μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ.

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Λοιπόν μας λένε οι φιλολογούντες περί την διακοπή μνημόνευσης!... ότι και εκείνοι οι τρεις υψιπετείς αετοί της Ιεραρχίας, ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, ο Φλωρίνης Αυγουστίνος και ο Παραμυθίας Παύλος, απεσχίσθησαν της Εκκλησίας με την διακοπή της μνημόνευσης του αιρετίζοντος αισχρώς Πατριάρχου Αθηναγόρα; 

Κύριε ελέησον.

π. Φώτιος Βεζύνιας
"Μετά πικρίας ανέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα καταχωρησθείσας εις απογευματινήν εφημερίδα Αθηνών δι ών εδονήθησαν θεμέλια Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. Η κατά της Ορθοδοξίας επίθεσις και δη ακριβώς μίαν εβδομάδα προ της πρώτης Κυριακής νηστειών, καθ ήν τα πλήθη των Ορθοδόξων εορτάζουν τον θρίαμβον της Οροδοξίας κατά πασών των αιρέσεων, υπήρξε καθ όλας τας ενδείξεις προμελετημένη και επίβουλος.
Το Φανάριον, όπερ μέχρι και της προχθές απετέλει ένδοξον έπαλξιν των υπέρ της Ορθοδοξίας ατρύτων αγώνων, οι ηγέται του οποίου σθεναρώς ηγωνίσθησαν και εθυσιάσθησαν υπέρ της πανσέπτου Ορθοδοξίας, σήμερον με επικεφαλής τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και τινας ευαρίθμους ομόφρονας αυτώ κληρικούς, εξεστράτευσε διά να την πλήξη θανασίμως.

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. "Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"

 


Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέει: «'Εχθρούς γάρ του Θεού ο Χρυσόστομος, ου μόνον τούς αιρετικούς, αλλά και τούς τοις τοιούτοις κοινωνούντας  μεγάλη και πολλή τη φωνή απεφήνατο». 

«Οι μέν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν, οι δέ, ει και τοις λογισμοις ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται». 
---------------------------------
 
Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός λέει: «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πασαι αι Σύνοδοι και πασαι αι θειαι Γραφαί φεύγειν τούς ετερόφρονας παραινουσι και της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι».
 
«Φεύγετε και υμείς, αδελφοί, την προς τους ακοινωνήτους κοινωνία και το μνημόσυνο των αμνημονεύτων. Ιδού εγώ Μάρκος ο αμαρτωλός λέγω υμιν, ότι, ο μνημονεύων του Πάπα ως ορθοδόξου αρχιερέως, ένοχός εστι πάντα τα των Λατίνων εκπληρωσαι μέχρι και αυτής της κουράς των γενείων και ο λατινοφρονων μετά των Λατίνων κριθήσεται και ως παραβάτης της πίστεως λογισθήσεται
 
---------------------------------
 
Ο Μέγας Φώτιος λέει: "Αιρετικος εστιν ο ποιμην; λυκος εστιν˙ φυγειν εξ αυτου και αποπηδαν δεησει, μηδ'απατηθηναι προσελθειν καν ημερον περισαινειν δοκει˙φυγε την κοινωνια αυτου και την προς αυτον κοινωνιαν ως ιον οφεως
 
----------------------------------
 
Μέγας Βασίλειος λέει: «Οίτινες τήν υγια ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ομολογειν, κοινωνουσι δέ τοις ετερόφροσι, τούς τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μή αποστωσιν, μή μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν».
 
---------------------------------
 
Ο Μέγας Αθανάσιος αναφερόμενος σε όποιον εκπίπτει από την Ορθόδοξη
 
αλήθεια δεν είναι δυνατό να καλείται καν χριστιανός. «…ούτ’ αν είη, ούτ’ αν λέγοιτο χριστιανός» (
P.G. 26, 596A.) 

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Μια πρώτη απάντηση από τον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο προς "όσους" προσπαθούν να μας προετοιμάσουν για το κοινό ποτήριο.

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: 

α. Δεν κάνουμε ονομαστική αναφορά, γιατί και εκείνοι στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έκαναν ονομαστική αναφορά. Και καλόν είναι να συσταλούν επιτέλους!! και να γίνουν ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων, και των Αγίων Συνόδων. Επειδή όμως μας λένε να ανατρέχουμε σε σύγχρονες αγιασμένες μορφές, ευχαρίστως να τους προτείνουμε τον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο. 

β. Μας λένε συγκεκριμένα: "Αν ο Αρχιεπίσκοπος συλλειτουργήσει  με τον Πάπα δεν θα φύγουμε από την Εκκλησία".  Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο ποιός και ποιοί θα αποτελούν την Εκκλησία; 

   Δεν ακούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που φωνάζει: «Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».

