μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

«Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»

Πανθρησκειακός Οικουμενισμός=ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ
ἀδιαφορία καὶ ἡ σιωπή, ὅταν προσβάλλεται ὁ Θεὸς καὶ ἡ Πίστη, ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, ὡς «τρίτο εἶδος ἀθεΐας»)
Στὴν ἀπίθανη περίπτωση ποὺ Ὀρθόδοξος πιστὸς θὰ δώριζε ἐπίσημα ἕνα «Κοράνιο» σὲ κάποιο πρόσωπο, αὐτὸ θὰ τὸ ἔκανε μόνο ἀπὸ ἄγνοια τοῦ περιεχομένου τοῦ Κορανίου. Καὶ ἀσφαλῶς, ὁ μὲν ἐξομολόγος του θὰ τὸν συμβούλευε νὰ μὴ τὸ ἐπαναλάβει, ὁ δὲ τοπικὸς ἐπίσκοπος θὰ καυτηρίαζε αὐτήν του τὴν πράξη, πιθανῶς δὲ και νὰ τὸν ἐπιτιμοῦσε.

Δὲν κάνουν τὸ ἴδιο, ὅμως, οἱ ποιμένες, τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, κατὰ τὰ ὁποῖα παρατηρεῖται μιὰ ἀσέβεια πρωτόγνωρη, τὴν ὁποία διαπράττουν ὄχι κάποιοι πιστοί, ἀλλὰ οἱ «ὀρθόδοξοι» Πατριάρχες: συναγωνίζονται ποιός θὰ δωρίσει (μὲ τὸν καλύτερο τρόπο) «Κοράνιο» σὲ μουσουλμάνους!!!
Καὶ ἐνῶ οἱ πιστοὶ ἐκπλήσονται καὶ ἀγανακτοῦν, οἱ «ὀρθόδοξοι» ἐπίσκοποι, κατὰ τὴν προσφιλῆ τους τακτικὴ ...σιωποῦν, ἀφήνοντας τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν νὰ ἀλλοιώνονται καὶ νὰ διαφθείρονται «ἔτι καὶ ἔτι».

(+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Κυριακή των Μυροφόρων – Οι ανδρείοι


«Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ» (Μᾶρκ. 15,43)
Θὰ ἔπρεπε, ἀγαπητοί μου, πάντοτε νὰ ἐξοικονομοῦμε χρόνο, ἐν ἀνάγκῃ νὰ κλέβουμε ὧρες κι ἀπὸ τὸ φαγητὸ κι ἀπὸ τὸν ὕπνο μας,γιὰ νὰ μελετοῦμε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Τότε μαζὶ μὲ τὸ Δαυῒδ θὰ λέγαμε κ᾽ ἐμεῖς· «Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου. Ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου συνῆκα· διὰ τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας»(Ψαλμ. 118,103-104).

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Τι διακυβεύεται στις εκλογές της άλλης Κυριακής;


Είναι μάλλον δύσκολο για έναν ιερωμένο να εκφράσει θέσεις που νοούνται πολιτικές. Αλλά ταπεινά καταθέτω ότι οι θέσεις που θα ακολουθήσουν δεν είναι πολιτικές αλλά πνευματικές. Θέλουμε δεν θέλουμε πρέπει να δεχθούμε ότι ως πρόσωπα, ως οικογένεια, ως κοινωνία βιώνομε την εποχή της πορείας πάνω ακριβώς στα όρια του πολιτικο-κοινωνικού από την μια, και από την άλλη του πνευματικού χώρου. Στα σύνορα λοιπόν αυτών των δύο χώρων, θέσεις πνευματικές χαρακτηρίζονται, ίσως και πολιτικές, και θέσεις πολιτικές έχουν βαρύτητα πνευματική, ίσως συγκρίσιμη μόνο με τα Πατερικά κείμενα. Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι πολιτικολογώ.
   Ως έθνος, ζήσαμε τα τελευταία περίπου 200 χρόνια 1821-2021, πολλές αλλαγές και μεταπτώσεις.

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Φρικτές διαπιστώσεις.... Όμως......


Συντάχθηκε απο τον/την Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ»   
Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2012 12:31
 

ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΘΕΪΑΣ;
Πρὶν ἀπὸ 170 χρόνια ὁ ἀγωνιστὴς στρατηγὸς Μακρυγιάννης, ζώντας τὸ δράμα τῆς μετὰ τὴ μεγάλη ἐπανάσταση τοῦ 1821 Ἑλλάδας ἔγραφε: «Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ λυπᾶται καὶ νὰ κλαίγῃ, ὅτι τρελλαθήκαμεν μικροὶ καὶ μεγάλοι... Θέ, τί λέπομεν εἰς τὶς ἡμέρες μας!» Εἶχε δίκιο. Καὶ τί δὲν ἔβλεπε! Τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἀλληλοτρώγονται, τοὺς μισσιοναρίους νὰ εἰσορμοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Nεοέλληλα λόγιο, φιλόσοφο, διαφωτιστὴ κληρικὸ Θεόφιλο Καΐρη (1784-1853) νὰ ἀναπτύσσει, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τοὺς Γάλλους δεϊστές, τὴ «Θεοσέβεια», μιὰ προσωπικὴ θρησκεία. Μιὰ μονοθεϊστικὴ διδασκαλία μὲ δικές της τελετὲς λατρείας καὶ ἀναφορὲς στὴν ἰσότητα καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου. Ἔβλεπε τὸν κληρικὸ Θεόκλητο Φαρμακίδη νὰ ὑπερασπίζεται τὸν Καΐρη, ὁ ὁποῖος τελικὰ καθαιρέθηκε καὶ ἐξορίστηκε τὸ 1839, γιὰ νὰ τὸν ἐπαναφέρει ὅμως ὁ Κωλέττης τὸ 1843. Γιὰ τὸν Κωλέττη ὁ Μακρυγιάννης γράφει ὅτι μαζὶ μὲ τὴ «συντροφιά» του «ἔκαμεν μεγάλα Λάθη ἐναντίον τῆς πατρίδος του καὶ τῆς θρησκείας του». Τόσο, ὥστε «τὸ ἔθνος ἀφανίστη ὅλως διόλου καὶ ἡ θρησκεία ἐκκλησία εἰς τὴν πρωτεύουσαν δὲν εἶναι καὶ μᾶς γελᾶνε ὅλος ὁ κόσμος». Ἐγώ, κηρύσσει ὁ γενναῖος στρατηγός, «ὅταν μοῦ πειράζουν πατρίδα καὶ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ’νεργήσω, κι ὅ,τι θέλουν ἂς μοῦ κάμουν».

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Συνέπειες Οικουμενισμού


Η αθλιότητα σε όλο το μεγαλείο της = παπισμός

Στη φωτογραφία ντυμένος κλόουν ο Ρωμαιοκαθολικός «ιερέας» Grzegorz Wita και καθηγητής του τμήματος Οικουμενικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας στο Κατοβίτσε (Katowicach) Πολωνίας. Η φωτογραφία είναι από συνέδριο για την ιεραποστολή στους νέους.
 
 
Χριστός Ανέστη αδελφοί
καιρός Ανά-στασης
π. Φώτιος Βεζύνιας
 

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΡΩΣΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

«Προέφθασάν με ημέραι θλίψεώς μου και εγένετο Κύριος επιστήριγμά μου»  (Β'Βασιλ.22, 19)

Στα μέσα του περασμένου αιώνος, στα κάτεργα τα φοβερά της Σιβηρίας, και συγκεκριμένα της πόλεως Τοβόλσκυ κοντά στα Ουράλια όρη, μέσα σ' όλους τους βαρυποινίτες φυλακισμένους ξεχωρίζει για την αγριότητα του και την ασύγκριτη οργή του, ο βαρυποινίτης Θωμάς Ρυζκώφ!
Είναι ένας γιγαντόσωμος, ολόξανθος νέος, περί που εικοσιτεσσέρων χρόνων, με καταγάλανα μάτια που πετούν φλόγες μίσους και κακίας και καθηλώνουν από τρόμο όποιον αντικρίζουν! Οι ώμοι του είναι αθλητικοί και τριγωνικοί και τα μπράτσα του ατσαλένια που προεξοφλούν την καταπληκτική δύναμη του νέου βαρυποινίτου με τα νευρώδη και στεγνά κατακόκκινα χείλη του.
Είναι καταδικασμένος σε ισόβια δεσμά ο Θωμάς για φόνο που με κανένα τρόπο δεν παραδέχεται ότι διέπραξε! Και είναι διάχυτη η γνώμη στα κάτεργα και σ' όλη την περιοχή πως κάποια δικαστική πλάνη είχε γίνει, εξ αιτίας της εμπάθειας ορισμένων εχθρών του που με κακότητα και εμπάθεια κατέθεσαν ψεύτικα εναντίον του.
Και μπορούσε να το πιστέψει κανείς αυτό γιατί ο Θωμάς έδειχνε καθημερινά αγανάκτηση και οργή για την καταδίκη του φωνάζοντας σε στιγμές φοβερού παροξυσμού: «Είμαι αθώος, είμαι αθώος,

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

«Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”»


«Τί μαχόμεθα πρὸς ἀλλήλους» φιλοσοφοῦντες τὰ τῆς Πίστεως;
«Κατ' ἀλλήλων ἐστράτευσεν δυσμενὴς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας»
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὰ «Ἱερὰ Παράλληλα» μᾶς παραθέτει δύο ἀξιόλογα κείμενα Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα στὴν ἐποχή μας –ἐποχὴ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ– καὶ εἶναι ὡς νὰ ἀπευθύνονται πρὸς ὅλους μας, ἐξαιρέτως δὲ πρὸς τοὺς ἐξάρχοντες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (λαϊκοὺς καὶ κληρικούς). Ἁπλὰ καὶ καθαρὰ μᾶς προτρέπουν νὰ μὴ διαφωνοῦμε εἰς τὰ τῆς Πίστεως, (τὰ μυστήρια τῆς Πίστεως «οὐ φέρουσιν ἔρευναν»)· νὰ μὴ διαιρούμαστε καὶ λογομαχοῦμε καὶ πολεμοῦμε μεταξύ μας γιὰ θέματα Πίστεως, οὔτε νὰ «τεχνολογοῦμεν τὴν πίστιν», νὰ τὴν ἐξετάζουμε δηλ. διανοητικά, προσπαθώντας νὰ συμβιβάσουμε τὰ ἀσυμβίβαστα, διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον «πληροῦμεν τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ κοινοῦ δυσμενοῦς», δηλ. τοῦ διαβόλου.

Ου με πείσεις καν με πείσεις.

Διαβάσαμε αυτές τις μέρες τίτλους όπως:
Βέβαια δεν πρόκειται σ’ αυτήν την μικρή τοποθέτηση να πάρω το μέρος κανενός, όμως ας  δούμε την αλήθεια. Ιστορικά τον φασισμό στη Ευρώπη ποιος τον υπηρέτησε, και δυστυχώς ποιος τον υπηρετεί.
   Ποιος ήταν ο Χίτλερ; Διαβάζουμε: γερμ. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), γνωστότερο ως NSDAP, Ναζιστικό Κόμμα, Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα των Γερμανών Εργατών ή απλά Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, είναι το πολιτικό κόμμα που οδηγήθηκε στην εξουσία της Γερμανίας με την καθοδήγηση του Αδόλφου Χίτλερ το 1933. Ο όρος Ναζί είναι μια συντόμευση των γερμανικών λέξεων (NA)tionalso(ZI)alismus (Εθνικοσοσιαλισμός) - η ιδεολογία του NSDAP. Το NSDAP όρθωσε το Τρίτο Ράιχ (Τρίτο Κράτος) μετά την δημοκρατική εκλογή του ως γερμανική κυβέρνηση το 1933

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Πρωτοπρ. Απόστολος Μανώλης

Νέα Προγράμματα Σπουδών. Το τέλος της ορθόδοξης χριστιανικής παιδείας των μαθητών της ΕλλάδοςΤα νέα Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών αποτελούν μια αρνητική εξέλιξη γύρω από το χαρακτήρα του μαθήματος. Σχολικοί Σύμβουλοι σε συναντήσεις εκπαιδευτικών κάνουν λόγο για εφαρμογή τους σε όλα τα σχολεία ήδη από την επόμενη σχολική χρονιά (2012-2013).
Παρεμβαίνοντας στο δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε μετά τη συνάντηση των Θεολόγων του Ν. Τρικάλων, μεταξύ του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου και του Καθηγητή Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Ηρακλή Ρεράκη, θεωρώ ότι πλέον με δεδομένη την σύνταξη και πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, το βασικό ζήτημα είναι η νόθευση και η αλλαγή της θεματολογίας του μαθήματος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

Μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι:
Δεν ευθύνονται οι Εβραίοι για τη σταύρωση του Ιησού!!!
Τι αναφέρεται σε διακήρυξη που υπέγραψε με τον Αρχιραββίνο του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ στη Λευκωσία!
-Γιατί πανηγυρίζουν οι Εβραίοι;
Του Διονύση Μακρή
Μετά τον Πάπα Βενέδικτο και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος απήλλαξε τους Εβραίους από το στίγμα που αιωνίως θα φέρουν ως σταυρωτές του Θεού και Σωτήρος Χριστού!!! Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο της πολιτικής προσέγγισης Κύπρου και Ισραήλ ο Ορθόδοξος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου -θέλουμε να πιστεύουμε πως πιέστηκε- υπέγραψε διακήρυξη με τον Αρχιραββίνο του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ στις 5 Δεκεμβρίου του 2011, ανάλογη μ’ αυτή που υπέγραψε ο Πάπας και το Βατικανό. Στην διακήρυξη λίγο πολύ αναφέρεται ότι δεν φέρουν ευθύνη για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού οι Ιουδαίοι σταυρωτές του!!! Κι αυτό το έπραξε προκειμένου να πάψει να τους κατηγορεί η ανθρωπότητα ως δολοφόνους και εγκληματίες του Υιού του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού!

Οικουμενισμός και Ιουδαϊσμός/Σιωνισμός

 Νικηφόρου Φωκά

Πολλά και όχι ακριβή λέγονται τελευταία από διάφορους κύκλους για τον οικουμενισμό αλλά και για την σχέση Ιουδαϊσμού και Σιωνισμού με αφορμή δηλώσεις του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς. Αξίζει λοιπόν να ξεκαθαρίσει κανείς κάποια πράγματα.
Πρώτα, το ότι ο οικουμενισμός είναι παναίρεση δεν το λέει μόνος του ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς. Το λένε με μια φωνή όλοι οι Πατέρες. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις πατερικές αναφορές που περιέχονται στο κλασικό βιβλίο του Αγίου Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός. «Ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευδοχριστιανισμούς … Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, με επί κεφαλής τον Παπισμόν … Το κοινόν ευαγγελικόν όνομα των είναι η παναίρεσις [έμφαση του γράφοντος]» (βλ. π. Ιουστίνο Πόποβιτς, ε.α., σ. 224). Ο Θεός να ελεήσει όσους λέγουν η πράττουν τα αντίθετα, είτε μόνοι τους είτε μαζί με άλλους (ιδίως αν είναι ιερωμένοι που υπόκεινται σε καθαίρεση, αφού παραβιάζουν ρητούς ιερούς κανόνες).

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κατά του ΣΚΑΪ

serafeimΤην έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, για τα ασεβή, ψευδέστατα και βλάσφημα κατά του Ιησού Χριστού πρόεβαλε κατά την Μ. Εβδομάδα ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι παύει την οποαιδήποτε συνεργασία με τον Όμιλο Αλαφούζου, προτρέποντας τους πιστούς να μην βλέπουν το εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό.
Η Επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς έχει ως εξής:
Μέ αἰσθήματα ἀπεριγράπτου πικρίας καί ἀφαντάστου ὀδύνης ἀναγκάζομαι μέσα στήν παγχαρμόσυνον πασχάλιον περίοδον,

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος

Ο Κύριος χτυπάει το λαό μας, για να τον καθαρίσει από τις ξένες κάμπιες


Η Ευρώπη είναι αίρεση. Η χριστιανική αίρεση είναι χειρότερη από την ειδωλολατρία. Επειδή η εμπειρία επιβεβαίωσε πως είναι πιο εύκολο να πάρουμε με το μέρος του Χριστού τους ειδωλολάτρες παρά τους αιρετικούς. Μέχρι τη στιγμή που εμείς θα ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι δεν είναι καλό να έχουμε τους αιρετικούς για παράδειγμα. Η αποστολή των ορθόδοξων λαών δεν είναι να τρέμουν μπροστά στους αιρετικούς λαούς, αλλά αποστολή τους είναι να τους φέρουν στο σωστό δρόμο.
Στην εποχή μας αποσυντίθεται και σαπίζει ό,τι είναι αιρετικό. Ας ξεσηκωθούν οι ορθόδοξοι λαοί και ας παίξουν δυνατά τις σάλπιγγες στους αιρετικούς για να επιστρέψουν στην αλήθεια και στην τιμιότητα. Αυτό είναι το αποστολικό έργο του καιρού μας. Αν θα το κάνουμε αυτό, θα μας ευλογήσει ο Χριστός, ο Θεός μας, στον οποίο ας είναι η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
ΕΠΣΚΟΠΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ 1956
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ὉΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
ΤΗΛ. 2310 212659

πηγή: http://www.impantokratoros.gr/
 
Χριστός Ανέστη αδελφοί.
Καιρός Ανά-Στασης
π. Φώτιος Βεζύνιας

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Σύγχρονοι Γέροντες και Οικουμενισμός


        
Οι Άγιοι ως φορείς του Αγίου Πνεύματος είναι οι γνήσιοι εκφραστές του θείου θελήματος. Πάντοτε η Εκκλησία βασίζεται στους λόγους Τους και στο παράδειγμά Τους ώστε η πορεία Της να είναι ορθή. Η μελέτη των κειμένων και των θέσεών τους κρίνεται απαραίτητη. Ιδιαιτέρας σημασίας θεωρούμε τις απόψεις συγχρόνων Οσίων Πατέρων για το φλέγον θέμα της παναιρέσεως του «Οικουμενισμού». Τα λόγια τους είναι ξεκάθαρα και αναφέρονται ακριβώς για αυτό το θέμα σ' αυτήν την εποχή, έτσι δεν είναι δυνατόν να παρερμηνευθούν κατά την βούληση του καθενός. Νομίζουμε πως κάθε υγιής Χριστιανός οφείλει να Τους ακολουθήσει.

 Οικουμενισμός, και κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία. 

Βοστώνη – Νοσηρά Οικουμενιστικά φαινόμενα


Συνηθισμένα νοσηρά Οικουμενιστικά φαινόμενα στη Μητρόπολη Βοστώνης οι συμπροσευχές. Τα τελευταία χρόνια ο  Καρδινάλιος Βοστώνης, Σίαν Ομάλι συμμετέχει λειτουργικά στην Ακολουθία της Αναστάσεως με την ανάγνωση του Ευαγγελίου στα Αγγλικά - κατά την Αναστάσιμη Λειτουργία.(Βλέπε Βοστώνη - Ακολουθία της Αναστάσεως. με συμμετοχή Ρωμαιοκαθολικού Καρδινάλιου  αλλά και Ο Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος πήγε στο Ρωμαιοκαθολικό καθεδρικό ναό του Τιμίου Σταυρού τη Μεγάλη Τρίτη.)

Όπως διαβάζουμε στον Εθνικό Κήρυκα, (βλέπε  ΑΜΗΝ/ )και στην Ακολουθία

Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος

Διάλογοι μεταξύ των θρησκειών με προβολή των στοιχείων που ενώνουν τις θρησκείες, παρά εκείνων που τις χωρίζουν.


Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη!
             Το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης του Κυρίου βρίσκει την Μέση Ανατολή, τον τόπο όπου ο Θεός ως Δημιουργός διαλέχθηκε με τον άνθρωπο, να εξακολουθεί να αγωνίζεται με μεγάλες θυσίες προκειμένου να ατενίσει το δίκαιο, την κόρη οφθαλμού του Θεού στη γη. Βρίσκει την Μέση Ανατολή, τον τόπο όπου ο Υιός και Λόγος του Θεού ενανθρωπίστηκε για να θεωθεί ο άνθρωπος, να εξακολουθεί να αναζητά τον δρόμο προς την κοινωνική ειρήνη. Έναν δρόμο όμως που ναρκοθετείται από τον σφιχτό εναγκαλισμό πολιτικής και θρησκείας με την επικράτηση ριζοσπαστικών ιδεολογιών. 

Εις μνημόσυνον του καθηγητού Στέργιου Σάκκου


Στέργιος Ν. Σάκκος, Χωρισμός της αγάπης από την αλήθεια. Περιττά τα δόγματα σήμερα; Οι εκτός της  Ορθοδοξίας εκτός αληθείας
Χωρισμός τῆς ἀγάπης ἀπό τήν ἀλήθεια
Μπορεῖ κανείς νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν ἀγαποῦσε ὁ Κύριος; Καί ἀγαποῦμε περισσότερο ἐμεῖς, πού ἄλλοτε μέ τό διαβόητο «Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν», ἄλλοτε μέ τούς ἀτελέσφορους καί ἀνούσιους διαλόγους ᾿Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, «πωλοῦμε» ἀγάπη, τήν ὁποία κακῶς θεοποιήσαμε; «῾Ο Θεός ἀγάπη ἐστί», τό μαρτυρεῖ ἡ ἁγία Γραφή, ἀλλά ἡ ἀγάπη δέν εἶναι θεός! Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι διακηρύττουν ὅτι ἡμεῖς «ἀγαπῶμεν ἐν ἀληθείᾳ» (Α´ ᾿Ιω 3,18· Β´ ᾿Ιω 1) καί συγχρόνως «ἀληθεύομεν ἐν ἀγάπῃ» (᾿Εφ 4,15). Δέν διαχώρισαν ποτέ τήν ἀγάπη ἀπό τήν ἀλήθεια, διότι ἡ ἀγάπη «συγχαίρει τῇ ἀληθείᾳ» (Α´ Κο 13,6)· δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς τήν ἀλήθεια, εἶναι φυτό ἀληθοχαρές!
Στήν ἴδια γραμμή κινοῦνται οἱ ἅγιοι πατέρες. «Εἴ που τήν εὐσέβειαν παραβλαπτομένην ἴδοις», λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, «μή προτίμα τήν ὁμόνοιαν τῆς ἀληθείας». Στάσου γενναῖος μέχρι θανάτου καί διατηρώντας τήν φιλική διάθεση πρός ὅλους, σέ τίποτε μήν προδόσεις τήν ἀλήθεια17.

Το κανάλι Σκάι και το «Χριστός Ανέστη»


2266556_300
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
Ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἔθιμα τοῦ τόπου μας γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὸ κανάλι Σκάι κάνει τὴν προσπάθειά του νὰ ἐντάξει καὶ τὴν ἀπὸ μέρους του προβολὴ ντοκιμαντὲρ ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι λοιπόν, τηρώντας τὰ καθιερωμένα, γιὰ τρίτη συνεχόμενη χρονιὰ καὶ μάλιστα ὅλως τυχαίως τὴν ἴδια μέρα, Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ, προγραμμάτισε τὴν προβολὴ τοῦ ντοκιμαντὲρ μὲ τίτλο, «Ὁ Τάφος τοῦ Ἰησοῦ». Τὸ ἴδιο τὸ κανάλι ἀναφέρει στὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς συγκεκριμένης ἐκπομπῆς τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ πρόσφατα εὑρεθεῖς ἑβραϊκὸς τάφος στὰ Ἱεροσόλυμα ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια κουτιὰ ποὺ περιεῖχαν ὀστά μὲ ἀρχικὰ ὀνόματα «Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ», «Μαρία», «Ἰούδας, υἱὸς τοῦ Ἰησοῦ». Ἀμέσως κυκλοφόρησε παγκοσμίως ἡ εἴδηση πὼς βρέθηκε ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Κυριακή 15 Απριλίου 2012

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ


Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης


«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾃδου τήν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν»
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνέτειλε καί πάλιν διά νά μεταφέρῃ πρός ὅλον τόν κόσμον τό μεγάλο μήνυμα πού συνδέεται μέ τήν ζωήν τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος. Καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό μήνυμα τῆς νεκρώσεως τοῦ θανάτου. Νεκρώνεται ὁ θάνατος, καταργεῖται ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται νά δώσῃ εἰς τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς τήν δυνατότητα νά ζήσωμεν τῆς ἄλλης βιωτῆς, τῆς αἰωνίου, τήν ἀπαρχήν, δηλαδή νά ζήσωμεν τῆς καινούργιας ζωῆς τό μήνυμα, καί ἡ καινούργια ζωή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ζωήν τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας. Καθώς, λοιπόν, ζοῦμεν εἰς μίαν ἐποχήν πού τά προβλήματα εἶναι πολλά, καθώς ζοῦμεν εἰς μίαν ἐποχήν κρίσεως καί κρίσεων, καθώς καθημερινῶς τά ἀνθρώπινα προβλήματα διογκώνονται καί μεγεθύνονται, ἔρχεται τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά μᾶς δείξῃ τόν ἄλλον δρόμον, τήν ἄλλην ζωήν, τήν ὀρθήν ἐπιλογήν.

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

π. Αυγουστίνος Καντιώτης

Θα ελθη ημερα δικαιοσυνης;

«Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9β΄)

ΧΘΕΣ, ἀγαπητοί μου, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ μιλήσουμε ἐπάνω στὸν πρῶτο στίχο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦ­μά μου…» (Ἠσ. 26,9α΄). Πιστεύω τώρα νὰ εἶστε προθυμότεροι στὴν προσ­ευχή. Ὅπως λέει κ᾽ ἕνας πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, «μνημονευ­τέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον»· ἡ προσ­ευχὴ εἶνε πιὸ ἀναγκαία κι ἀπ᾽ τὴν ἀναπνοή. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε· «Ἀδια­λείπτως προσεύχεσθε» (Α΄ Θεσ. 5,17).
Ἀπόψε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἑρμηνεύσουμε τὸ δεύτερο στίχο τοῦ ἀλληλούια, ὁ ὁποῖος λέει· «Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9β΄).

Οι φονείς τον Χριστού«Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως παρά κριτών αδίκων και Ιησούς δικάζεται και κατακρίνεται σταυρώ. Και πάσχει η κτίσις, εν σταυρώ καθορώσα τον Κύριον. Αλλ' ο φύσει σώματος δι' εμέ πάσχων, αγαθέ Κύριε, δόξα σοι».
Ο άνθρωπος δεν έφταξε που σκότωσε τόσους ανθρώπους, σκότωσε και τον Χριστό. Δεν τον σκότωσε κανένα θηρίο, δεν τον σκότωσε τουλάχιστον κανένας κακούργος, παρά τον σκοτώσανε οι άνθρωποι που βαστούσανε τον νόμο του Μωυσή και που περίμενε ο λαός να του δείξουνε τον δρόμο του Θεού, οι γραμματείς κ' οι φαρισαίοι. Αυτοί ήτανε κρυφοδαγκανιάρηδες σκύλοι, τυλιγμένοι με προβιά αρνίσια για να ξεγελάνε  τον κόσμο. 

Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Ενώπιος... ενωπίω με την κατάντια μου...

*Ζούσα στην αρχαία Ελλάδα, και ήμουν ένας από τους τριακόσιους το Λεωνίδα...
*Ζούσα στην Αθήνα όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος και ήμουν από τους πρώτους που  ακολούθησε την νέα πίστη...
*Ζούσα στα χρόνια των διωγμών και ήμουν μεταξύ των μαρτύρων - ομολογητών της Πίστεώς μας...
*Ζούσα το 325 μ.Χ., στις μέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ήμουν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο στο Υπέροχο ράπισμα προς τον αιρετικό Άρειο...
*Ζούσα το 626 στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν με τον Πατριάρχη Σέργιο στην λιτάνευση της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, και στην εξ' Αυτής σωτηρίας της Πόλης...
*Ζούσα το 1821 και ήμουν πρωτοπαλίκαρο του Κολοκοτρώνη.. του Μακρυγιάννη...
*Ζούσα το 1940 και ήμουν ένας απ' αυτούς τους Ήρωες που φώναζαν "αέρα" πάνω στα βουνά της Πίνδου...
*Ζούσα την εποχή της Γερμανικής κατοχής, και ήμουν μεταξύ των παλικαριών που σήκωσαν την Ελληνική Σημαία στην Ακρόπολη...
*Ζούσα το 1973 και  ήμουν μέσα στο Πολυτεχνείο.... τα έβαλα με ολόκληρη χούντα....
*Ζω στο 2012.... Γιατί δεν κάνω αυτό που θέλω;........ Γιατί δεν κάνω αυτό που πρέπει;... Τί έπαθα;.. 
  Τί έπαθες Ορθόδοξε Έλληνα... Ξύπνα πριν είναι αργά......
Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γήν...
Ανάστα και σύ Έλληνα... πολέμισε για τη γη και τη πίστη που σου χάρισε ο Θεός... δεν έχεις δικαίωμα να μένεις σ' αυτήν την κατάντια σου....
Καλή Ανάσταση αδέλφια
π. Φώτιος Βεζύνιας

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΟΙ ΤΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΩ

ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»
ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 697-2176314
E-MAIL: KFLAMIATOS@YAHOO.GR ― ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡ 2012
Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς οἱ ἐλάχιστοι συνειδητοὶ οἰκουμενιστὲς (ἐπίσκοποι καὶ θεολόγοι) δὲν κρύβονται πιά. Συγκροτοῦν εὐδιάκριτο κακόδοξο μέτωπο, ἐπαναλαμβάνουν ἐν χορῷ τὶς ἐναντιούμενες στὴν ὀρθόδοξη Πίστη διδασκαλίες καὶ πρακτικές, προσπαθοῦν νὰ τὶς ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά, ἀλληλοϋποστηρίζονται, δραστηριοποιοῦνται ὡς ἀπὸ σχεδίου, λειτουργοῦν ὡς αἱρετίζον σῶμα μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Βάζε μετάνοια συνεχώς όταν σφάλεις και μη χάνεις καιρό.
Έλαβα, παιδί μου, την επιστολή σου, και είδα σ’ αυτή την ανησυχία σου.
Όμως μη λυπάσαι, παιδί μου. Μην ανησυχείς τόσο. Και αν πάλι έπεσες, πάλι σήκω. Ονομάσθηκες ουρανοδρόμος. Δεν είναι, παράξενο να σκοντάφτει εκείνος που τρέχει. Μόνον χρειάζεται να έχει υπομονή και μετάνοια κάθε στιγμή.
Βάζε λοιπόν μετάνοια συνεχώς, όταν σφάλεις, και μη χάνεις καιρό. Γιατί, όσον αργείς να ζητήσεις συγχώρηση, τόσον δίνεις άδεια στον πονηρό να απλώνει μέσα σου ρίζες. Μην τον αφήνεις να αποκτά δικαιώματα εις βάρος σου.

Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ «ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ»
Τοῦ Πρωτοπρεσβ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΚΑΤΑ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο «πολὺς τῆς συνηθείας (ἀλλὰ καὶ τῆς ἐξουσίας, προσθέτουμε) ὁ παραλογισμός». Τὸ ἀπολυταρχικὸ καὶ ὁλοκληρωτικὸ «πρωτεῖο ἐξουσίας» δὲν εἶναι σύμπτωμα μόνο τῆς παπικῆς πτώσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοτριωμένης Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν Παπολατρῶν τῆς ἐποχῆς μας. Ἀπὸ τοὺς περσικοὺς Σατράπες περάσαμε, στὴν ἱστορική μας διαδρομή, στοὺς χριστιανοὺς «Δεσπότες», ποὺ νοοῦν τὸν τίτλο ὡς σατραπικὸ ἀξίωμα, τελοῦντες σὲ μιὰ μόνιμη διάσταση μὲ τοὺς πατερικοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ σώζουν τὴν ἀποστολικοπατερικὴ παράδοση τοῦ Ποιμένα, ποὺ θυσιάζεται ὑπὲρ τῶν προβάτων (Ἰωάν. 10, 11 ἑπ.) καὶ δὲν θυσιάζει τὰ πρόβατα γιὰ τὴν ἐπιβολή του.

ΠΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εγερτήριο και Προεκλογικό άρθρο του Ιωάννη Παλαιτσάκη
 
ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!
ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ
 
Κι αν ακόμη στις Εκλογές που έρχονται δεν ξέρεις ποιούς ΠΡΕΠΕΙ να ψηφίσεις, σίγουρα ξέρεις, η μπορείς να καταλάβεις, ποιούς ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ψηφίσεις! Γι' αυτό ΕΑΝ θέλεις η Πατρίδα σου η Ελλάδα
- ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (και όχι στους Ευρωπαίους και στους Λαθρομετανάστες της Ασίας και της Αφρικής)
- ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (και όχι να γίνει Άθρησκη και «Πολυπολιτισμική»)
- ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ (και όχι να φθάσει εκεί που είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία)
 
ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ...
 
... Άθεοι, αγνωστικιστές, αλλόθρησκοι, αλλογενείς κι αλλοεθνείς.
... Φανεροί η σιωπηλοί Αρνητές και Χλευαστές του Χριστού και της Ορθοδοξίας.

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

Ανοιχτή επιστολή προς καθηγητές Θεολογικής ΑΠΘ σχετικά με το χωρίο Πράξεις Αποστόλων 20: 28 και τους διαλόγους !

Αξιοσέβαστοι κ. καθηγητές της Θεολογικής σχολής του ΑΠΘ,
ανέγνωσα την επιστολή που στείλατε προς την Εκκλησία της Ελλάδος,σχετικά με το ζήτημα των διαχριστιανικών και διαθρησκευτικών διαλόγων.Ξεκινάτε την επιστολή σας με μια αναφορά στο χωρίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 20, εδάφιο 28.
Το παραθέτω αυτούσιο, με την σημείωση ότι μιλάει για “επισκόπους” που είναι οι “πρεσβύτεροι” της Εφέσου, αφού τα πρώτα χρόνια, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, οι δύο όροι ταυτίζονται,ενώ – σύμφωνα με τις ερμηνείες, οι διάδοχοι των Αποστόλων ήταν οι “προφήτες” και αυτοί ονομάστηκαν αργότερα “Επίσκοποι” με τη σημερινή έννοια του όρου, οπότε και διαχωρίστηκαν από τους πρεσβυτέρους – ιερείς.
Ξεκινώ,όμως, λίγο παραπάνω, για να έχουμε εικόνα όλου του χωρίου.

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ.... ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ

Ένας νέος ήχος κλήσης θα μπορούσε να κάνει τα κινητά τηλέφωνα πολύ πιο 'διακριτικά' - το μόνο σημάδι που θα δείχνει ότι κάποιος χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του θα είναι ότι θα πρέπει να ξύσει το χέρι του.
Ειδικά μαγνητικά τατουάζ θα τοποθετούνται κάτω από το δέρμα του χρήστη και θα τον ειδοποιούν με ελαφρά δόνηση, κάθε φορά που χτυπάει το κινητό του.
Η Nokia έχει υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ για μια νέα τεχνολογία, όπου ένα μαγνητικό τατουάζ θα μεταφέρει ένα αίσθημα μουδιάσματος στα χέρια των χρηστών του τηλεφώνου όταν χτυπάει το τηλέφωνο.

Κυριακή 1 Απριλίου 2012

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Απλές σκέψεις εκκλησιολογικής  συνέπειας …
Αν ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού, τότε …
Γράφει ο π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Αγ. Νικολάου Πατρών
Υποστηρίζεται στο χώρο της Οικουμενικής Κινήσεως ότι ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι μία από τις Τοπικές Εκκλησίες που όλες μαζί συγκροτούν την Εκκλησία, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού. Συνέπεια της αντιλήψεως αυτής είναι η πεποίθηση ότι ο Πάπας έχει πλήρη ιεροσύνη με αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή, είναι κανονικός Επίσκοπος,  διάδοχος του Απ. Πέτρου και τελεί απολύτως έγκυρα μυστήρια που προσφέρουν την αυτή σώζουσα Θ. Χάρη που παρέχεται και δια των Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας...

Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»

ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Πανιερώτατοι Πατέρες,
Την στάσιν της έναντι των αιρετικών – και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι – η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ διά παντός, διά των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή διά της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.
Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία ; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος ; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ ; ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15). Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει : ”Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος…, αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω”. Αὐτὸς ὁ ἱερὸς Κανὼν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων δὲν προσδιορίζει ποία ἀκριβῶς προσευχὴ ἢ ἀκολουθία ἀπαγορεύεται, ἀλλὰ ἀπαγορεύει κάθε κοινὴν μεθ’ αἱρετικῶν προσευχήν, ἔστω καὶ τὴν κατ’ ἰδίαν (“συνευξάμενος”).