μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Άγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς :Ἡ σιγή, σέ θέματα πίστεως εἶναι τρίτο εἶδος ἀθεΐας..''

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ γρηγοριοσ παλαμασ
 
 
Τά τρία εἴδη τῆς ἀθεΐας κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ
 
Τριῶν ὄντων τῶν τῆς ἀθεΐας ὡς εἰπεῖν γενῶν….
Ἕν μέν δή γένος ἀθεΐας ἐστίν ἡ πολυειδής πλάνη τῶν ἑλληνιζόντων….
Δεύτερον δέ γένος ἀθεΐας ἐστίν ἡ πολυσχιδής και πολύμορφος ἀπάτη τῶν αἱρετικῶν…
Τρίτον δέ ἐστίν εἶδος, οὐ πόρρω τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, το παραιτεῖσθαί τι λέγειν τῶν δεδογμένων περί Θεοῦ καί μηδαμῶς ἐθέλειν ὑπ’ ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας ἐκ τῶν ὑπερβαινόντων τήν τῶν πολλῶν διάνοιαν αὐτόν ὑμνεῖν … και τάς τῶν ἱερῶν πατέρων θεολογίας μή τοῖς οὐκ εἰδόσιν ἐξηγεῖσθαι, ἀλλ’ ἀποσείεσθαι καί ἀθετεῖν …
 
(Τρίτο πάλι εἶδος ἀθεΐας, πού δέν βρίσκεται καί πολύ μακριά ἀπό τήν ἀνωτέρω πονηρή δυάδα, εἶναι τό νά παραιτῆται κανείς νά ἀναφέρη τά δόγματα περί Θεοῦ καί λόγῳ τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλάβειας νά μή θέλη καθόλου νά τόν ὑμνῆ ἀπό αὐτά, πού εἶναι ἀνώτερα ἀπό τήν διάνοια πολλῶν… εἶναι ἐπίσης τό νά μή ἐξηγῆ τίς θεολογίες τῶν ἱερῶν πατέρων σέ ὅσους δέν γνωρίζουν, ἀλλά νά τίς ἀπορρίπτη και ἀθετῆ…)
 
(Πρός Διονύσιον, ΕΠΕ 4,404-412. ΕΧ. 2,479-483)
Ἀντιγραφή ἀπό τό ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
τοῦ Ἱερομονάχου Βενεδίκτου
Νέα Σκήτη – Ἅγιον Ὄρος
Ἔκδοση 2008, σελ. 95-97 
 

Μόνο ρθόδοξη κκλησία κρατ κέραια καί νόθευτη τήν διδασκαλία καί τόν τρόπο τς σωτηρίας. Τά λλα χριστιανικά συστήματα καί ο λλες λεγόμενες χριστιανικές μολογίες σο ποσοστό λήθειας καί ν διατηρον, φόσον δέν συνδέονται ργανικά μέ τήν ρθόδοξη κκλησία, εναι πλάνες.
δικομε τήν ρθοδοξία καί προσβάλλουμε τήν λήθεια ταν νομάζουμε «δελφές κκλησίες» τίς ποικιλώνυμες χριστιανικές μολογίες
.
λλά καί τούς διους τούς αρετικούς βλάπτουμε καί δικομε ταν τούς δημιουργομε τήν ντύπωση τι βρίσκονται στήν λήθεια, ν εναι κτός ρθοδοξίας
....
πίκαιρο καί διαχρονικό τό μήνυμα το γίου Γρηγορίου Παλαμά χε ς γερτήριο σάλπισμα πισημαίνοντας τά τρία εδη θεΐας πού μς πειλον καί σήμερα
:
Ε
ναι θεΐα νά ρνεσαι τόν Θεό.

θεΐα νά μήν πιστεύεις ρθόδοξα τόν ησο Χριστό, νά εσαι αρετικός θεΐα νά εσαι ρθόδοξος καί νά μήν γωνίζεσαι γιά τά ρθόδοξα δόγματα.
ν θέλουμε, λοιπόν, σήμερα νά ναγνωρίζουμε στόν γιο Γρηγόριο Παλαμ καί γενικά στούς Πατέρες τς κκλησίας τήν θέση πού τούς νήκει, φείλουμε νά κρατομε καί νά διακηρύττουμε τήν δική τους πίστη

-Σάκκος Στέργιος-
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής σχολής ΑΠΘ