μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Μία ὑστερική παραθρησκεία μέ προδιαγεγραμμένο μέλλον…

  

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

       Συνεχίζεται και κλιμακώνεται ο καιρός τῶν ἀποκαλυπτηρίων. Κλιμακώνονται οἱ μέρες τοῦ διωγμοῦ τῆς πίστης μας, τῶν κλειστῶν ἐκκλησιῶν, τῶν χυδαίων διακρίσεων, τῶν βιαίως κατηργημένων δικαιωμάτων, τῶν ἀπαγορευμένων ἐλευθεριῶν, τοῦ ξεδιάντροπου ἐμπαιγμοῦ τῆς νοημοσύνης μας. Οἱ μέρες ὅπου οὔτε τα προσχήματα δέν τηροῦνται πιά, ἀπό ἕνα καθεστώς πού ἔχει πετάξει ὅλες τίς μάσκες καί μᾶς πνίγει σε ἕνα δύσοσμο βοῦρκο ἀκραίου φασισμοῦ καί ἀπροκάλυπτου ὁλοκληρωτισμοῦ.

       Εἶναι ἕνα μωσαϊκό φρίκης, στό ὁποῖο μπαίνουν καθημερινα νέες ψηφῖδες. Καί βεβαίως τό ὅτι ἐνῶ Μόσιαλοι, Δερμιτζάκηδες καί ἅπας ὁ ἐγκάθετος συρφετός τῶν μέσων μαζικῆς ἐξηλιθίωσης καθυβρίζουν συστηματικά καί ἐν χορῷ ἐδῶ καί τόσους μῆνες κάθε ἱερό καί ὅσιο αὐτοῦ τοῦ τόπου (μέ ἀνατριχιαστικό ἀποκορύφωμα τή συνεχῆ βλασφημία κατά τῆς Θείας Κοινωνίας) καί δέν ἔχει κουνηθεῖ οὔτε φύλλο στόν «γενναῖο νέο κόσμο» τῆς φερόμενης ὡς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης, ἀλλά ὅποτε λέγεται κάτι κατά τοῦ ἐμβολίου, σηκώνονται ἀνεμοστρόβιλοι καί σπεύδουν ἀσθμαίνοντες οἱ εἰσαγγελεῖς, εἶναι μία τέτοια πολύ χαρακτηριστική ψηφῖδα. Ἡ ἔρευνα πού διατάχτηκε πρό ἡμερῶν, ἐπειδή ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΟΕΔΗΝ ἀποτόλμησε τό…μέγα κακούργημα, νά πιθανολογήσει τήν αἰτιακή σχέση τῆς μερικῆς παράλυσης μίας νοσηλεύτριας μέ τόν προηγηθέντα ἐμβολιασμό της, εἶναι τό πιό πρόσφατο παράδειγμα, ἀλλά σίγουρα ὄχι καί τό τελευταῖο.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - Τά δύο ἅρματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

                                                  


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.


Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 Τά δύο ἅρματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

 

 

 

1. Ἀνεξάντλητος ὁ πλοῦτος τῆς πατερικῆς σοφίας

 

Ἀνεξάντλητος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς πατερικῆς σοφίας, γιατί αὐξάνει ἀπό τήν ἀμείωτη Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολλές φορές βρισκόμαστε οἱ κληρικοί στή δύσκολη θέση κατά τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου μέσα στούς ναούς νά ἐπαναλαμβάνουμε τά ἴδια πράγματα κάθε χρόνο, κατά τίς σταθερά ἐπαναλαμβανόμενες ἑορτές καί τίς σταθερά ἀναγινωσκόμενες εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές. Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἀποθαρρύνει, διότι ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ μνήμη τῶν ἀνθρώπων ἐξασθενεῖ καί λησμονεῖ τό πλεῖστον τῶν λεγομένων, καί γι᾽ αὐτό εἶνα ἀπαραίτητη ἡ ὑπόμνηση, τό ξαναζωντάνεμα ὅσων ἔχουν ἀτονήσει, ἔχουμε ἐπιπλέον οἱ Ὀρθόδοξοι τόν ἀνεκτίμητο καί μοναδικό πλοῦτο τῶν πατερικῶν ἑρμηνευτικῶν συγγραμμάτων ὡς πηγή ἀνεφοδιασμοῦ, ὅταν οἱ δικές μας πενιχρές δυνάμεις φαίνεται ὅτι ἔχουν ἐξαντληθῆ καί δέν ἐπαρκοῦν γιά νέες ἑρμηνευτικές ἤ ποιμαντικές προσεγγίσεις.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Ολογράμματα - πού αλήθεια ζούμε;

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Μη ξεχνάμε "Ιερά Αποκάλυψις" Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: 

Κεφ: 13ο ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ

Αποκ. 13,11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.
Αποκ. 13,11 Και είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην• και είχε δύο κέρατα, που εμοιαζαν σαν κέρατα αρνίου• ωμιλούσε όμως σαν δράκων.
Αποκ. 13,12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
Αποκ. 13,12 Υποτάσσεται δε και εκτελεί όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου, πειθαρχικόν σαν εκτελεστικόν όργανον εμπρός εις αυτό. Παρασύρει δε και κάμνει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνούν το πρώτον θηρίον, του οποίου η θανάσιμος πληγή έχει θεραπευθή.
Αποκ. 13,13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
Αποκ. 13,13 Και κάμνει, το προβατόσχημον αυτό θηρίον (με την δύναμιν του διαβόλου) μεγάλα και τερατώδη σημεία, ώστε και από τον ουρανόν να κατεβαίνη εις την γην εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων φωτιά (κατά μίμησιν του προφήτου Ηλιού).
Αποκ. 13,14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.
Αποκ. 13,14 Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης με τα αγυρτικά αυτά θαύματα, δια τα οποία του εδόθη άδεια εκ μέρους του Θεού να τα κάμη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάμουν είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της μαχαίρας, εν τούτοις έζησε.
Αποκ. 13,15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.
Αποκ. 13,15 Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να ομιλήση το είδωλον του θηρίου. Ακόμη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.
Αποκ. 13,16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
Αποκ. 13,16 Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους.
Αποκ. 13,17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Αποκ. 13,17 Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.
Αποκ. 13,18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
Αποκ. 13,18 Εδώ είναι η θεία σοφία• εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ'. Είναι δε το
όνομα του Αντιχρίστου.


ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=X7qoK2Chl0E

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΤOΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ «ΔΙΠΤΥΧΑ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 

 

 

ΑΝΤOΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΣΤΑ «ΔΙΠΤΥΧΑ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

1. Προστέθηκε ἡ ψευδοαυτοκέφαλη «Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» μεταξύ τῶν κανονικῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

 

Τά «Δίπτυχα» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἕνα ὀγκῶδες βιβλίο πού ἐκδίδεται κάθε χρόνο ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ὑποβοήθηση τοῦ λειτουργικοῦ ἔργου τῶν κληρικῶν καί γνώση τῆς διοικητικῆς διάρθρωσης τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Χωρίζεται σέ δύο μέρη: α) Τό Ἑορτολογικό καί β) τό Διοικητικό.

Στό ἐσώφυλλο τῶν ἐφετινῶν (2021) «Διπτύχων», πού ἀριθμοῦν 1366 σελίδες, τό πρῶτο μέρος χαρακτηρίζεται ὡς «Κανονάριον» καί τό δεύτερο ὡς «Ἐπετηρίς», καί μᾶς δίδεται ἡ ἡλικία τῶν «Διπτύχων», τά ὁποῖα βρίσκονται στό ἐνενηκοστό ὄγδοο ἔτος τῆς ἡλικίας των, ἑπομένως ἄρχισαν νά ἐκδίδωνται τό 1923. Εἰδικώτερα, ὅταν ἐντός τοῦ βιβλίου χωρίζονται τά δύο μέρη, τό μέν πρῶτο ὀνομάζεται «Κανονάριον, ἤτοι Λειτουργικαί Τυπικαί Διατάξεις» (σελ. 35ἑ.), τό δεύτερο «Ἐπετηρίς, Κανονική ᾽Οργάνωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (σελ. 371ἑ.). Ἀμφότερα τά μέρη εἶναι πολύ χρήσιμα ἰδιαίτερα γιά τούς κληρικούς, ἀλλά καί γιά ὅσους λαϊκούς ἐνδιαφέρονται γιά τό λειτουργικό τυπικό τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τήν διοικητική ὀργάνωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ.

                           

Στην μέση του μαθήματος στο πανεπιστήμιο, ένας φοιτητής ξαφνικά ρώτησε τον καθηγητή του...

- Κύριε, ξέρετε πώς πιάνονται τα αγριογούρουνα;

Ο καθηγητής σκέφτηκε ότι αυτό είναι ένα αστείο και περίμενε την συνέχεια λέγοντας...

- Όχι! Για πες μου...

- Πρώτα ανακαλύψτε πού συχνάζουν στο δάσος και εκεί αφήστε στο έδαφος λίγο καλαμπόκι. Τα αγριογούρουνα θα έρχονται κάθε μέρα για να φάνε το "τζάμπα" καλαμπόκι, και όταν συνηθίσουν να έρχονται καθημερινά φτιάξτε περίφραξη από την μία πλευρά, γύρω από το σημείο που έχουν συνηθίσει να τρώνε.....

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ


ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Nhz_qso3mZs&feature=share

Τα στοιχεία των μεταφραστών είναι στα χέρια μας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.

Οι χημικές ενέσεις και οι ψευδαισθήσεις του αντιχρίστου.

 (Από τις διδαχές του πρεσβύτερου Αθανασίου Μυτιληναίου και Σάββα  Αχιλλέως – και με πλάνα από την  ενημέρωση του πενταγώνου το 2005)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Το υλικό αυτού του βίντεο....έχει προστεθεί ως συμπληρωματική πληροφορία ή για να αποκαλύψει ένα εναλλακτικό πλαίσιο ή έναν ορισμό μιας λέξης.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (αναφαίνεται στα αριστερα) :

«Κατά  την διάρκεια προηγούμενων περιόδων διώξεων, αγαπημένοι μου, μια σωματική μορφή βασανιστηρίου ήταν σίγουρη, αλλά δεν υπήρχε ποτέ κάποιου είδους άμεσης επίδρασης (αλλοίωσης) του μυαλού και της ψυχής. Στο μαρτύριο των τελευταίων ημερών , θα υπάρχει χειραγώγηση της ψυχής και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι , θα ναι οι πιο σατανικές. Γιατί; Γιατί θα εγχέουν χημικές ουσίες μέσα σας. Αυτό θα παραλύει το νου σας, τη βούληση σας, την ελευθερία σας. Αυτό θα αλλάξει την αίσθηση του προσωπικού σας συναισθήματος και θα οδηγήσει σε λάθος κατεύθυνση το μυαλό σας.

( Ο π. Αθανάσιος αναφέρεται στα ψυχιατρικά και χημικά βασανιστήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ,

ανάμεσα σε άλλα μέρη , και στις κουμμουνιστικές χώρες).

 Ο π. Αθανάσιος  επίσης ίσως μέσα από την προφητική του ματιά , προέβλεψε πως συγκεκριμένα είδη εμβολίων , θα εμφανίζονταν και θα κατέστρεφαν την ψυχοσωματική ισορροπία του ανθρώπου. Παρακαλώ , δείτε τα πλάνα στο τέλος αυτού του βίντεο, που αποκαλύπτουν ότι , τουλάχιστον τόσο νωρίς όσο το 2005, τα εμβόλια ήδη υπάρχουν , τα οποία είναι σχεδιασμένα για να προκαλέσουν τις αρνητικές επιδράσεις που ανέφερε παραπάνω. Δεν είναι γνωστό αν αυτά , είχαν ή χρησιμοποιούνται τώρα στον καιρό μας. Ούτε επίσης αν είχαν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται εναντίον του ανίδεου κοινού.

Αυτά έχουν ελεγχθεί και είναι ευρέως γνωστά! Και συνεχίζει:

«Σύμφωνα με τα παραπάνω, πώς κάποιος θα ομολογήσει το όνομα του Χριστού και δε θα προσκυνήσει τον αντίχριστο;

Τί τρομακτική μορφή μαρτυρίου!  Για αυτό τον λόγο, η φυγή είναι απαραίτητη! Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Η φυγή είναι απαραίτητη ! Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να αντέξουμε τέτοιο είδος μαρτυρίου! Πώς θα αντιδράσουμε ; Ποιά θα είναι η στάση μας, η διάθεσή μας και η επιθυμία μας όταν μας κάνουν ενέσεις με τέτοια χημικά ;

Ένα άλλο στοιχείο είναι η αυταπάτη. Τουλάχιστον ο αρχαίος μάρτυρας ήξερε ξεκάθαρα τις διαφορές μεταξύ του Χριστιανισμού και της ειδωλολατρίας. Ήξερε ότι ως Χριστιανός στεκόταν ενάντια στην ειδωλολατρία και ότι έπρεπε να παλέψει! Τώρα που ο Χριστιανισμός (και οι εκκλησιαστικές αρχές) έχουν κοσμικοποιηθεί- τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα άλλο πια!».

( Ο π. Αθανάσιος υπονοεί ότι ο πιο πονηρός τρόπος εξαπάτησης μπορεί τώρα να προέλθει μέσα από τις πτωτικές εκκλησιαστικές αρχές, και όχι τόσο από μια εξωτερική πηγή όπως η ειδωλολατρία. )

«Η πίστη έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και είναι θολή! Ένα από τα πιο συναρπαστικά και καθηλωτικά στοιχεία θα είναι αυτό του θαύματος. Ο αντίχριστος θα κάνει πολλά θαύματα. Οι παγανιστές δεν παρουσίασαν θαύματα. Σε γενικές γραμμές, η εξαπάτηση θα κυριαρχήσει και η αλήθεια θα είναι δυσδιάκριτη για τους κοσμικούς χριστιανούς. Για αυτό ο Κύριος μας λέει : «..και πολλοί ψεύτικοι χριστιανοί και προφήτες θα εμφανιστούν , που θα κάνουν εξωπραγματικά θαύματα, έτσι ώστε να εξαπατήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς».

 

Εισαγωγή, σχετική με τον π. Σάββα Αχιλλέως ( αναφαίνεται στα δεξιά) :

'Ήταν ίσως ο καλύτερος εξορκιστής και θεραπευτής της μαγείας, στην Ελλάδα , στον 20ο αιώνα! Τον αναζητούσαν πάρα πολύ άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν από δαιμονική επίδραση, κατοχή, μαγεία, ξόρκια, μασονία, αποκρυφισμό και άλλα.. Επίσης, πολλοί προηγούμενοι σατανιστές τον αναζήτησαν! Θεράπευσε και βοήθησε τόσους πολλούς! Σαν αποτέλεσμα αυτού : όχλοι, ελευθεροτέκτονες, αρχές, μάγοι, εκείνοι που επένδυσαν στις οικονομίες και στις επιχειρήσεις της μαγείας, αποκρυφιστές και άλλοι…. όλοι αυτοί τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν για χρόνια. Είχε ακόμα εκδιωχτεί και από τον επίσκοπο του! Εντέλει, έπρεπε να φύγει και να βρει καταφύγιο σε ένα κρυμμένο και απομονωμένο χωριό. Κοιμήθηκε το 2016.

Το 1990 ( ή στην αρχή του 2000), ο Άγιος Σάββας Αχιλλέως δίδασκε τους ανθρώπους :

« Μας προειδοποιούν – να περιμένουμε μια γρίπη με μεγάλη επίδραση. Εφιστούν την προσοχή στον κόσμο για μια επερχόμενη γρίπη. Πώς το ήξεραν αυτοί ;Είναι προφανές ότι το ξέρουν γιατί αυτοί οι ίδιοι θα απελευθερώσουν τη γρίπη! Θα δημιουργήσουν ιούς! Αυτό δε θα συμβεί φυσικά, σαν έναν συνηθισμένο τύπο πανδημικής γρίπης αλλά θα τον δημιουργήσουν αυτοί οι ίδιοι!

