφιαλτικό «συμβόλαιο θανάτου» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

       Τρία και πλέον χρόνια πέρασαν από τότε που ήρθε στα πράγματα η μακράν χειρότερη συμμορία που είδε ποτέ ως κυβέρνηση αυτός ο τόπος. Και το λέμε όχι φυσικά επειδή ξεχάσαμε την πράσινη σοσιαληστρική λαίλαπα (τόσο στη χυδαία παπανδρεϊκή, όσο και στην ακόμη πιο απεχθή σημιτική μορφή της) που διαγούμισε τη χώρα, αποθέωσε τη διαφθορά και τον εύκολο πλουτισμό και είχε καίρια συμβολή στην πολιτισμική έκπτωση και πνευματική καταβαράθρωση της πατρίδας. Ούτε επειδή ξεχάσαμε τον άθλιο γαλάζιο συνοδοιπόρο της, του οποίου η συμβολή στον κατήφορο ήταν επίσης καθοριστική. Τέτοιον όμως ελεεινό και ανίκανο συρφετό δεν τον είχε ποτέ ξαναδεί η χώρα. Ένα ανεκδιήγητο τσούρμο από αλητοκαφενόβιους, αμόρφωτους κι ανεπάγγελτους κηφήνες, επί μία ζωή διακεκριμένους φληναφηματικούς λογάδες, άεργους αεριτζήδες της πλέον εκμαυλισμένης χαβιαροαριστεράς και θολοκουλτουριαραίους της κακιάς ώρας, που όταν τα έφεραν έτσι οι Καιροί (και μαζί τους - για να μην ξεχνιόμαστε - και η ανωριμότητα κι εγκληματική αφέλεια του εκλογικού σώματος), κατόρθωσαν να υφαρπάξουν την εξουσία με πρωτοφανή ψέματα και απερίγραπτες θεωρίες εξαπάτησης και έκτοτε (επειδή φυσικά η όποια γελοία θεωρία πόρρω απέχει της πράξεως) να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα ακόμη και αυτά τα απειροελάχιστα για τα οποία θα μπορούσαμε υποθετικά να δεχθούμε ότι οι προθέσεις τους ήταν άλλες (άκρως υποθετικά, επαναλαμβάνουμε, και επιλέγοντας συνειδητά να ξεχάσουμε για λίγο και το γνωστό αγγλικό απόφθεγμα περί του ποιος…ακριβώς δρόμος είναι στρωμένος με καλές προθέσεις).

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ιερα μητροπολη πειραιως
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 

Εν Πειραιεί τη 29η Μαρτίου 2018.

 
ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΠΑΤΗΣ» ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ «ΕΠΙΣΚΟΠΟ»

 
  Έχει γίνει πλέον «καθεστώς» η τακτική των χριστιανομάχων να επιτίθενται κατά του Θεανδρικού πρόσωπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, παραμονές μεγάλων εορτών, με παιδαριώδη και γελοία δημοσιεύματα. Αλλά δεν είναι μόνο οι άθεοι και οι λογίς χριστιανομάχοι οι οποίοι επιχειρούν να προσβάλουν την πίστη μας. Είναι και οι αιρετικοί, οι οποίοι, απ’ ότι φαίνεται από τα πεπραγμένα τους, μισούν εξ’ ίσου θανάσιμα την Ορθοδοξία μας. Σχεδόν κάθε χρόνο παρακολουθούμε στα ΜΜΕ δημοσιεύσεις και ρεπορτάζ για θλιβερά περιστατικά,για ασχήμιες και ταραχές, που δημιουργούν Κόπτες και Αρμένιοι, (μονοφυσίτες), ή γιαανιστόρητα δημοσιεύματα εκπροσώπων τους με αφορμή την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

"Τὸ γραικεύω εἶναι σχεδὸν ταυτὸν μὲ τὸ φραγκεύω. Σημαίνει σήμερον ἀμερικανεύω, ρωσεύω, φραντσεύω, γερμανεύω, δηλαδὴ γίνομαι πνευματικὸς δοῦλος τῶν ἔξω τῆς Ρωμηοσύνης"

 

 


Γράφει ὁ π. Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης

Κατὰ παράκληση φίλων ἠτοίμασα δι΄ ἐκτύπωσιν τὸ παρὸν δοκίμιον χάριν ἐκείνων ποὺ συγκινοῦνται μὲ τὴν Ρωμηοσύνην μας, πὰρ΄ ὅλην τὴν ὠργανωμένην καὶ ἔντονον πλύσιν ἐγκεφάλου ποὺ ὑφιστάμεθα, διὰ νὰ τὴν ἐγκαταλείψωμεν καὶ τὴν ἀντικαταστήσωμε μὲ τὸν Γραικισμόν, τὸν ὁποίων προσπαθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰώνα καὶ οἱ Ρῶσοι μετὰ τὴν Ἅλωσιν, ὡς περιγράφομεν ἐν τῷ δοκιμίο τοῦτο. Τὸ πόνημα οὖτο εἶναι περιλιψις τῶν ὅσων διδάσκω περὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ ἰδεολογικῶν πλαισίων καὶ θεμελίων τῆς Ρωμαίϊκης ὑποστάσεως τοῦ Γένους. 

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Σχετική εικόνα 

 

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Σοφώτεροι τῶν Πατέρων οἱ Οἰκουμενιστές
Σχετική εικόνα 

1. Ὑποκρισία καὶ ἀντίφαση τῶν μεταπατερικῶν
  
   Ἔχουμε ἐπισημάνει πολλὲς φορὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθό-δοξη Ἐκκλησία, χαρακτηριζόμενη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ὡς «Ἀποστολική», θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ ὡς «Πατερική», ἂν ἐπιτρεπόταν προσθῆκες στὸ κείμενο αὐτό, τό «βραχὺ ρήματι καὶ πολὺ συνέσει», τὸ ὁποῖο οἱ Πατέρες «θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο»[1].Ἡ ἴδια ἀπαγόρευση ἐμπόδισε τοὺς Ἁγίους Πατέρες νὰ προσθέσουν καὶ τὴν λέξη «Θεοτόκος», διδασκαλία ποὺ ἀποτελεῖ ἀστασίαστο πλέον δόγμα τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς καὶ Πατερικῆς Ἐκκλησίας. Μόνον ἡ σατανικὴ ἔπαρση τοῦ Παπισμοῦ ἀγνόησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπαγόρευση καὶ πρόσθεσε τὸ αἱρετικὸ «Filioque» στὸ Σύμβολο, τὴν ἐκπόρευση δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ», μὲ συνέπεια νὰ προκαλέσει τραύματα καὶ πληγὲς στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ὁδηγήσει στὴν αἵρεση καὶ στὸ σχίσμα ὁλόκληρη τὴ Δύση, καὶ νὰ ἐπιμένει μέχρι σήμερα ἑωσφορικὰ καὶ ἐγωϊστικὰ στὴν μεγάλη αὐτὴ δογματικὴ πλάνη.

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η «ΝΗΣΤΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

                             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
                                                Εν Πειραιεί τη 26η Μαρτίου 2018.
 
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η «ΝΗΣΤΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΗΣΤΕΙΑ

   Ο δυτικός Χριστιανισμός αφότου αποκόπηκε από την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, τον 11ο αιώνα, απώλεσε την θεία Χάρη και ως εκ τούτου η κατοπινή του πορεία, μέχρι σήμερα, είναι μια εξελισσόμενη έκπτωση από την αυθεντικότητα. Δεν είναι καθόλου υπερβολή, αν πούμε, ότι σχεδόν τίποτε δεν άφησε αναλλοίωτο από την εκκλησιαστική Παράδοση της πρώτης χιλιετίας. Αρχίζοντας από την παραχάραξη του τριαδολογικού δόγματος, στη συνέχεια του χριστολογικού, του σωτηριολογικού, του εκκλησιολογικού, έφτασε στο τέλος να παραχαράξει και αυτές τις συνήθειες και πρακτικές, που καθόρισε η Εκκλησία, δια των Αγίων Συνόδων, των ιερών Κανόνων και των αγίων Πατέρων, για την πνευματική ζωή και προκοπή των πιστών.

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018

Ελ Νικφούρ 
 
Ελ Νικφούρ
 
Ιωάννης Κ. Νεονάκης, MD, MSc, PhD
 
Ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Ελ Νικφούρ των Αράβων, ο φόβος και ο τρόμος του Ισλάμ είναι μια εξόχως εμβληματική μορφή, πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για όλους εμάς. Ουσιαστικά «ενσαρκώνει» και συγκεφαλαιώνει τον κεντρικό άξονα της πατρίδας μας της Ρωμανίας, της μίας δηλαδή διαχρονικής Ορθόδοξης Πολιτείας στη γη. Και αυτός ο άξονας δεν είναι άλλος παρά τα λόγια στην παράκληση που λένε: ”Σοι μόνωαμαρτάνομεν, αλλά και Σοι μόνωλατρεύομεν, ουκ οίδαμενπροσκυνείν Θεώ αλλοτρίω.”

Μαρία Μαντουβάλου, Ἡ ἀλήθεια γιά τό ΄21


 
Μαρία Μαντουβάλου, τέως ἀναπλ. καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΧΟΛΙΑ:
Ἡ ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μαρία Μαντουβάλου, ὀρθώνει σάν ἄλλη Μπουμπουλίνα τό ἀνάστημά της καί ἀποδεικνύει χωρίς φόβο καί πάθος τήν ἀλήθεια γιά τό 1821. Μιά ἐκπομπή πού δίνει ἀπαντήσεις σέ ἀνιστόριτους ἱστορικούς καί λοιπούς ἐθνομηδενιστές γιά τά πραγματικά κίνητρα τῆς Ἑλληνικής Ἐπανάστασης.
Ἡ Μαρία Μαντουβάλου, ἐξηγεῖ μέ ἀδιάψευστα ἱστορικά στοιχεῖα γιατί τό ’21 ἦταν γνήσια Ἐθνεγερσία καί δέν εἶχε καμμία σχέση οὔτε μέ δῆθεν κοινωνικές διεκδικήσεις, οὔτε μέ τόν Δυτικό Διαφωτισμό ἀλλά ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς δίψας τῆς καταπιεσμένης ἑλληνικῆς ψυχῆς γιά ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, γιά ἕναν ἀγῶνα ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος.
ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2015) - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 01/04/15-enromiosini.gr

Σαράντος Καργάκος: Η υπονόμευση του 1821


 
H ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ 1821
 
Σήμερα δίνεται «γραμμή» να διαλυθούν τα κράτη για να σχηματισθεί ο παγκόσμιος πολτός για χάρη των δυνατών
 
Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο

Στο θέμα αυτό έχω συχνά αναφερθεί στο παρελθόν. Αλλά πιο εμπεριστατωμένα ασχολήθηκα όταν συνέγραψα την τετράτομη ιστορία μου «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821», που εκδόθηκε προ ετών από την εφημερίδα «Real News» και, ολοκληρωμένη (μαζί με τα πολιτικά γεγονότα), πρόκειται να εκδοθεί προσεχώς με νέα μορφή. Από το βιβλίο αυτό αποσπώ μερικές σκέψεις και τις θέτω στην κρίση των αναγνωστών. Εν πρώτοις, θεωρώ απαράδεκτο να μικροποιούμε τους ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν και δημιούργησαν το δικό μας παρόν (με ό,τι καλό ή κακό). Συχνά, η μικροποίηση του χθες δεν γίνεται από αντικειμενικότητα, αλλά από σκοπιμότητα. Κρύβει την ηθική μας μικροβιότητα. Κάποιοι, που δεν μπορούν να φθάσουν ψηλά, προσπαθούν να κατεβάσουν τους υψηλούς τού χθες στα χαμηλά, εν ονόματι κάποιας«αποδομητικής Ιστορίας», με την οποία προσπαθούν να υποβαθμίσουν ό,τι λέγεται «έθνος», «εθνικό», και πρώτα απ’ όλα την εθνική Ιστορία και την εθνική λογοτεχνία μας, που εμπνέουν το εθνικό μας φρόνημα και την εθνική πολιτική της ανεξαρτησίας.

Το απ αιώνος μυστήριον, Πέτρου Φιλανθίδου, Γρηγοριάτες Πατέρες

 
«Το απ’ αιώνος μυστήριον, ανακαλύπτεται σήμερον, και ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται, ίνα του χείρονος μεταλαβών, μεταδώ μοι του βελτίονος. Εψεύσθη πάλαι Αδάμ, και Θεός επιθυμήσας ου γέγονεν, άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται. Ευφραινέσθω η κτίσις, χορευέτω η φύσις, ότι Αρχάγγελος Παρθένω, μετά δέους παρίσταται, και το Χαίρε κομίζει, της λύπης αντίθετον. Ο διά σπλάγχνα ελέους ενανθρωπήσας, Θεός ημών δόξα σοι».

 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=QS5zGl-7g_k

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Η Μηχανή του Χρόνου - Παπαφλέσσας ο ανατρεπτικός Αρχιμανδρίτης 

Η Μηχανή του Χρόνου~Το άδοξο τέλος των ηρώων του 1821 

Πατήρ Θεόδωρος ΄Ζήσης: Ο Παπισμός είναι βλάσφημη αίρεση.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: "ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΗΝΙΩΝ ΤΩ ΔΙΑΒΟΛΩ ΛΑΤΙΝΩΝ..."

ΣΗΜΕΡΑ: "ΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ..."

ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ! ! ! 

Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ. " Παπισμός, οικουμενισμός, όρκος" 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Απόφαση βόμβα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: Η ομοιοπαθητική δεν είναι ιατρική!

Αποτέλεσμα εικόνας για ομοιοπαθητικη
 
    Μετά την αντίστοιχη απόφαση της Βρετανίας αλλά και άλλων χωρών που προκάλεσαν αντιδράσεις στην ομοιοπαθητική κοινότητα, και η Ελλάδα προχωρά σε ξεκάθαρη «αποπομπή» της ομοιοπαθητικής από τον χώρο της ιατρικής.
Όπως αποκάλυψε το «Έθνος της Κυριακής», το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) που αποτελεί το κορυφαίο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, στην Ολομέλειά του απεφάνθη ότι η ομοιοπαθητική όχι μόνο δεν είναι ισότιμη της ιατρικής αλλά ούτε καν συμπληρωματική της ιατρικής επιστήμης.

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

«Δέος γαρ μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης»(Ι. Χρυσόστομος – Ομιλία στην «Προς Φιλιππησίους»)


 
«Δέος γαρ μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης»(Ι. Χρυσόστομος – Ομιλία στην «Προς Φιλιππησίους»)
 
Νίκος Σακαλάκης, Μαθηματικός
 
Εύστοχα ο φιλόσοφος Χάϊντεγκερ ετυμολογεί τη λέξη αλήθεια (α+λήθη), ως το ξεσκέπασμα, φανέρωση και παρουσίαση (από τη λήθη) της πραγματικότητας. Ό,τι δηλ. κρατά το πραγματικό στη λήθη, στην αφάνεια, στο άγνωστο, αφαιρείται ως παραπέτασμα – κάλυμμα. 
Μέσα στη δίνη των φιλοσοφικών θεωριών – ρευμάτων περί αλήθειας το man, για παράδειγμα του M. Heidegger (1889-1970), που σημαίνει «κάποιος μεταξύ των πολλών» (Είναι και χρόνος, Τόμος Β΄), δεν προσεγγίζει αληθινά την έννοια του προσώπου, όπως μας την φανέρωσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιό Του, τονίζοντας: «Εγώ ειμί η Αλήθεια».

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Εξ αφορμής του θανάτου του μεγάλου επιστήμονα Στήβεν Χόκινγκ

Αποτέλεσμα εικόνας για την μελλουσαν επιζητουμεν

Γράφει ο Σάββας Ηλιάδης Δάσκαλος Κιλκίς.

     Όσα θα γράψουμε, τα γράφουμε εξ αφορμής του θανάτου του επιστήμονα, για να φυλαχθούν οι πιστοί άνθρωποι, που  δεν γνωρίζουν και επηρεάζονται από την γνώμη σπουδαίων προσώπων και από τα μέσα επικοινωνίας, που προωθούν άμεσα και με ιδιαίτερη επιμέλεια, ό,τι αντίχριστο εκρέει εκ του στόματος αυτών στη δημοσιότητα.

