μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 1940 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΖΙΑΡΟΥ, ΤΟΥ 1/40 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ !!!!!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ1940 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΤΖΙΑΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ !!!!!!!
Ἀριθ. Δ.Υ.
Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
 
Ο Ἀνθυπασπιστής Γκάτζιαρος Νικόλαος
Πρός
Τό
1/40 Τάγμα Εύζώνων Ἐνταῦθα
«Περί ἐμφανίσεως τῆς Παναγίας καί τῶν δοθεισῶν μοι ὑπ’ Αὐτῆς ἐντολῶν».
«Λαμβάνω τήν τιμήν νά ἀναφέρω ὑμίν, ὅτι χθές Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. καί περί ὥραν 8ην μ.μ. μετέβην εἰς τι παρακείμενον τοῦ καταυλισμοῦ 2ου Λόχου Τάγματος Ὑμών μικρόν ὕψωμα ἀπέχον περί τά 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αἰσθανθείς τήν ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ὡσάν νά μέ ὤθη πρός τά ἐκεί. Ὁ ἀήρ ἔχει ἤδη παύσει νά φυσά καί ὁ οὐρανός ἤτο ἀστερόης. Κατά τήν ἐπιστροφήν μου εἰς τήν σκηνήν, δέν ἔχω ἀριθμήση 10 βήματα, ὅτε αἰφνιδίως ἐνεφανίσθη ἐμπρός μου καί μού ἀνέκοψε τόν δρόμον μία γυνή μαυροφόρα ἔχουσα σεμνήν, τήν ἐμφάνισίν της.Τό πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εἰς τό βραδυνό ἡμίφως. Εἰς τό θέαμα τούτο καταληφθείς ἐξ ἀπροόπτου, κατ’ ἀρχάς ἐξεπλάγην, κατόπιν ὅμως αὐτοστιγμεί συνήλθον ἐκ τοῦ τρόμου, ἐπειδή ἐγνώριζον, ὅτι πολλάκις ἡ Παναγία ἐνεφανίσθη εἴτε ὡς ὅραμα, εἴτε καθ’ ὕπνον κατά τάς πολεμικάς ἐπιχειρήσεις τοῦ Στρατοῦ μας.
Ἐγώ ὅλως μηχανικῶς ἔλαβον θέσιν ἡμιγονυπετή, ἵνα ἀσπασθῶ τήν δεξιάν Της. Ἐκ τῆς συγκινήσεως οἱ ὀφθαλμοί μου ἐδάκρυζον, οἱ πόδες καί τά χείλη μου ἔτρεμον ἐπί πολλήν ὥραν. Ήκουσα νά ὁμιλή: «Εἴμαι ἡ Παναγία. Μή φοβείσαι παιδί μου, εἴπε! Ἐγώ ἐνεφανίσθην νά σοῦ εἴπω τρεῖς λόγους, τούς ὁποίους νά μή λησμονήσεις:
1) Ὁ παρών πόλεμος ἐκηρύχθη ἀπροκαλύπτως καί ἀναιτίως ὑπό τῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Θελήματί μου ἡ Ἑλλάς θά ἐξέλθη τούτου νικηφόρως.
2) Ὁ πόλεμος οὔτος ἐκηρύχθη ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἵνα γνωρίση ὁ κόσμος, ὅτι ἀφορμή τούτου εἴναι ἡ ἀπομάκρυνσις του ἐκ τῆς Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ἤν ὕβριζεν, ἐβλασφήμει τά θεία της καί ἔρρεπε πρός τόν ἐκφυλισμόν καί τήν ἀκολασίαν καί οὕτως συμμορφωθή, ἵνα μάθη ὅτι ὑπάρχει καί προΐσταται ὁ Θεός.Τρανώτατα δέ τεκμήρια τῆς ὑπάρξεως ταύτης εἴναι τά συχνά θαύματα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
3) Ἔπρεπε νά μάθη ὁ κόσμος, ὅτι ὁ δίκαιος πάντοτε ὑπερισχύει τῆς βίας.
Ἀνέφερε, λοιπόν, ταύτα καί ἐγγράφως εἰς τὀν Διοικητήν σου, ἵνα μή πτοηθή πρό οὐδενός κωλύματος, καθότι ὑπό τήν προστασίαν Μου ὁ Ἑλληνικός Στρατός θά νικήση!».
Μεθ’ ό ἐν τῆ ἐξαφανίσει Της οἱ ὀφθαλμοί μου ἐθαμβώθησαν.
Ἐν τέλει συνήλθον ἐν μέρει καί κατηυθύνθην ἀμέσως εἰς τήν σκηνήν ὑμών, ὅπου έξωθι ταύτης ἀνέφερον ὑμίν τό συμβάν προφορικώς.
Ἐτύγχανον Διμοιρίτης τῆς Γ’ Διμοιρίας (2ου Λόχου, Ι Τάγματος, 40ου Συντάγματος Εὐζώνων),ὅτε εἰς τήν περιοχήν Α’, τοῦ χωρίου Γκολέμι ἐν Β. Ἠπείρω (Ἀλβανία) κατά μίαν προσωρινήν ἀνάπαυλαν τοῦ Τάγματος ἐν ἐφεδρεία, καθ’ ἤν δέν ἐδικαιολογείτο παραίσθησις ἤ ὁλιγοψυχία, συνέβη τό ὅραμα. Θεωρώ λοιπόν ἐπιβεβλημένον μου καθήκον νά σάς ἐνημερώσω περί τοῦ γεγονότος ἐκείνου.
Τοῦτο περιγράφεται ἐν τῆ ὑποβληθείση ἀναφορά μου, τῆς ὁποίας ἀκριβές ἀντίγραφον σάς ἐγκλείω.
Ἐπειδή ὡς Χριστιανός δέν ἐπιθυμώ θόρυβον περί τό όνομά μου, παρακαλείσθε θερμότατα, ὅπως μείνω ἄγνωστος, πράγμα ὅπερ ἔχω καί ὡς ἀρχήν.
 Ἀνθυπασπιστής
Νικόλαος Γκάτζιαρος
( Μετά ἀπό τήν ἐμφάνιση αὐτήν, ὅλοι μας οἱ στρατιώτες ἐδώσαμε τόν φτωχό όβολό μας καί μέ προθυμία κτίσθηκε στό μέρος αύτό ὁ ναός τῆς Παναγίας.)

 

Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας