μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Ἀνοιχτὴ ἀπάντηση στὸν Δεσπότη Ἀργολίδας κ. Νεκτάριο


Γράφει ο κ. Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου.
Κύριε Νεκτάριε,
Αποτέλεσμα εικόνας για οικουμενιστεσΟἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δίδαξαν, ὅτι τὰ δημοσίως πραχθέντα καὶ λεχθέντα δημοσίως πρέπει καὶ νὰ ἐλέγχονται. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν πατερικὴ διδαχὴ ἔχω τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀπαντήσω ἐπωνύμως στὸ κείμενο, ποὺ δημοσιεύσατε ἐχθὲς στὴν ἰστοσελίδα http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/10723-pros-tous-eponumous-kai anonumous-libelografous.
Θὰ ἀρχίσω παραδόξως ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ κειμένου σας μὲ μία θετικὴ παρατήρηση. Λέτε Ἄλλωστε μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή σᾶς ἔδωσα τόσο πλούσιο ὑλικό γιά νά τό ἐπεξεργασθεῖτε, νά ἀνακαλύψετε σέ κάθε λέξη τίς ἀντορθόδοξες ἥ φιλοπαπικές μου θέσεις κλπ. Ἐπικροτῶ τὴν δημόσια παραδοχή σας, ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀντιορθόδοξη καὶ ἀντιπατερικὴ στάση σας, ἀφοῦ τὸ παραδέχεσθε ὁ ἴδιος. Διότι ἀκόμα καὶ ἂν εἰρωνεύεστε μὲ αὐτή σας τὴν ρήση, τὸ ἴδιο ἀποδεικνύετε, μιᾶς καὶ ἡ εἰρωνεία δὲν ἁρμόζει σὲ ὀρθόδοξο ποιμενάρχη. Ἀντιθέτως, ὅπως ἐσεῖς παραδέχεσθε, εἶναι χαρακτηριστικὸ αἱρετικοῦ. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς αἵρεσης, ὅπως εἶναι γνωστὸ, εἶναι τὸ ψέμα, ἡ διαστροφὴ τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, ὁ χλευασμὸς καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸ ποίμνιο Του, ἡ ἔπαρση, ἡ ἀσέβεια καὶ ὁ διωγμὸς τῶν πιστῶν. Ἔτσι καὶ ἐσεῖς - πάντα σύμφωνα καὶ μὲ τὴν δική σας ὁμολογία – Δέσποτα:
Ψεύδεσθε καὶ μάλιστα συνειδητά, ὅταν λέτε, ὅτι ὁ γέρων Σάββας ἔχει ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὴν μονὴ τῆς μετανοίας του, ὅταν ἐδῶ καὶ μέρες ὁ γέρων Σάββας βρίσκεται στὴν ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας. Ψεύδεσθε καὶ μάλιστα συνειδητά, ὅταν λέτε, Πεῖτε μου ἕναν ποὺ κινδυνεύει ἀπό τὸν παπικό προσηλυτισμό. Δὲν γνωρίζετε Δέσποτα, ὅτι ὅλη ἡ ἀνατολικὴ Εὐρώπη στενάζει κάτω ἀπὸ τὸν βίαιο καὶ ὑπόγειο προσηλυτισμό, ποὺ ἀσκεῖ ἡ Ουνία; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι καὶ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν Οὐνίτες, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν προσηλυτισμό; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι ὁ Παπισμὸς ἔχυσε ποταμοὺς αἵματος μαρτύρων, στὴν προσπάθεια του νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθοδοξία; Σὲ ἕνα πράγμα τουλάχιστον λέτε τὴν ἀλήθεια. Ὅτι ὁ γέρων Σάββας πάσχει ἀπό τὸ «σύνδρομο» τοῦ ἀγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ὄχι μόνο ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Μάξιμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ Ἁγίου Θεόδωρου τοῦ Στουδίτου καὶ τόσων ἄλλων Ἁγίων πάσχει ὁ γέροντας. Καταλαβαίνω μάλιστα γιατὶ φοβᾶσθε, διότι γνωρίζετε ὅτι αὐτὸ τὸ «σύνδρομο» εἶναι μεταδοτικό.
Διαστρέφετε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅταν λέτε, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ φαντασίωση, θέμα ἀδιάφορο γιὰ τὸν πιστὸ καὶ ἀπασχόληση μόνο τῆς Συνόδου, ἀνύπαρκτο κίνδυνο. Δηλαδὴ οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἔπασχαν ἀπὸ φαντασίωση, ὅταν μᾶς προειδοποιοῦσαν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι γιὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς τόν ὀνόμασε Παναίρεση, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἕνα ἀπὸ τὰ τρία πλοκάμια τοῦ Διαβόλου, ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔργο τοῦ Διαβόλου, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μαξίμοβιτς ἐσχατολογικὸ σημάδι γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀντιχρίστου. Κι ἐσεῖς; Ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, ἀποφαίνεσθε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν ὑπάρχει! Τὸν θεωρεῖτε «φαντασίωση»!!! Ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶτε: Ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ θεωροῦσαν φαντασίωση τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως καὶ τὰ Δόγματα καὶ ὅτι αὐτοὶ εἶχαν τὴν ἀλήθεια! Γιατὶ ὄχι κι ἐσεῖς;
Διαστρέφετε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὀνομάζετε τὴν ἀποτείχιση σχίσμα. Δὲν ξέρετε το λεξιλόγιο, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ προφυλάξουν τὸ ποίμνιο ἀπὸ τοὺς ψευδοποιμένες καὶ προβατόσχημους λύκους; Ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου αὐτῶν προστάζουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, μηδόλως ὑποκεῖσθαι κατὰ μηδένα τρόπον ὁ 3ος Κανὼν τῆς 3ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐκκλίνατε ἀπὸ αὐτῶν καὶ ἀποπηδᾶτε... κρεῖττον γὰρ ὑπὸ μηδενός ἄγεσθαι ἢ ὑπὸ κακοῦ ἄγεσθαι Ἅγιος Χρυσόστομος, ἀλλὰ νὰ ἀποφεύγωμεν ὅλαις ἡμῶν ταῖς δυνάμεις Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀποπηδᾶν ὁ Ἅγιος Φώτιος, φύγωμεν μᾶλλον ἢ φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς. Ἂν ἐσεῖς ἀποφασίσατε νὰ μὴν ἀκολουθεῖτε τὶς ἐντολὲς τῶν Ἁγίων, ἐπιτρέψατέ μας νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς.
Χλευάζετε καὶ ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὸ ποίμνιο, ποὺ σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Τὸ ὀνομάζετε ἀκατήχητο καὶ λέτε τὰ ἑξῆς τρομερά: Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δυστυχῶς δὲν ξέρουν νὰ κάνουν καλά καλά τὸ σταυρό τους. Δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ἐκκλησία, θεία κοινωνία, ἐξομολόγηση. Κατατρέχονται ἀπό δεισιδαιμονίες καὶ προλήψεις. Ἐλάχιστοι ἔχουν ζωντανή σχέση μὲ τὸ Χριστό, μὲ τὴν ἐκκλησία. Ἂν ρωτήσετε τὸ ποίμνιό σας, ἂν ἀληθεύουν αὐτὰ ποὺ λέτε, θὰ χρειασθεῖτε ἀστυνομικὴ συνοδεία γιὰ νὰ γλυτώσετε ἀπὸ τὴν δικαιολογημένη ὀργή του. Μὰ καὶ ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἀληθεύει, αὐτὸς ποὺ εὐθύνεται γιὰ αὐτὸ εἴστε ἐσεῖς. Δική σας καὶ μέγιστη εὐθύνη εἶναι ἡ κατήχηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀντὶ νὰ τρέχετε νὰ προλογίζετε βιβλία τοῦ Πάπα, ἀσχοληθεῖτε μὲ τὴν κατήχηση τοῦ ποιμνίου σας. Καὶ μὴν ἐφησυχάζεσθε μὲ τὴν διανομὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὸ ὁποῖο εἶναι καλὸ ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ. Δὲν εἶναι ἡ κατήχηση ἔργο ἐκδοτικοῦ οἴκου, ἀλλὰ θυσίας, αὐταπάρνησης καὶ ἀγάπης. Ἀφῆστε λοιπὸν τὸν γέροντα Σάββα καὶ τὸν γέροντα Κύριλλο, καὶ τὸν Ἀξιωματικὸ Κ. καὶ τὸν κάθε πιστό νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ δὲν κάνετε ἐσεῖς.