1821 - ΑΝΑΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ…


 
                                                         
            του Νεκτάριου Δαπέργολα 
                                                       Διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας
 
     Πλησιάζει λοιπόν άλλη μια 25η Μαρτίου, που βέβαια θα «τιμήσουμε» και πάλι με τον ίδιο πάντα ανούσιο τρόπο: τις ίδιες παρελάσεις, τα ίδια αφιερώματα, τους ίδιους ανιαρούς επετειακούς λόγους. Και για μια ακόμη φορά προφανώς θα χάσουμε την ευκαιρία να αντικρίσουμε αυτή τη μέρα στις πραγματικές της διαστάσεις, για να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε τελικά με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Με έναν τρόπο που πολύ απλά καλεί σε προβληματισμό, σε βαθιά περίσκεψη ή ακόμη και σε μελαγχολία. Έχω άλλωστε την αίσθηση ότι 197 χρόνια μετά την έναρξη της Μεγάλης μας Επανάστασης (και 186 από την επίσημη ίδρυση του θλιβερού μικροελλαδίτικου «βασιλείου» - προτεκτοράτου) ο μόνος τρόπος για να τιμήσουμε ειλικρινά τους ηρωικούς αγωνιστές του ’21 περνάει πια αναγκαστικά μέσα από τον δρόμο της απόλυτης κατάθλιψης.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ευθαρσώς λοιπόν ομολογούμε ότι δεν είναι μόνο ο Πειραιώς ο "αναθεματίζων" είμαστε και εμείς και τα πνευματικά μας τέκνα και πλήθος πιστών που ακολουθούν και δεν φανερώθηκαν ακόμα.
  Και τέλος πάντων από πότε η παράδοση νοείται ως αίρεση και η αίρεση θεωρείται θεσμός της Εκκλησίας;
  Μέχρι πότε θα καλύπτει τους οφθαλμούς της καρδιάς  κάποιων... η μεμβράνη του "οικουμενιστικού καταράκτη" των πνευματικών οφθαλμών;
π. Φώτιος Βεζύνιας.
 
 
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://fanarion.blogspot.gr/
 
Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
 

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
 
Όταν προ ημερών έγραψα το κείμενο με τίτλο «Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ αναθεμάτισε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο», με αφορμή τα «αναθέματα» που εκφώνησαν μεγάλη τη φωνή δύο κληρικοί της Μητροπόλεως Πειραιώς, διάβασα ένα σύντομο σχόλιο του Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ στο facebook: «Όχι βεβαίως ο Σεβ. Πειραιώς αλλά δύο έξαλλοι και έκφρονες ιερείς του που τον εκθέτουν τραγικά. Αναμένουμε να τους αναχαιτίσει το συντομώτερο…».

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός:"ΦΩΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ" 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΕΠΙΧΑΙΡΟΝΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για σΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
                                                   Εν Πειραιεί τη 19η Μαρτίου 2018. Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει, στους τραγικούς και αποκαλυπτικούς χρόνους που ζούμε, ο προαιώνιος αντίδικος και αντίπαλος της σωτηρίας μας, ο Εωσφόρος και Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην, καθώς βλέπει να πλησιάζει η οριστική συντριβή του, «παίζει το τελευταίο του χαρτί». Εντείνει τις δυνάμεις του να παρασύρει στην απώλεια όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές, γνωρίζοντας «ότι χρόνος ουκέτι έσται», (Αποκ.10,6). Αφού πλέον συνειδητοποίησε, ότι είναι αδύνατον να συντρίψει την Εκκλησία μέσω των διωγμών, επινόησε τις ποικίλες αιρέσεις, ως το προσφορότερο μέσο για να επιτύχει τα καταχθόνια σχέδιά του. Όπως δείχνουν τα πράγματα «το τελευταίο χαρτί» του διαβόλου είναι η παναίρεση του Οικουμενισμού, το δαιμονικό αυτό κατασκεύασμα των εσχάτων χρόνων, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τον χαρακτηρισμό που έδωσε γι’ αυτόν ο αείμνηστος π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως τον τελευταίο πρόδρομο του Αντιχρίστου.