Ας μη λέμε λοιπόν ότι μας κατέβει!!....

Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου.

π. Φώτιος Βεζύνιας.Γέροντος ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ζερβάκου.

«Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηκολούθουν επισκόπους φρονούντας τα των ετεροδόξων, που τότε Ορθοδοξία;»

(Από την επιστολή που έστειλε το 1930 προς τον Μητροπολίτη Αἰτωλ/νίας Ἱερόθεο) :
.....
   Ἐάν, Σεβασμιώτατε, τήν γνώμη τοῦ θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου ἀκολουθοῦσαν ὅλοι οἰ χριστιανοί κατά γράμμα, νά ἀκολουθοῦν δηλαδή τούς Ἐπισκόπους σέ ὅλα, ἀλλοίμονον τότε, οὔτε Ὀρθοδοξία οὔτε Ἐκκλησία οὔτε ὀρθόδοξος χριστιανός θά ὑπῆρχε σήμερα. Ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν τούς πατριάρχες καί ἐπισκόπους Ἀπολιναρίους, Μακεδονίους, Εὐτυχεῖς, Διοσκόρους, Σαββελίους, Σεβήρους, Εὐσεβίους καί πολλούς ἄλλους καί δεχόνταν τά φρονήματά τους, ποῦ τότε Ὀρθοδοξία; ποῦ χριστιανός εὐσεβής καί ὀρθόδοξος!
  Καί τί λέγω ἀνθρώπους πατριάρχες καί μητροπολῖτες καί δέν λέγω Συνόδους ἀπό 100, 200 καί 348 μητροπολῖτες καί ἐπισκόπους ἀποτελούμενες; Διότι 348 τόν ἀριθμό συνῆλθαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 754 καί ἐξέδωσαν ὅρο πού ἔχει ὡς ἑξῆς :

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ"

 

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Έχω μια απορία. Το άνευ όρων ισχύει μόνο για μια μερίδα πολιτών? Μας έχουν τρελάνει τρία χρόνια τώρα με τα ΟΡΙΑ... Οι Κ.Υ.Α έχουν την τιμητική τους ...μόνο και μόνο για να ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ!!! να πορευθούμε με τους δικούς τους όρους... Από που πηγάζει λοιπόν αυτό το θράσος το "ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ". Όχι δεν μπορεί κανείς να είναι άνευ όρων και ορίων. Ούτε οι θέτοντες τα όρια... ούτε αυτοί που τα υφίστανται.
Αρκετά το θράσος...
Ο κ. Εισαγγελέας βλέπει να θίγεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού για όσους βαδίζουν "ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΙΝ"?
Με αγάπη, λύπη και θυμό.

π. Φώτιος ΒεζύνιαςΣάββατο 4 Ιουνίου 2022

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Στην εποχή μας η αξιοπιστία των θρησκειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευσή τους για την ειρήνη”

Φώτο: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας όπου βρέθηκε προσκεκλημένος, στις αρχές Μαΐου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε στο διεθνές συνέδριο για την προώθηση κοινών αξιών μεταξύ των πιστών των θρησκειών.

Χωρίς σχόλια, (περιττεύουν) παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του. Το πήραμε από το https://orthodoxia.info 

Ο κάθε αναγνώστης ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Μόνο μία μικρή ερώτηση. 

"Αν η αξιοπιστία των θρησκειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευσή τους για την ειρήνη, τότε ποιος ο λόγος να είμαστε Ορθόδοξοι; Για ποιον λόγο τόσοι μάρτυρες, και ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως; Για ποιον λόγο θα γιορτάσουμε την Κυριακή την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου;"

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Συνέδριο.

Εξοχότατε,

Αξιότιμοι θρησκευτικοί ηγέτες,

Κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη χαρά και μοναδικό προνόμιο να απευθυνθώ σε αυτήν τη διακεκριμένη συγκέντρωση εδώ στο Φόρουμ για την Προώθηση των Κοινών Αξιών μεταξύ των Οπαδών των Θρησκειών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μετά από ευγενική πρόσκληση του Σεΐχη Μουχάμαντ Αλ-Ίσα, Γενικού Γραμματέα του Μουσουλμανικός Παγκόσμιος Σύνδεσμος.

Μιλάμε στο όνομα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στο διάλογο και την προσέγγιση, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, πολιτισμών και λαών, μεταξύ ανθρωπότητας και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και προάγοντας την ειρήνη και την αλληλεγγύη παγκοσμίως, για χάρη της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ξεκινήσει διαθρησκειακούς διαλόγους μεταξύ των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών και έχει καλλιεργήσει άλλα διαθρησκειακά έργα. Συνεχίζουμε αυτές τις προσπάθειες με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση.