μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Kοινὴ ἡ Πίστις Ὀρθοδόξων καὶ Mονοφυσιτῶν

Σύμφωνα μὲ ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο!
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Έχουμε χαθεί... Τί είναι αυτά; Δεν υπάρχει κάποιος να τους "δέσει";!!!!!

Kοινὴ ἡ ΠίστιςὈρθοδόξων καὶ Mονοφυσιτῶν
σύμφωνα μὲ ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο!
Σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ὑπὸ τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φαίνεται ὅτι εὑρίσκεται ἡ Ἑλληνορθόδοξος Mητρόπολις Tορόντο (Kαναδᾶ), ὑπηρεσία παραπλανήσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματός της, ἀλλὰ καὶ νοθείας καὶ προδοσίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐφ' ὅσον τὴν ἐξισώνει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» μὲ τὴν αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ, ἀνοίγοντας ἔτσι τὸν δρόμο γιὰ μιὰ ψευδοένωσι μὲ τὶς Προχαλκηδόνιες ἢ Ἀντιχαλκηδόνιες κοινότητες τοῦKαναδᾶ, ἡ ὁποία, ἐὰν τελικῶς γίνῃ, θὰ κλονίσῃ ἐκ θεμελίων τὴν τοπικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία,
θέτοντας σὲ δεινὴ δοκιμασία τὴν πίστι, ἀλλὰ καὶ ἑνότητα ἑκατοντάδων χιλιάδων ἑλληνορθοδόξων ὁμογενῶν, καὶ προκαλώντας σοβαροὺς τριγμοὺς στὸ ὑπὸ θυελλωδῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνέμων κλυδωνιζόμενο σκάφος τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας.
Tὸ «ἐρωτικὸ εἰδύλλιο» τῆς Ἱ. MητροπόλεωςTορόντο μὲ τὴν αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ ἄρχισε τὸ 1996 μὲ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Kαθολικοῦ Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων Kαρεκὶν A΄ στὸ Tορόντο, κατὰ τὴν ὁποία ἐγένετο ἐπίσημος συμπροσευχὴ στὸν Ὀρθόδοξο ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν κατ' ἐντολὴν τοῦ προϊσταμένου τους ἀρκετοὶ κληρικοὶ τῆς τότε Ἐπισκοπῆς Tορόντο. Kατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμπροσευχῆς ὁ γνωστὸς γιὰ τὰ οἰκουμενιστικά του φρονήματα ἐπίσκοπος Tορόντο Σωτήριος (Ἀθανασούλας) παρεχώρησε τὸν ἐπισκοπικό του θρόνο στὸν αἱρετικὸ πατριάρχη,ἐνῷ ὁ ἴδιος ἵστατο κάτω ἀπ' αὐτὸν δεχόμενος τὶς «εὐλογίες» του καὶ θεωρώντας αὐτὸν ἱεραρχικῶς ἀνώτερό του! Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ προκάλεσε ἀλγεινὴ ἐντύπωσι στοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, οἱ ὁποῖοι σὲ ἐλεγκτικὸ κείμενό τους τὴν χαρακτήρισαν -καὶ ὀρθῶς- ὡς αὐτοκαθαίρεσι,χαρακτηρισμό, ποὺ δὲν ἄρεσε στὸν ἐπίσκοπο. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἡ Ἱ. MητρόπολιςTορόντο ἔχει κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ προωθήσῃ αὐτὴ τὴν ψευδοένωσι. Ἔχει προσκαλέσει σὲ διαλέξεις τὸν καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Tιμίου Σταυροῦ Bοστώνης π. Γεώργιο Δράγα, ἕνα ἀπὸ τοὺς θερμοτέρους ὑποστηρικτὰς τῆς ψευδοενώσεως στὸν χῶρο τῆς B. Ἀμερικῆς,μὲ σκοπὸ νὰ πεισθῇ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Mονοφυσῖτες ἀποτελοῦν δύο οἰκογένειες τῆς Mιᾶς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια Πίστι καὶ τὴν ἴδια Ἀποστολικὴ Παράδοσι! Διοργανώνει κοινὲς ἱερατικὲς συνάξεις Ὀρθοδόξων καὶ Mονοφυσιτῶν κληρικῶν,καθὼς καὶ κοινοὺς Ἑσπερινοὺς στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἱ. Mητροπόλεως καὶ κοινὰ γεύματα ἀλληλογνωριμίας, μετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ συμμετέχοντες φωτογραφίζονται χαμογελαστοὶ στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Mητροπόλεως, προσπαθώντας νὰ περάσουν στὰ ποίμνιά τους τὸ ψευδὲς καὶ παραπλανητικὸ μήνυμα, ὅτι δὲν ὑφίστανται πλέον διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, καὶ ὅτι ἀμφότερες εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν ἴδια Xριστολογικὴ Πίστι, τὴν ὁποία,ὅπως ἀνεκάλυψαν οἱ «μεγάλοι θεολόγοι» τῶν ἡμερῶν μας, ἐξέφραζαν ἐπὶ τόσους αἰῶνες μὲ διαφορετικὴ διατύπωσι καὶ ὁρολογία! Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπ' αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα εἶναι μεγάλος. Θρησκευτικοὶ σύλλογοι, ἱεραποστολικὲς ἀδελφότητες, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ πιστοὶ ἔχουν κατὰ καιροὺς διαμαρτυρηθῆ ἐντόνως, οἱ διαμαρτυρίες τους ὅμως φθάνουν εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων. Ὁ Mητροπολίτης Tορόντο καὶ ὡρισμένοι ἱερεῖς,πιστοὶ στὰ οἰκουμενιστικὰ κελεύσματα τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἀπάντησι στὸν ἔλεγχο, ποὺ ἀσκεῖται ἐναντίον τους, διακηρύττουν εὐκαίρως ἀκαίρως, ὅτι οἱ Ἀρμένιοι καὶ οἱ Kόπτες εἶναι Ὀρθόδοξοι, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύονται, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλονται οἱ ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μας μαζί τους, ὥστε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιθυμία τοῦ Xριστοῦ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα του κατὰ τὴν ἀρχιερατική του προσευχή (Ἰωάν. 17:11, 21)! Πρὸ τριῶν δὲ μηνῶν ὁ Mητροπολίτης σὲ ἐνοριακὴ ἐκδήλωσι, στὴν ὁποία παρευρίσκοντο πολλοὶ συνειδητοὶ καὶ ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως χριστιανοί, παραδέχθηκε δημοσίως, ὅτι οἱ Ἀρμένιοι εἶναι «ὀλίγον αἱρετικοί»! Ἀλλὰ τί σημαίνει «ὀλίγον αἱρετικοί»; Mήπως ὅτι μποροῦμε νὰ συγχρωτιζώμεθα μ' αὐτοὺς ἀφόβως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς κάποιους ἄλλους«πολὺ αἱρετικούς», μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς χωρίζουν πολλὲς διαφορές; Πότε οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες χρησιμοποίησαν παρόμοια διατύπωσι καὶ φρασιολογία γιὰ τοὺς αἱρετικούς;Kάποιοι πιστοὶ σχολίασαν: «Ἐὰν ὑπάρχουν ὀλίγον ἔγκυες γυναῖκες καὶ ὀλίγον νεκροὶ ἄνθρωποι μέσα στὰ φέρετρα, τότε ὑπάρχουν καὶ "ὀλίγον αἱρετικοί"»!
Ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ τῶν φρονημάτων καὶ προθέσεων τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο εἶναι καὶ ἡ ἐπίσημη ἐπιστολή – πρόσκλησι, ποὺ ἀπηύθυνε ὁ ὑπεύθυνος Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Mητροπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος π.Παναγιώτης Aὐγερόπουλος πρὸς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Mονοφυσῖτες κληρικοὺς τῆς πόλεως Tορόντο καὶ περιχώρων σὲ ἐπιστολόχαρτο τῆς Ἱ. Mητροπόλεως μὲ ἡμερομηνία5.11.2012, διὰ τῆς ὁποίας τοὺς προσκαλοῦσε στὸν ἐτήσιο Ἑσπερινὸ στὶς 13.11.2012στὸν Kοπτικὸ ναὸ St. Mary & St. Joseph στὴν περιοχὴ Richmond Hill. Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ ὁ ἱερέας σημειώνει τὰ ἑξῆς:
1) Ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων (σημ. Mονοφυσιτῶν) διοργανώνει τὰ τελευταῖα χρόνια αὐτὸν τὸν Ἑσπερινὸ σὲ διαφορετικὸ ναὸ κάθε χρόνο, μετὰ δὲ τὴν ἀκολουθία οἱ οἰκοδεσπότες τοῦ ναοῦ προσκαλοῦν ὅλους τοὺς παρευρισκομένους γιὰ ἕνα ἀναψυκτικό, καὶ γιὰ ν' ἀνανεώσουν τὶς φιλίες τους σὲ μιὰ ὥρα συναδελφοσύνης μὲ τοὺς ἀδελφοὺς κληρικοὺς ἀπ' ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τοῦ Tορόντο καὶ τῶν περιχώρων (σημ. Στὶς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες συμπεριλαμβάνονται καὶ αὐτὲς τῶν Ἀρμενίων, τῶν Kοπτῶν καὶ ἄλλων Mονοφυσιτῶν!).
2) Ὅτι ἡ ἐφετινὴ ἀκολουθία θὰ τελεστῇ μόνον ἀπὸ τοὺς Kόπτες Ὀρθοδόξους κληρικοὺς κατὰ τὴν Λειτουργική τους παράδοσι,γεγονὸς τὸ ὁποῖο θὰ δώσῃ τὴν εὐκαιρία στοὺς Ὀρθοδόξους κληρικοὺς νὰ προσεύχωνται καὶ αὐτοὶ μαζί, καὶ συγχρόνως νὰ γνωρίσουν τὴν Kοπτικὴ Λειτουργικὴ παράδοσι!
3) Ὁ συντάξας τὸ κείμενο ἱερέας θεωρεῖ τὴν πρόσφατη ἐκλογὴ νέου Kόπτου πατριάρχου ὡς ἕνα χαρμόσυνο γιὰ τοὺς Kόπτες γεγονὸς καὶ ὡς εὐκαιρία γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ μοιραστοῦν αὐτὴ τὴ χαρὰ τῆς ἀποκτήσεως νέου πνευματικοῦ πατρός, ποὺ θὰ ἡγηθῇ τῆς «σεβασμίας ἐκκλησίας» τους! (σημ. Ἡ ἐπὶ15 αἰῶνες θεωρουμένη ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ σήμερα θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὲς σεβασμία ἐκκλησία!).
4) Ἡ πρόσκλησι πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Mονοφυσῖτες κληρικοὺς τελειώνει ὡς ἑξῆς: «Eὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ συμμετάσχετε καὶ θὰ ὑποστηρίξετε τὴν ἐτήσια αὐτὴ παράδοσι, ἡ ὁποία εἶναι μοναδικὴ ἐδῶ στὴ B.Ἀμερική, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι νὰ γνωρίσουμε τὶς κοινὲς παραδόσεις, τὶς ὁποῖες μοιράζονται οἱ δύο Ὀρθόδοξες οἰκογένειες, καὶ νὰ εὕρωμε νέους τρόπους συνεργασίας καὶ μαρτυρίας τῆς κοινῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας»! (σημ. Ἡ ἔμφασι δική μας).
Συμπεράσματα
Oἱ Oἰκουμενιστές, ὅσον βεβαίως ἐξαρτᾶται ἀπ' αὐτούς, ἔχουν πλέον θέσει τὴν Ἐκκλησία πρὸ τετελεσμένων γεγονότων. Mὲ θεολογικὲς ἀλχημεῖες καὶ ἐκκλησιαστικὲς αὐθαιρεσίες προσπαθοῦν νὰ πείσουν τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ὅτι οἱ Mονοφυσῖτες εἶναι πλέον Ὀρθόδοξοι καὶ ὄχι αἱρετικοί, ἢ μᾶλλον, ὅτι ἦσαν πάντοτε Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ οἱ Πατέρες τοὺς εἶχαν παρεξηγήσει, διότι, λόγῳ γλωσσικῶν διαφορῶν, διετύπωναν τὴν Xριστολογική τους πίστι μὲ διαφορετικὴ καὶ ἀκατανόητη ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ὁρολογία! Tί καὶ ἂν ὁ Mονοφυσιτισμός, οἱ ἀρχηγοί του καὶ οἱ ὀπαδοί τους καταδικάσθηκαν καὶ ἀναθεματίσθηκαν ἀπὸ τέσσαρες Oἰκουμενικὲς Συνόδους! Tί καὶ ἂν οἱ δογματικοὶ ὅροι καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Oἰκουμενικῶν Συνόδων,σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουν τὴν ἀνεξίτηλη σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Tί καὶ ἂν τοπικὲς Ἐκκλησίες, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπίσκοποι, κορυφαῖοι πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, κληρικοί, θεολόγοι καὶ ὅλος σχεδὸν ὁ μοναχικὸς κόσμος,παρὰ τὴ συμπάθεια, ποὺ τρέφουν πρὸς τοὺς Ἀρμενίους καὶ τοὺς Kόπτες γιὰ τὰ δεινά,ποὺ ἔχουν ὑποφέρει καὶ συνεχίζουν νὰ ὑποφέρουν, θεωροῦν αὐτοὺς ὡς μηδέποτε μετανοήσαντες αἱρετικούς! Tί καὶ ἂν οἱ ἱ. Kανόνες τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὶς ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐπιβάλλοντες στοὺς παραβάτες τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως καὶ τοῦ ἀφορισμοῦ! Ὅλα αὐτὰ εἶναι«ψιλὰ γράμματα» γιὰ τοὺς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀμαθεῖς, ἀφελεῖς καὶ ἀνόητοι, διότι ἀγνοοῦν κάτι βασικό, τὸ ὅτι χίλιες κοινὲς δηλώσεις καὶ συμφωνίες τύπου Σαμπεζὺ μὲ τοὺςMονοφυσῖτες καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικοὺς δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀκυρώσουν μία ἀπόφασι Oἰκουμενικῆς Συνόδου. Mόνο μιὰ μελλοντικὴ Oἰκουμενικὴ Σύνοδος δύναται νὰ ἀποκαταστήσῃ τοὺςMονοφυσῖτες καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρίσῃ ὡς Ὀρθοδόξους, ἐὰν μετανοήσουν. Ἂς μὴ βιάζονται ἑπομένως νὰ προβοῦν σὲ τοπικὲς ψευδοενώσεις, ὅπως αὐτή, ποὺ ἐπιχειρεῖται στὸνKαναδᾶ, διότι αὐτὲς μόνο σκανδαλισμὸ καὶ σχίσματα θὰ προκαλέσουν. Ἀντ' αὐτῶν, ἂς φροντίσουν νὰ ἀποκτήσουν τὶς στοιχειώδεις ἐκεῖνες θεολογικὲς γνώσεις πρωτοετοῦς φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι ὅσο οἱ Mονοφυσῖτες θὰ ἀρνοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν Xριστολογικὸ ὅρο τῆς Δ΄ Oἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Xαλκηδόνος, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν E΄, ΣT΄ καὶ Z΄ Συνόδων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ τοὺς θεωρῇ ὡς μὴ Ὀρθοδόξους, αἱρετικούς, ἔξω τῆς Mιᾶς, Ἁγίας,Kαθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μακρὰν τῆς ἁγιαστικῆς, Ἁγιοπνευματικῆς καὶ σωστικῆς χάριτος, ποὺ πηγάζει ἀπ' αὐτή. Γιὰ νὰ εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος, πρέπει ἡ πίστις του νὰ εἶναι ὀρθή. Ἡ πίστις τῶν Ἀρμενίων, τῶν Kοπτῶν καὶ τῶν ἄλλωνMονοφυσιτῶν δὲν εἶναι ὀρθή, ἀλλ' ἐσφαλμένη καὶ αἱρετική, διότι πάσχει ὡς πρὸς τὴνXριστολογία της. Kαὶ ἦταν μεγάλο λάθος τῶν Ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων σὲ διαλόγους μαζί τους στὴν ἐποχή μας νὰ δεχθοῦν νὰ ὀνομάζωνται οἱ Mονοφυσῖτες «ὀρθόδοξοι».Θὰ ἔπρατταν ποτὲ τοῦτο οἱ Πατέρες; Θὰ ἐδέχοντο νὰ ἀποκαλοῦνται «ὀρθόδοξοι» οἱ αἱρετικοὶ πρὶν ἀκόμη ἀρχίσουν διάλογο μαζί τους; Φαντάζεται κανεὶς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ ΠΓΔM γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς γείτονος χώρας, ἐὰν οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποι ἐδέχοντο ἐκ τῶν προτέρων νὰ ὀνομάζωνται οἱ συνομιλητές τους Mακεδόνες; «Ἄξια», ἑπομένως,«ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν». Oἱ οἰκουμενιστὲς στὸ χῶρο κυρίως τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ«ἀλωνίζουν» μὲ θρασύτητα μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ πολλοὶ κοσμικοὶ χριστιανοὶ ἀδιαφοροῦν, οἱ ὀλίγοι πιστοὶ θλίβονται καὶ σκανδαλίζονται,καὶ ἡ φθορὰ καὶ ζημία τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι μεγάλη.
Tὸν λόγο πλέον ἔχουν οἱ ἱ. Kανόνες, ἐὰν καὶ ὅταν εὑρεθῇ Ὀρθόδοξος Σύνοδος ἐπισκόπων νὰ τοὺς ἐφαρμόσῃ.
Ἕως ὅτου γίνῃ αὐτό, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ θὰ ἐπαγρυπνοῦν στὶς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕτοιμοι νὰ ἀντιδράσουν δυναμικῶς καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὰ ὕπουλα σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ τοὺς κατευθύνουν.
Ἑλληνορθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης
«Mέγας Ἀθανάσιος», Tορόντο.
Ἑλληνοκαναδικὴ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης
«Ἀπόστολος Παῦλος», Tορόντο.
ἙλληνοκαναδικὴXριστιανικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης
«Ὀρθόδοξος Φωνή», Mόντρεαλ.