Ένας κατασκευασμένος ιός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό που θα προκαλέσει τη νέα γρίπη- θα είναι κάτι που μοιάζει με εκείνο της γρίπης. Με ιατρικούς όρους, μπορεί να προκληθεί από μια μορφή μυκοπλάσματος ( ένα βακτήριο που είναι γνωστό για τη φυσική του αντοχή στα αντιβιοτικά). Το οποίο θα μεταφερθεί διαμέσου ενός υποτιθέμενου εμβολίου   κατά των ιών».

Είναι ανάγκη να δώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημείο εδώ !.Οι άνθρωποι θα βιάζονται να κάνουν ένα τέτοιο εμβόλιο. Και δε θα ξέρουν ότι αυτό το εμβόλιο θα περιέχει μέσα του, το ίδιο ιούς» 

( Έχοντας μια παρόμοια θέση με αυτή του πρεσβύτερου Σάββα Αχιλλέως, ο Άγιος Παΐσιος ο Αθωνίτης αποκάλυψε : “Και τώρα ένα εμβόλιο έχει ανακαλυφθεί για να καταπολεμήσει μια νέα ασθένεια , το οποίο θα είναι υποχρεωτικό και αυτοί που θα το παίρνουν θα είναι σημαδεμένοι».


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Εισηγητής στα πλάνα από το Πεντάγωνο θεωρούμε ότι είναι ο Bill Gates. Όποιος έχει άλλα στοιχεία παρακαλούμε να μας διαψεύσει.

Πλάνο από ενημέρωση στο Πεντάγωνο το 2005.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εδώ στα αριστερά έχουμε άτομα που είναι θρησκευόμενοι φονταμενταλιστές, φανατικοί θρησκευόμενοι και βλέπουμε την rtpcr έκφραση του γονιδίου vmat2. (Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (αγγλ. PCR, εκ του Polymerase Chain Reaction) είναι μία μέθοδος βιοχημείας και μοριακής βιολογίας για την απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό μίας αλληλουχίας DNA, μέσω της ενζυμικής αναπαραγωγής του DNA χωρίς τη χρήση ζωντανών μικροοργανισμών)

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Το 1821 και η νέα Τουρκοκρατίατου Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

      Μπήκαμε πρό ὁλίγου καιροῦ στό ἐπετειακό 2021, κατά τό ὁποῖο συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τή Μεγάλη μας Ἐπανάσταση. Σέ ὅλη τή χώρα ἔχουν ἀρχίσει πλέον οἱ ἐκδηλώσεις γιά νά τιμηθεῖ τό σπουδαῖο γεγονός. Καί δέν θά ἀναφερθῶ φυσικά σέ ὅσα ἐτοιμάζει ἡ καθεστωτική ἐθνοφοβική ἀλητεία μέσα ἀπό τό «Ἑλλάδα 2021» καί τά λοιπά ἀποδομητικά ὀχήματα μισελληνισμοῦ, πού ἐπιστρατεύθηκαν ἀπό τίς ἀφελληνισμένες, δῆθεν ἐπιστημονικές ὁμάδες τῶν κατειλημμένων ἀπό τόν ἐθνομηδενισμό Φιλοσοφικῶν καί Παιδαγωγικῶν Σχολῶν. Ἀλλά κι ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι, πού λέμε ὅτι θέλουμε νά ἀναδείξουμε τήν ἀληθινή Ἱστορία, ἔξω ἀπό τά χαλκεῖα τῶν στρεβλωτῶν, πού λέμε ὅτι ἐπιθυμοῦμε νά τιμήσουμε πραγματικά τήν Ἐπανάσταση καί τούς ἀγωνιστές της, εἴμαστε σίγουροι τί ακριβῶς ζητᾶμε; Καί δέν ἦρθε ἐπιτέλους ὁ καιρός νά καταλάβουμε πώς ὁ μόνος τρόπος γιά νά τιμήσουμε εἰλικρινά τούς ἥρωες τοῦ ’21 περνάει πιά ἀναγκαστικά μέσα ἀπό τόν δρόμο τῆς βαθιᾶς περισυλλογῆς καί τῆς σκληρῆς αὐτοκριτικῆς;

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

ΒΟΜΒΑ! Παραίτηση Κωνσταντίνου Βαθιώτη ON AIR στον Focus FM από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης// Αρνούμαι να αυτοεξευτελίζομαι.

Σχόλιο δικό μας:  ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ

Την παραίτησή του on air στον Focus FM προανήγγειλε σήμερα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνος Βαθιώτης.

«Ήρθε σήμερα η ώρα του τελευταίου μαθήματος μου, το οποίο δεν θα διεξαχθεί ούτε στο αμφιθέατρο ούτε στην μπροστά αισχρή τηλεοθόνη… στο ψηφιακό κελί που έχτισε η κ. Κεραμέως ακολουθώντας τις παγκόσμιες σατανικές οδηγίες. Το μάθημα το τελευταίο θα διεξαχθεί ενώπιον των αυτιών των ακροατών σας.

Το μάθημα αυτό είναι η προαναγγελία της εντός ολίγων ωρών παραιτήσεως μου από τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ», δήλωσε ο κ. Βαθιώτης κατά την διάρκεια της εκπομπής της Δέσποινας Μποτίτση.

«Κάθε λεπτό που χάνεται είναι υπερπολύτιμο και πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει πού βρισκόμαστε» τόνισε σε έντονο συγκινησιακό κλίμα ο καταξιωμένος καθηγητής.

«Τα πράγματα δείχνουν ότι επίκειται νέα αναβαθμισμένη επίθεση κατά των Ελλήνων. Δεν μπορώ να συνεχίσω εσώκλειστος, παγιδευμένος σε ένα ψηφιακό κελί αρνούμαι να αυτοεξευτελίζομαι με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε στο ηχητικό που ακολουθεί τους λόγους που οδήγησαν τον κ. Βαθιώτη σε αυτή την απόφαση.

 ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://focusfm.gr/vomva-paraitisi-konstantinoy-vathioti-on-air-ston-focus-fm-apo-to-dimokriteio-panepistimio-thrakis-arnoymai-na-aytoexeytelizomai/


Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Υπαπαντή του Κυρίου. Η κατά το Ορθόδοξον εορτή της μητέρας.
 

Μεγαλυνάρια της Υπαπαντής του Κυρίου.

 

Νεοεποχίτικες τελετές, προάγγελοι της παγκόσμιας Πανθρησκείας


 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

       Δέν εἶναι φυσικά ἡ πρώτη φορά πού Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος μετέχει σέ συμπροσευχές μέ ἀλλοδόξους καί ἀλλοθρήσκους. Οὔτε κἄν γιά τόν διαβόητο Ἀρχιεπίσκοπο Ἄμερικῆς Ἐλπιδοφόρο εἶναι ἡ πρώτη φορά, καθώς ἐδῶ καί χρόνια ἀναδεικνύεται (καί στό πεδίο αὐτό) σέ πανάξιο τέκνο τοῦ θλιβεροῦ ἀρχιοικουμενιστῆ Βαρθολομαίου. Ἑνός Βαρθολομαίου πού θυμίζουμε ὅτι πολύ συχνά συμπροσεύχεται μέ παπικούς καί μέ κάθε λογῆς ἀκόμη νούμερα τῶν προτεσταντικῶν «ἐκκλησιῶν», ὅπως μέ τόσο θράσος τίς ἀποκαλεῖ, ἀλλά καί μέ ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν. Ἐνδεικτικά καί μόνο ὑπενθυμίζουμε ἐδῶ τή συμπροσευχή του στήν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας το 2011, ἀλλά καί στή Γροιλανδία - γιά δῆθεν οἰκολογικούς λόγους ἐκεῖ - μέ 12 ἀκόμη ἡγέτες θρησκειῶν πρός τό…Ὑπέρτατο Ὄν, μπροστά σέ εἰδώλιο τῆς Γαίας  (βλ. καί τίς σχετικές ἐπισυναπτόμενες φωτογραφίες).