μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΣ

Νικολάου Ιω. Σωτηροπούλου, Εωσφορικός και γελοίος


Τοῦ κ. Νικ. ᾿Ιω. Σωτηροπούλου,Θεολόγου –Φιλόλογου
ΠΟΙΟΣ εἶνε ἑωσφορικὸς καὶ γελοῖος; Πολλοὶ ἄνθρωποι εἶνε ἑωσφορικοὶ καὶ γελοῖοι. ᾿Αλλὰ περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ Πάπας μὲ τὶς ὑπερφίαλες καὶ ἐξωφρενικὲς ἀπαιτήσεις του καὶ τὶς γελοῖες δικαιολογήσεις τῶν ἀπαιτήσεών του.
Στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ ᾿Ιωάννου κεφ. κα´, στίχ. 15–17, ὁ ἀναστὰς Κύριος μὲ εὐγενῆ καὶ ὡραῖο τρόπο κάνει διάλογο μὲ τὸν Πέτρο σχετικῶς μὲ τὴν τριπλῆ ἄρνησί του. Τρεῖς φορὲς ὁ Κύριος ἐρωτᾷ τὸν Πέτρο ἂν τὸν ἀγαπᾷ, καὶ μετὰ τὴ θετικὴ καὶ μὲ ταπεινοφροσύνη καὶ συντριβὴ καρδίας ἀπάντησι τοῦ Πέτρου ὁ Κύριος ἀναθέτει στὸν ἀπόστολο τὴ διαποίμανσι τῆς ποίμνης του μὲ τὴν τριπλῆ προτροπὴ καὶ ἐντολὴ Βόσκε τὰ ἀρνία μου, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου, Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

Οπως δὲ γράφουμε στὸ νέο βιβλίο μας Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ ᾿Ιωάννου, τόμος Γ´, σελ. 365, ὡς πρὸς τὸ λόγο τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Πέτρο νὰ φροντίζῃ τὸ ποίμνιό του, «῾Ο Παπισμὸς ἐπικαλεῖται τοῦτο, γιὰ νὰ στηρίξῃ τὸ περιβόητο Πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ Πάπα. ᾿Ισχυρίζεται δηλαδὴ ὁ Παπισμός, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔδωσε στὸν Πέτρο καὶ δι᾿ αὐτοῦ στὸν Ἐπίσκοπο Ρώμης, τὸν μοναδικὸ δῆθεν διάδοχο τοῦ Πέτρου, τὴν ἀπόλυτη ἀρχηγία καὶ κυριαρχία σ᾿ ὁλόκληρη τὴν ᾿Εκκλησία. Δεινὴ καὶ σκόπιμη παρερμηνεία. ῾Ο Χριστὸς κατέστησε τὸν Πέτρο ποιμένα τῶν προβάτων του, ὄχι ἀρχηγὸ καὶ ποιμένα τῶν ἄλλων ποιμένων, τῶν ἄλλων Ἀποστόλων. ῾Ο ἴδιος ὁ Πέτρος δὲν ἀξίωσε ποτὲ τέτοιο δικαίωμα, οὔτε οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι τοῦ ἀναγνώρισαν τέτοιο δικαίωμα. Καὶ οἱ δώδεκα,καὶ οἱ δεκατρεῖς μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο, ὀνομάζονται Ἀπόστολοι, κανεὶς δὲν ὀνομάζεται ὑπεραπόστολος. 
῾Ο Πέτρος ἀπευθυνόμενος στοὺς πρεσβυτέρους τῆς ᾿Εκκλησίας ὁμιλεῖ ταπεινοφρόνως, ὀνομάζοντας τὸν ἑαυτό του συμπρεσβύτερον. ᾿Επίσης ᾿Αρχιποίμενα, ἀρχηγὸ δηλαδὴ τῶν ποιμένων, ὀνομάζει τὸ Χριστό, ὄχι τὸν ἑαυτό του (Α´ Πέτρ. ε´ 1–4). Πῶς ἄλλωστε ἦταν δυνατὸν ὁ Πέτρος ἀπὸ τὴν ῾Ιερουσαλὴμ ἢ τὴ Ρώμη νὰ διοικῇ τὴν τοπικὴ ᾿Εκκλησία τῶν ᾿Ινδιῶν, ποὺ ἵδρυσεν ὁ Θωμᾶς; Δὲν ὑπῆρχαν τότε τὰ σημερινὰ καταπληκτικὰ μέσα ἐπικοινωνίας, ποὺ ἐκμηδενίζουν τὶς ἀποστάσεις. ᾿Εκτὸς δὲ τούτων, ἂν ὁ Πέτρος κήρυξε στὴ Ρώμη, προηγουμένως κήρυξε σὲ ἄλλες πόλεις, καὶ πρῶτα στὴν ῾Ιερουσαλήμ, τὴ μητέρα ᾿Εκκλησία, ἀλλ᾿ ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ῾Ιερουσαλὴμ δὲν ἀξίωσε πρωτεῖο ἐξουσίας σ᾿ ὅλη τὴν ᾿Εκκλησία.
Στὸ σημεῖο τοῦτο ἐξ αἰτίας τοῦ ἰσχυρισμοῦ τοῦ Πάπα, ὅτι ὁ Πέτρος ἦταν προϊστάμενος τῶν ἄλλων ἀποστόλων, σκεφθήκαμε τὸ ἑξῆς: ῞Οταν ὁ Πέτρος ἀπέθανε, οἱ ἐπιζῶντες Ἀπόστολοι συνῆλθαν νὰ ἐκλέξουν νέο προϊστάμενο; Καὶ ἂν ὑποτεθῇ ὅτι συνῆλθαν, ποῖον ἐξέλεξαν ὡς προϊστάμενό τους; Τὸν ἐπίσκοπο Ρώμης; ᾿Απόστολοι, τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ἔθεσε στὴν ᾿Εκκλησία πρῶτον (Α´ Κορ. ιβ´ 28), στὴν πρώτη θέσι δηλαδή, ὑποτάχθηκαν σὲ ἐπίσκοπο; ῾Εωσφορικὸς ὁ Πάπας καὶ γελοῖος.
᾿Ακουέτωσαν ταῦτα οἱ παπόφιλοι.
 
 
ΣΧΟΛΙΟ....με την άδειά σας και διαλογόφιλοι.....
 Το θέμα είναι ποιός μπορεί
να μιλά σοβαρά μ' αυτόν τον γελοίο...
κια μάλιστα, αποκαλώντας τον και  «αγιότατο»;
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας