μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

ΤΑ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΕΊΠΑΝ ΚΑΘΑΡΆ...

 

 (Διαβάστε τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών πατώντας ΕΔΩ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10.

...............................................................................................................................................................

Γνωρίζετε πολύ καλά και σεις οι ίδιοι ότι, ίνα καταστήσωμεν δυνατάς τοιαύτας επιθυμίας, πρέπει να διαταράττωμεν διαρκώς εις όλας τας χώρας τας σχέσεις του λάου και της Κυβερνήσεως, να κουράζωμεν όλον τον κόσμον δια του χωρισμού, της έχθρας, του μίσους και δη δια του μαρτυρίου της πείνης, του εμβολιασμού των ασθενειών, της αθλιότητος, ίνα ούτω οι Χριστιανοί μη βλέπωσιν άλλην σωτηρίαν ή την προσφυγήν εις την πλήρη και ολοκληρωτικήν ηγεμονίαν μας.

Εάν δώσωμεν εις τους λαούς τον χρόνον ν’ αναπνεύσωσιν, η ευνοϊκή στιγμή δεν θα φθάση ίσως ποτέ.

Ο ΝΟΩΝ ... ΝΟΕΙΤΩ