Ἐπαίρεσθε, ὅταν ἰσχυρίζεσθε, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς ἐλέγχει ὁ καθένας. Ὁ μέγας Ἀπόστολος Πέτρος δέχθηκε ἀδιαμαρτύρητα τὶς διαμαρτυρίες καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν πιστῶν, ὅταν βάπτισε τοὺς ἐθνικοὺς καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος συμβουλεύει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐξετάζουν καὶ νὰ ἐλέγχουν αὐστηρὰ τοὺς ἐπισκόπους τους. Εἶσθε ἐσεῖς ἀνώτερος αὐτῶν; Ἀντὶ νά χαίρεσθε, ποὺ τὸ ποίμνιο σας, τὸ ὁποῖο κατηγορεῖτε ὡς ἀκατήχητο, δείχνει δογματικὰ ἀντανακλαστικά, ἐσεῖς ἐπαιρόμενος τὸ κατηγορεῖτε καὶ ἀπὸ πάνω χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς, ὅπως ἄσχετοι κλπ.; Ἐπαίρεσθε, ὅταν ἰσχυρίζεσθε: Εἶναι τόσο μεγάλη ἁμαρτία, τόσο μεγάλος κίνδυνος νὰ συναντηθοῦν ἐπί τὸ αὐτό οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὀρθόδοξοι ποιμένες καὶ νὰ κουβεντιάσουν μερικά θέματα; Μὰ γιὰ τόσο ἀφελεῖς πιὰ μᾶς ἔχετε, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ φθάσουμε τὴν “ὑψηλὴ” θεολογία σας; Μερικὰ θέματα εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησίες, ἡ ἀναγνώριση τοῦ ψευδοβαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν, ἡ ἐξαφάνιση τῆς λέξης αἵρεση, ἡ κατοχύρωση τῆς ἀντικανονικῆς συμπροσευχῆς μὲ τοὺς αἱρετικούς; Κατεβεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, ἀπὸ τὸν θρόνο σας καὶ ἀφουγκρασθεῖτε τῆν φωνὴ τῆς ποίμνης σας. Καὶ ἂν δὲν τὸ ἐπιθυμεῖτε πηγαίνετε σὲ μία παπικὴ ψευδοεπισκοπή, γιὰ νὰ βρεῖτε πιὸ κατάλληλο ποίμνιο γιὰ τὴν ἀθεολογία σας.
Εἶσθε ἀσεβῆς, ὅταν μιλᾶτε γιὰ τὸ «σύνδρομο» τοῦ ἀγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ξεχάσατε τὸ «τιμὴ ἁγίου, μίμησις ἁγίου». Φυσικὰ δὲν σᾶς συμφέρει νὰ κατηχῆτε γιὰ αὐτὰ τὸ ποίμνιο σας, γιατὶ ὁ Ἅγιος σᾶς ἐλέγχει. Ἂν νομίζετε ὅμως, ὅτι μπορεῖτε νὰ λέτε, ὅ,τι θέλετε, ἐλέγχοντας  καὶ χλευάζοντας ἀκόμα καὶ τοὺς Ἁγίους, τότε ἔχουμε καὶ ἐμεῖς τὸ δικαίωμα νὰ σᾶς ἐλέγχουμε. Ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου δὲν ἔχει ἐνσωματωμένη λειτουργία ἀπυροβλήτου. Ὁ δεσποτισμός φυσικὰ ἔχει.
Λέτε Ἀναρωτηθεῖτε μόνο μήπως “τὸ φῶς τὸ ἐν σοί, σκότος ἐστί. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ἐσᾶς, Δέσποτα. Παρόλο τὸν Δεσποτισμό σας καὶ τὸν Παπισμό σας δὲν καταφέρατε νὰ ἀποτινάξετε τὴν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Διὰ τοῦτον τὸν λόγο δὲν ἔχω δυστυχῶς τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἡ ἀπάντηση μου θὰ φέρει κάτι θετικὸ, ἴσως τὸν διωγμό μου. Τελειώνω τὴν ἀπάντησή μου μὲ τὸν γνωστὸ σὲ ἐσᾶς ἐπίλογο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ μακαριστοῦ καὶ αὐτοῦ “φουνταμεταλιστὴ καὶ μουτζαχεντίν” Φώτη Κόντογλου στὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα:
«Σπαράξατε τοὺς ἀθώους, τοὺς ἁγίους ὁμολογητάς, ἀφοῦ ἐγίνατε λύκοι σεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ποιμένες. Σπαράξατε τὴν Ὀρθοδοξίαν μέσα εἰς τὸ Κολοσσαῖον εἰς τὸ ὁποῖον παρίστανται οἱ Καίσαρες τῆς σημερινῆς κακούργου ἀθεΐας. Εἶναι καιρὸς ὅμως ν’ ἀποβάλετε τὴν δορὰν τοῦ προβάτου, καθ’ ὅσον αὐτὴ δὲν ἀπατᾶ πλέον κανένα.
«Ὅ ποιεῖτε, ποιήσατε τάχιον!».
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου