μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Επισημάνσεις - Απαντήσεις

Τις παρακάτω επισημάνσεις τις παραλάβαμε μέσω e-mail από το:

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ istologiokaiomenivatos@gmail.com

 
http://1.bp.blogspot.com/-GkydY_xzAII/Va_SpgOFrII/AAAAAAAAAYE/PMHAzgTpi2c/s1600/Panagia-Vatos-k-Fil.png

 

 
Σεβαστοί Πατέρες ἐκ τοῦ Γραφείου Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων,
θά εἶχα νά  ἐπισημάνω πολλά σημεῖα καί νά κάνω πλήρη ἀνάλυση. Διά λόγους σεβασμοῦ τοῦ πολυτίμου χρόνου σας καί  πρός ὠφέλιμον προβληματισμόν, θά σταθῶ στά ἐξῆς μόνο :

Λέτε:
"Δηλαδή, θα ήθελαν ο Αρχιεπίσκοπός μας να κυκλοφορεί εγκυκλίους εναντίον όλων των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας μας (Σουνιτών Μουσουλμάνων, Μπεκτασί, Ρωμαιοκαθολικών, Προτεσταντών, Αγνωστικιστών); Αλλοίμονο και τρις αλλοίμονο, αν κάποιος Αρχιεπίσκοπός μας υιοθετούσε μια τέτοια μικρονοϊκή ολέθρια ποιμαντική τακτική, που θα δυναμίτιζε την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή."


Μοῦ γεννῶνται τά ἑξῆς ἐρωτήματα:
Ὅταν οἱ πρῶτοι Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου (καί ὄχι μόνο οἱ πρῶτοι, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἄγιοι Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδοξίας μας)  διεσπάρησαν στά πέρατα τοῦ κόσμου γιά νά κηρύξουν τήν ἀληθινή Πίστη καί νά ἱδρύσουν τίς πρῶτες Ὀρθόδοξες Ἐπισκοπές τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σκέφτηκαν: "ἀλλοίμονο καί τρίς ἀλλοίμονο νά ποῦμε τήν ἀλήθεία τοῦ Χριστοῦ στούς εἰδωλολάτρες, στούς ἄθεους καί ἀλλόθρησκους τῶν τόπων πού πηγαίνουμε καί ὅλης τῆς οἰκουμένης"; ....
Βεβαίως χρειάζεται διάκριση χειρισμῶν, ἀναμφισβήτητα, ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῆς Ἀληθείας καί τῆς νουθεσίας καί ὄχι τοῦ "διαλόγου"  κατά τό εὐαγγελικόν ρηθέν: "αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ"  (Πρός Τίτον, κεφ. 3, στίχ. 10).

Τί ἐννοεῖ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ὅταν λέγει:
  πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
Ματθ. 28,19             Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα και διδάξατε εις όλα τα έθνη την αλήθειαν. Και αυτούς που θα πιστεύσουν και θα γίνουν μαθηταί σας, βαπτίσατέ τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Ματθ. 28,20       διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.
Ματθ. 28,20            Διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλας τας εντολάς, που εγώ σας έχω δώσει. Και ιδού, εγώ θα είμαι μαζή σας όλας τας ημέρας, μέχρις ότου λάβη τέλος ο αιών αυτός. Αμήν. (Θα είναι μαζή μας πάντοτε διότι αυτός είναι ο Εμμανουηλ, του οποίου το όνομα σημαίνει: Ο Θεός μαζή μας).


Ὅ,τι ἐπισημαίνω μέ τεράστια γράμματα, τό κάνω ἐσκεμμένα, διότι ὁ Κύριος ἐντέλλεται ὄχι μόνο νά κηρύττεται ὁ Λόγος Του παντοῦ ἀπό τούς Ἀποστόλους Του, ἀλλά νά ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, ἀλλά νά κηρύττεται τό Εὐαγγέλιο καί νά ἐφαρμόζονται τά πάντα, χωρίς διαπραγματεύσεις καί ἀλλοιώσεις ἀνάλογα μέ τούς ἀκροατάς καί τίς δικές τους "πίστεις"! ….