μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Συγχαρητήρια επιστολή Βαρθολομαίου προς τον Στ. Κασσελάκη

ΣΧΌΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Άραγε ποια θα ήταν σε αντίστοιχο γεγονός η στάση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου;

              


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του συγχαρητήριου Πατριαρχικού Γράμματος:

Ἐξοχώτατε,

Ἐντός μόλις ἑνός μηνός ἀπό τῆς ἐμφανίσεώς σας εἰς τήν πολιτικήν σκηνήν τῆς Ἑλλάδος κατωρθώσατε νά καταγάγετε περιφανῆ νίκην ἀναδειχθείς ἀρχηγός τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως αὐτῆς.
Ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς τροφοῦ καί τιθηνοῦ τοῦ Γένους, καί προσωπικῶς σᾶς συγχαίρομεν καί εὐχόμεθα ἡ ἡγεσία σας ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ ὅλη πολιτική σας δρᾶσις νά προάγουν τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ προσφιλοῦς εἰς ἡμᾶς λαοῦ της καί νά εἶναι συμβολή εἰς τήν σταθερότητα ἐν τῇ περιοχῇ καί εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ, ὑπέρ τῆς ὁποίας ἀδιαλείπτως εὔχεται ἡ Ἐκκλησία.

Ἐπί δέ τούτοις, συγχαίροντες καί αὖθις τῇ ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι, ἐπικαλούμεθα ἐπ᾿ αὐτήν καί ἐπί τούς συνεργάτας αὐτῆς τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

,βκγ´ Σεπτεμβρίου κς´

Τῆς ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος